nazad

Konkurs Politehničkog instituta u Viseu (Portugal) za dodjelu Erasmus+ stipendija studentima Univerziteta u Sarajevu za ak. 2019/20. godine

Četvrtak, 24.01.2019. //
Ovaj konkurs je istekao!
Rok za prijavu: 24.04.2019.
Nivo: I ciklus (Bachelor), II ciklus (Master)
Portugal
U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:
 
Institucija: Politehnički institut u Viseu
Država: Portugal
Erasmus kod: P VISEU01
Period boravka: zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?
 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  - Bachelor
  - Master
TEMATSKE OBLASTI:
 
U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti na Politehničkom institutu u Viseu (u okviru konzorcija Erasmus Centro), studenti Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru studijskih oblasti koje su ponuđene na oficijelnoj web stranici ovog instituta.
 
IZNOS STIPENDIJE:
 
STUDENTI: 
 • 800,00 EUR x 5 mjeseci
 • putni troškovi do iznosa 360,00 EUR.
Napomena:
 • Osiguranje je obavezno za studente. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.
* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti.
 
PRIJAVA:
 
Zainteresovani studenti koji ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na [email protected] do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).
 
DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:
 
STUDENTI:
 • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Ugovor o učenju <<< koristite samo ovu formu, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
 • Prepis ocjena – obavezno dostaviti za tekući i prethodni/e ciklus/e studija (npr. studenti MA dostavljaju prepis sa BA i MA, studenti PhD dostavljaju za BA, MA i PhD) preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil;
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – minimalan nivo B1 ili više (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge, APTIS) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou, ili diploma certificirane škole za strane jezike;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.
Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.
 
ROK ZA PRIJAVU:
 
Konkurs je objavljen 24.01.2019. godine, a rok za prijavu je do 24.04.2019. godine do 15:00 sati.
 
NAPOMENE:
 • mobilnost se realizuje u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine,
 • stipendija se odnosi na mobilnost studenata (BA i MA) Univerziteta u Sarajevu,
 • trajanje mobilnosti za studente je 5 mjeseci,
 • dostupne su sljedeće stipendije:
  - jedna (1) stipendija za studente
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila [email protected] – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/.
 • kontakt osoba za više informacija: Sandra Familiar [email protected]
LINKOVI:
 • O Univerzitetu: www.ipv.pt
 • studijska ponuda: http://www.ipv.pt/guide/education.htm
 • o Viseu:
  - http://visitviseu.pt
  - https://pt-pt.facebook.com/visitviseu/
  - http://www.visitcentrodeportugal.com.pt/pt/viseu/
  - http://www.cm-viseu.pt/index.php/conhecer-viseu/83-conhecer-viseu
DODATNE INFORMACIJE:
 
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.
Stipenditor:
Naziv:Politehnički institut u ViseuEmail:[email protected]URL:http://www.ipv.pt
nazad