Srijeda, 31. Maj 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Općina Sanski Most dodjeljuje studentske stipendije za ak. 2022/23. godinu

Subota, 21.01.2023. // Izvor: Stipendije.ba // Novost


Općina Sanski Most objavila je konkurs za dodjelu stipendije redovnim studentima koji studiraju na akreditiranim državnim fakultetima u Bosni i Hercegovini.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2022/23. godinu, a pravo prijave imaju redovni studenti, uz uslove da imaju prebivalište na području općine Sanski Most, da ne primaju stipendiju, kredit ili drugi oblik subvencije na ime troškova školarine od drugog davaoca, da u trenutku prijave na javni konkurs ne obnavljaju godinu studija i da prijavljeni kandidat nije stariji od 27 godine.

Visina mjesečne stipendije utvrdit će se naknadno na način da će se sredstva osigurana u Budžetu općine Sanski Most dijeliti srazmjerno broju kandidata koji ispune uvjet za dodjelu stipendija, a ista će se isplaćivati u 9 (devet) jednakih mjesečnih rata. Ukupan iznos sredstava za Konkurs koji će se raspodjeliti za stipendiranje redovnih studenata općine Sanski Most iznosi 145.000,00KM.

Prijave sa traženom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem pošte preporučeno (dan predaje podneska u pošti smatra se danom predaje organu uprave) sa naznakom "prijava na Javni konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima općine Sanski Most", na adresu Općina Sanski Most, Trg Ljiljana br. 1. Prijave kandidata na konkurs moraju biti dostavljene sa kompletnom traženom dokumentacijom i/ili putem dopune podnesene prijave i aplikacije i to u vremenskom periodu od raspisivanja do zatvaraila konkursa, a nadležni organ dalje postupa po prijavama u skladu sa Odlukom.

Konkurs ostaje otvoren do 30. januara, a za više informacija možete pogledati Konkurs Općine Sanski Most za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2022/23. godinu.