Petak, 27. April 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 30.10.2013.

Rok za prijavu: Nedjelja, 17.11.2013.

Izvor: www.zdk.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo za boračka pitanja ZDKAdresa:Kučukovići 2, 72 000 Zenica, Bosna i HercegovinaTelefon:032/245-645Email:min-bp@bih.net.ba

Konkurs Ministarstva za boračka pitanja ZDK za dodjelu stipendija studentima za studijsku 2013/14. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 5. Uredbe o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 2/09 i 5/13 ) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničkodobojskog kantona r a s p i s u j e


K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica
za studijsku 2013./2014. godinu

 

I. Sredstva namijenjena stipendiranju

Za potrebe stipendiranja redovnog studija na visokoškolskim ustanovama branilaca i članova njihovih porodica sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i povratnika u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona ili koji su na evidencijama nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona, a koji su srednje obrazovanje stekli u školama na području BiH u studijskoj 2013./2014.godini, osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2014.-oj godini.

- Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:

 1. za prvu godinu studija …………........…. 800 KM;
 2. za drugu i ostale godine studija ……… 1200 KM.

- Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :

 1. za prvu godinu studija …………........…. 100 KM;
 2. za drugu i ostale godine studija ………. 150 KM.

II. Pravo učešća na konkursu imaju:

a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
b) ratni vojni invalidi;
c) demobilizirani branioci koji su u redovima Oružanih snaga proveli
    najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine;
d) djeca šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca;
e) djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
f) djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
g) djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u
    redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca
    u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine
h) djeca ratnih vojnih invalida - učesnika rata;
i) djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima
   Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine.

Ne mogu biti učesnici konkursa kandidati iz alineje d) koji su navršili 35 godina života; alineja e) f) g) h) i i) koji su navršili 30 godina života.

Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

 1. koji su studenti-apsolventi;
 2. koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
 3. koji su na vanrednom studiju;
 4. koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca;
 5. čiji prihod po članu domaćinstva prelazi iznos od 576,22 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
 6. oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva obavljaju obrtničku ili srodnu djelatnost;
 7. koji su upisali studij poslije navršene 25.godine života.

Odredba tačke 5) ne odnosi se na kandidate - dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida i dijete poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja.

III. Kriteriji za izbor kandidata

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po slijedećim kriterijima:

 • ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
 • socijalno-ekonomska situacija;
 • ratna priznanja, ratni staž i invaliditet roditelja.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 12. do 16. Uredbe o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

IV. Zainteresovani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze :

 • fotokopiju lične karte;
 • dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
 • potvrdu o redovnom studiju;
 • dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (Uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini ili ovjerena kopija svjedočanstva završnog razreda za studente prve godine);
 • kopija indexa;
 • ovjerena kućna lista;
 • uvjerenje ili drugi dokaz o prihodu za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste ( za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice );
 • izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

V. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

KONKURSI

Rok za prijavu: 11.05.2018. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Javni poziv opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini