Srijeda, 25. April 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 12.07.2010.

Rok za prijavu: Nedjelja, 31.10.2010.

Nivo obrazovanja: II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Vlada Republike SrpskeAdresa:Trg Republike Srpske br. 1 78000 Banja LukaTelefon:+38751339102Telefon:+38751339102Email:kabinet@vladars.netURL:www.vladars.net

Konkurs Vlade Republike Srpske (više nivoa obrazovanja)

Konkurs je istekao!

Konkurs za sufinansiranje 80 studenata II ciklusa visokog obrazovanja pri izradi završnih radova II ciklusa visokog obrazovanja (magistarskih/master radova) u 2010. godini 

 
 9.7.2010 
 
Na osnovu člana 77. stav 1. Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 112/07  i 13/10) i člana 2. Pravilnika o osposobljavanju mladih za naučnoistraživački rad („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.59/10) Ministarstvo nauke i tehnologije  r a s p i s u j e
 
                                                                 K  O  N  K  U R  S
 
1. ZA SUFINANSIRANjE 80 STUDENATA II CIKLUSA VISOKOG OBRAZOVANjA PRI IZRADI ZAVRŠNIH RADOVA II CIKLUSA VISOKOG OBRAZOVANjA (MAGISTARSKIH/MASTER RADOVA)  U  2010. GODINI
 
Ministarstvo nauke i tehnologije će u 2010. godini, u skladu sa usvojenim  programom rada, sufinansirati studente drugog ciklusa pri izradi završnih radova (magistarski/master radovi) po sljedećim naučnim oblastima:
 Društvene nauke (14 magistarskih radova);
 Humanističke nauke (8 magistarskih radova);
 Biotehničke  nauke (14 magistarskih radova);
 Tehničke nauke (17 magistarskih radova);
 Prirodne nauka (11 magistarskih radova);
 Medicinske nauke (14 magistarskih radova);
 Umjetnost (2 magistarska  rada).
 
2. ZA SUFINANSIRANjE 50 STUDENATA III CIKLUSA VISOKOG OBRAZOVANjA PRI IZRADI ZAVRŠNIH RADOVA (DOKTORSKE DISERTACIJE)  U 2010. GODINI
 
Pravo učešća na konkurs imaju svi kandidati (doktoranti) koji imaju državljanstvo BiH i stalno mjesto prebivališta na teritoriji  Republike Srpske.
Pravo na sufinansiranje izrade i odbrane doktorske disertacije imaju kandidati koji studiraju po Bolonjskom sistemu i oni koji doktorsku disertaciju prijavljuju po starom sistemu.
Kriterijumi za izbor i vrednovanje prijava za sufinansiranje izrade i odbrane završnog rada u trećem ciklusu visokog obrazovanja (doktorske disertacije) su godine starosti kandidata,  naučno-tehnička saradnja, prosječna ocjena studija II ciklusa (ukoliko kandidat nije pohađao studije drugog ciklusa, onda se u obzir uzima prosječna ocjena iz prvog ciklusa), naučna karijera kandidata (član 8. Pravilnika o osposobljavanju mladih za naučnoistraživački rad).
Na osnovu pomenutih kriterijuma Ministarstvo će na kraju konkursnog roka formirati rang listu najuspješnijih kandidata na osnovu koje će se vršiti sufinansiranje, te će ista biti objavljena na veb sajtu Ministarstva.
 
3. ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA SA MLADIM ISTRAŽIVAČIMA
 
I Predmet konkursa
 
Ministarstvo nauke i tehnologije će u 2010. godini, u skladu sa usvojenim  programom rada, sufinansirati projekat zapošljavanja 10 mladih istraživača (MI) na određeno vrijeme, koji pohađaju studije drugog ciklusa u Republici Srpskoj, po sljedećim naučnim oblastima:
 Inženjerstvo i tehnologija (3 mlada istraživača)
 Poljoprivredne  nauke (2 mlada istraživača) 
 Prirodne nauka (2 mlada istraživača)
 Medicinske i zdravstvene nauke (1 mladi istraživač)
 Društvene nauke (1 mladi istraživač)
 Humanističke nauke ( 1 mladi istraživač)
 
Naziv „mladi istraživač“  odnosi se na mlade koji su postigli izvanredan uspjeh u prvom i drugom ciklusu visokog obrazovanja, kojima bi se omogućio plaćeni rad na odobrenom naučnom projektu i pod rukovodstvom odabranog mentora u nekom naučnoistraživačkom institutu ili univrzitetu u Republici Srpskoj u određenom trajanju.
Zapošljavanje mladih istraživača na određeno vrijeme odobrava se na naučnoistraživačkim projektima koje kandiduje naučnoistraživačka organizacija, a finansijski podržava Ministarstvo.
 
Pravo učešća na konkursu imaju: Akademija nauka i umjetnosti, visokoškolske ustanove, instituti i naučnoistraživački centri, naučna i stručna društva.
 
 
                    M I N I S T A R
 
                  Ajanović dr Bakir
 
Prijavu za sufinansiranje studenata drugog ciklusa visokog obrazovanja pri izradi završnih radova (master/magistarski rad) možete preuzeti ovdje..
 
 
Prijavu za sufinansiranje studenata trećeg ciklusa visokog obrazovanja pri izradi završnih radova (doktorske disertacije) možete preuzeti ovdje..
 
 
Prijavu za sufinansiranje projekta sa mladim istraživačima možete preuzeti ovdje..
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 11.05.2018. // Konkurs je otvoren još 16 dana.

Javni poziv opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini