Srijeda, 08. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 13.10.2015.

Rok za prijavu: Utorak, 27.10.2015.

Izvor: www.srebrenik.ba

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina SrebrenikAdresa:Radnička b.b. Srebrenik, 75350 Srebrenik, BiHTelefon:035/645-822Fax:035/645-822URL:www.srebrenik.ba

Konkurs Općine Srebrenik za dodjelu stipendija redovnim učenicima u šk. 2015/16. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana X stav I Odluke o u tvrđivanju kriterija za dodjelu kredita redovnim studentima do diplomskog studija i stipen dija učenicima srednjih škola ( "Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 6/2006 i 8/13), Služba za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti općine Srebren ik raspisuje:


KONKURS
Za dodjelu 26 stipendija redovnim učenicima sa područja
općine Srebrenik u školskoj 2015/2016. godini

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 26 stipendija učenicima srednjih škola sa područja općine Srebrenik, koji imaju status redovnog učenika na jednoj od srednjih škola u BiH i to:

 • učenicima prvog razreda .............7 stipendija
 • učenicima drugog razreda...........7 stipendija
 • učenicima trećeg razreda............6 stipendija
 • učenicima četvrtog razreda.........6 stipendija

Napomena: U svakom razredu srednje škole dodjeljuje se po jedna stipendija za posebno nadarenog učenika koji se bira na osnovu bodova iz opštih i posebnih kriterija (učešće na takmičenjima). Nakon izbora nadarenog učenika posebni kriteriji se dalje ne obračunavaju.

II

Visina stipendije je 500,00 KM za školsku 2015/2016.godinu, a isplaćivat će se putem tekućeg računa ili putem štedne knjižice i to tako što će se cjelokupni iznos stipendije isplatiti do 30.06.2016.godine.

III

Pravo na dodjelu stipendija imaju svi redovni učenici koji pohađaju jednu od srednjih škola u BiH, koji su državljani BiH i koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da imaju prijavljeno prebivalište na području općine Srebrenik
 2. da su u tekućoj školskoj godini prvi puta upisali školsku godinu
 3. da nisu korisnici stipendije od drugog davaoca
 4. da su završili predhodnu godinu škole sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0
 5. da su državljani BiH
 6. da su redovni učenici srednje škole u BiH

IV

Prijedlog liste prioriteta sačinjava Služba u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Lista prioriteta za kandidate koji ispunjavaju uslove iz predhodne tačke utvrđuje se na osnovu osvojenog broja bodova. Kod ostvarenog istog broja bodova prednost kandidata ostvaruje se prema sledećem redoslijedu:

 1. učenici iz porodica korisnika socijalne pomoći
 2. učenici iz porodica šehida i poginulih boraca
 3. učenici iz porodica ratnih vojnih invalida
 4. učenici iz porodica nezaposlenih demobilisanih boraca
 5. učenici koji imaju manje primanje po članu domaćinstva

V

Uz prijavu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sledeće:

 • uvjerenje o prebivalištu ( CIPS prijava)
 • dokaz - uvjerenje da je u tekućoj školskoj godini učenik prvi puta upisan na određenu godinu srednje škole
 • dokaz - uvjerenje o prosjeku ocjena za predhodnu školsku godinu
 • dokaz - uvjerenje da je učenik iz porodice korisnika stalne socijalne pomoći
 • dokaz - uvjerenje da je učenik iz porodice šehida i poginulog borca
 • dokaz - uvjrenje da je učenik iz porodice invalida i potvrdu o stepenu invalidnosti
 • dokaz - uvjerenje da je učenik iz porodice čiji su roditelji prijavljeni na birou za zapošljavanje ili na drugi način dokažu status nezaposlenosti
 • u slučajevima gdje je jedan od roditelja zaposlen , a drugi nezaposlen i ne vodi se na evidenciji nezaposlenih osoba kao dokaz uzimat će se uvjerenje izdato od strane Porezne uprave Srebrenik kojim se dokazuje način osiguranja lica
 • dokaz - uvjerenje o visini primanja za sve članove domaćinstva koji ostvaruju prihod po bilo kom osnovu ( LD, penzija, invalidnina i sl.)
 • dokaz - uvjerenje da je učenik iz porodice nezaposlenog demobilisanog borca koji je proveo dvije i više godina u ratu
 • kućna lista
 • dokaz da je učenik generacije u osnovnoj školi ( samo za kandidate I r azreda)
 • dokaz o učešću i osvojenim nagradama na opštinskom, kantonalnom, federalnom državnom ili međudržavnom takmičenju za vrijeme pohađanja osmog razreda ( samo učenici prvog razreda) odnosno srednje škole ( za ostale učenike srednje škole) iz nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Izjavu o neprimanju stipendije od drugog davaca

VI

Nakon provedene konkursne procedure sa korisnikom stipendije će se zaključiti Ugovor kojim će se preciznije odrediti prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

Ugovor o stipendiji zaključuje Šef službe za boračko - invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti i učenik, odnosno osoba koja zastupa maloljetnog učenika.

VII

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Općina Srebrenik, Služba za boračko - invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, ul.Varoških polja bb, Srebrenik ili direktno na pisarnici općine Srebrenik.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

ŠEF SLUŽBE
Jašarević Muhamed dipl.kriminalist
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.07.2020. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Grada Istočno Sarajevo za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2019/20. godini