Srijeda, 08. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 13.10.2015.

Rok za prijavu: Utorak, 27.10.2015.

Izvor: www.srebrenik.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina SrebrenikAdresa:Radnička b.b. Srebrenik, 75350 Srebrenik, BiHTelefon:035/645-822Fax:035/645-822URL:www.srebrenik.ba

Konkurs Općine Srebrenik za dodjelu kredita redovnim studentima u ak. 2015/16.godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana X stav I Odluke o u tvrđivanju kriterija za dodjelu kredita redovnim studentima do diplomskog studija i stipen dija učenicima srednjih škola ( "Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 6/2006 i 8/13), Služba za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti općine Srebreni k raspisuje:


KONKURS
za dodjelu 62 kredita redovnim studentima sa područja
općine Srebrenik u akademskoj 2015/2016. godini

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 62 kredita studentima dodiplomskog studija, sa područja Općine Srebrenik, koji imaju status redovnog studenta na jednom od univerziteta u BiH i to:

 • studenti I godine ................................... 13 kredita
 • studenti II godine ................................. 13 kredita
 • studenti III godine ............................... 13 kredita
 • studenti IV godine ............................... 13 kredita
 • studenti V godine ................................. 5 kredita
 • studenti VI godine .............................. 5 kredta

Napomena: Učeniku generacije iz srednje škole po sistemu automatizma dodjeljuje se studentski kredit za prvu godinu studija bez dodatnog bodovanja.

II

Visina kredita iznosi 800,00 KM za akademsku 2015/2016.godinu, a isplaćivat će se putem štedne knjižice ili putem tekućeg računa, i to tako što će cjelokupan iznos odobrenog kredita biti isplaćen do 30.06.2015.godine.

III

Pravo na dodjelu kredita imaju svi redovni studenti sa jednog od univerziteta BiH, koji su državljani BiH i koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 1. da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Srebrenik
 2. da su u tekućoj akademskoj godini prvi puta upisali godinu studija
 3. da nisu korisnici kredita od drugog davaoca
 4. da su predhodne godine školovanja (od I-IV razreda srednje škole) završili sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0 (za studente koji prvi puta upisuju prvu godinu studija), a za studente ostalih godina studija prosječna ocjena 7,00 na fakultetima prirodnih, tehničkih medicinskih nauka odnosno prosjek ocjena 7,20 na fakultetima društvenih nauka
 5. da su državljani BiH
 6. da su redovni studenti na jednom od univerziteta u BiH

IV

Prijedlog liste prioriteta sačinjava Služba u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Lista prioriteta za kandidate koji ispunjavaju uslove iz prethodne tačke utvrđuje se na osnovu osvojenog broja bodova. Kod ostvarenog istog broja bodova prednost kandidata ostvaruje se prema slijedećem redosljedu :

 1. studenti iz porodica korisnika socijalne pomoći
 2. studenti iz porodica šehida i poginulih boraca
 3. studenti iz porodica ratnih vojnih invalida
 4. studenti iz porodica nezaposlenih demobilisanih boraca
 5. studenti koji imaju manje primanje po članu domaćinstva

V

Uz prijavu za dodjelu kredita potrebno je priložiti slijedeće :

 • uvjerenje o prebivalištu (CIPS obrazac)
 • dokaz - uvjerenje da je u tekućoj akademskoj godini student prvi puta upisan na određenu godinu studija,
 • dokaz - uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama i izvedenom prosječnom ocjenom za sve prethodne godine studija (može i ovjerena fotokopija indexa)
 • studenti I godine, svjedočanstvo (ili ovjerene fotokopije) od I-IV razreda škole
 • dokaz - uvjerenje da je student iz porodice korisnika stalne socijalne pomoći,
 • dokaz - uvjerenje da je student iz porodice šehida i poginulog borca
 • dokaz - uvjerenje da je student iz porodice invalida i potvrdu o stepenu inveliditeta
 • dokaz - uvjerenje da je student iz porodice čiji su oba roditelja prijavljeni na birou za zapošljavanje ili na drugi način dokažu status nezaposlenosti
 • za osobe koje nisu zaposlene, a ne vode se u evidenciji nezaposlenih lica, a koje ostvaruju zdravstveno osiguranje preko zaposlenog supružnika kopiju zdravstvene legitimacije.
 • dokaz - uvjerenje o visini primanja svih članova domaćinstva koji prihod ostvaruju po bilo kom osnovu ( plata, penzija i sl)
 • dokaz - uvjerenje da je student iz porodice nezaposlenog demobilisanog borca koji je dvije ili više godina proveo u ratu
 • kućnu listu
 • dokaz - uvjerenje da je student generacije u srednjoj školi (samo za I godinu studija)
 • dokaz - uvjerenje o učešću i osvojenim nagradama na općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom ili međunarodnom takmičenju za vrijeme studija odnosno srednje škole ( u predhodnoj godini školovanja)
 • izjavu o neprimanju kredita od drugog davaoca,

VI

Nakon sprovedenog konkursa sa korisnikom kredita će se zaključiti ugovor kojim će se preciznije odrediti prava i obavaze davaoca i korisnika kredita.

Ugovor o kreditu zaključuje šef Službe za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti.

VII

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave na konkurs sa p otrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Općina Srebrenik, Služba za boračko - invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, ul.Varoških polja bb, Srebrenik ili direktno na pisarnici općine Srebrenik. Nepotpune i neb lagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Š E F S L U Ž B E
Jašarević Muhamed, dipl.kriminalist
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.07.2020. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Grada Istočno Sarajevo za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2019/20. godini