Subota, 26. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Subota, 14.05.2016.

Rok za prijavu: Petak, 27.05.2016.

Izvor: Općina Bosanski Petrovac

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Bosanski PetrovacAdresa:Bosanska 110, 77250 Bosanski Petrovac, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 37 88 35 71 Fax:+387 37 88 10 12 Email:[email protected]URL:www.bosanskipetrovac.gov.ba

Konkurs Općine Bosanski Petrovac za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2015/16. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 4. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine/Opštine Bosanski Petrovac ("Sl. glasnik br. 5/10), i člana 3. Odluke Općinskog Vijeća o uslovima, obimu i načinu stipendiranja redovnih studenata za akademsku 2015/16. godinu ("Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac" br. 6/16), Općinski načelnik raspisuje

 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2015/16. godinu

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Bosanski Petrovac, upisani na fakultetima za akademsku 2015/16. godinu.

II

Pravo na stipendiju imaju redovni studenti; pravnog, šumarskog, ekonomskog, stomatološkog, građevinskog, veterinarskog, arhitektonskog, mašinskog, informatičkog, geodetskog, elektrotehničkog, poljoprivrednog, farmaceutskog, medicinskog, pedagoškog, tehničkog i društvenog smjera sa prebivalištem u Bosanskom Petrovcu, koji nisu korisnici stipendije, kredita ili subvecija od drugih davalaca stipendije.

III

Visina stipendije i broj stipendista utvrdit će se prema sredstvima planiranim budžetom Općine Bosanski Petrovac za 2016. godinu.

IV

Uz prijavu za dodjelu stipendije, učesnici Konkursa su dužni dostaviti:

  • Uvjerenje-potvrdu o upisu na određenu godinu - semestar fakulteta za koji se dodjeljuje stipendija, izdatu od nadležne ustanove,
  • Podatke o dosadašnjem uspjehu na školovanju (ovjerene prepise svjedočanstava za sve četiri godine, odnosno indeksa),
  • Izjavu da ne prima stipendiju od drugih davalaca stipendija (ovjerena),
  • Kućna lista,
  • Potvrdu o ukupnim mjesečnim primanjima članova domaćinstva izdatu od nadležne ustanove (primanja po osnovu nezaposlenosti ne ulaze u mjesečna primanja)
  • Potrvdu od nadležnog organa da je član šehidske porodice ili porodice RVI-a ili civilna žrtva rata.

V

Komisija za dodjelu stipendija na osnovu dostavljenih prijava na konkurs sa dokumentima će po zaključenju konkursa na osnovu uvida u konkursni materijal:

  • neblagovremene i nepotpune prijave odbaciti,
  • prijave kandidata koji ne ispunjavaju konkursne uslove za ostavrivanje prava na stipendiju, odbiti,
  • u skladu sa kriterijumima, vršiti bodovanje kandidata koji ispunjavaju konkursne uslove za ostavarivanje prava na stipendiju i sačiniti bodovnu listu.

VI

Izbor studenata - stipendista vrši Komisija koju imenuje općinski Načelnik u roku od osam dana od dana zatvaranja Konkursa, a prema utvrđenim kriterijumima Pravilnika o dodjeli stipendija.

VII

Svaki učesnik u konkursu ima pravo uvida u zapisnik o bodovanju i ostali konkursni materijal, te pravo prigovora na Odluke o izboru stipendiste. Prigovor se podnosi Komisiji za žalbe Općinskog Vijeća Bosanski Petrovac u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja odluke.

VIII

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti između studentakorisnika stipendije i Općine davaoca stipendije, regulisat će se ugovorom o stipendiranju.

IX

Rok za podnošenje prijava - zahtjeva na Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja istog u listu "Krajina". Prijave slati na adresu Općina/Opština Bosanski Petrovac sa naznakom "Prijava na konkurs za stipendiranje" ul. Bosanska 110. Bosanski Petrovac, a mogu se predati i neposredno u Šalter sali Općine svakim radnim danom od 07.00 do 15.30 sati.

X

Ovaj Konkurs objaviti u listu "Krajina", i na oglasnoj tabli Općine Bosanski Petriovac.

Općinski Načelnik
Zlatko Hujić, dipl. oec.

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 7 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu