Petak, 27. April 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 10.01.2017.

Rok za prijavu: Nedjelja, 29.01.2017.

Izvor: www.kozarskadubica.org

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština Kozarska DubicaAdresa:Svetosavska 5., 79240 Kozarska Dubica, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 52 410 008Fax:+387 52 411 373Email:nacelnik_kd@yahoo.comURL:www.kozarskadubica.org

Konkurs Opštine Kozarska Dubica za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2016/17. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/16), člana 54. Statuta Opštine Kozarska Dubica ("Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica", broj: 3/14 i 2/15) i člana 4. Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica", broj: 10/09, 8/11) i Odluke broj:02-013-95 od 22.12.2016.godine, Načelnik Opštine Kozarska Dubica, r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2016/17 godini

I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu 135 stipendija redovnim studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu i to u iznosu od 500 KM za apsolvente i 1.000 KM za ostale studente.

II

Posebne kategorije studenata, koje će stipendiju ostvariti bez obzira na prosjek ocjena ukoliko ispunjavaju opšte uslove, su sljedeće:

1. studenti iz kategorije porodica poginulih boraca i RVI od prve do četvrte kategorije,
2. studenti sa posebnim potrebama (invalidna lica),
3. studenti koji su bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu ili u hraniteljske porodice do punoljetstva,
4. studenti iz kategorija porodica sa četvoro i više djece,
5. studenati iz socijalno ugroženih porodica koje predloži Centar za socijalni rad (maksimalno 5 studenata) i
6. studenti sa područja naše opštine koji su srednju školu završili sa prosjekom ocjena 5,00 (pri upisu u prvu godinu fakulteta).

Studenti ostalih kategorija koje nisu navedene u prethodnom stavu moraju ispunjavati opšte i posebne uslove za dodjelu stipendija.

III

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija mogu konkurisati studenti koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. da imaju prebivalište na području opštine Kozarska Dubica najmanje godinu dana prije podnošenja prijave na konkurs,
3. da su redovni studenti prvog ciklusa studija i da prvi put upisuju tu godinustudija, bez obzira na fakultet na koji se upisuju, te da nije više od jedanput upisao prvu godinu studija,
4. da studenti prve godine nisu stariji od 21, a da studenti završne godine studija nisu stariji od 26 godina života, osim studenata studija koji traju 5 ili 6 godina koji ne mogu biti stariji od 28 godina. U izuzetnim slučajevima stipendija se može dodjeliti i studentima starijim od navedenih godina ukoliko su u tom periodu bolovali od neke teže bolesti,
5. da ne primaju stipendiju od drugog stipenditora.

IV

Posebni uslovi za dodjelu stipendija

Pored opštih uslova studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija, a pripadaju kategoriji ostalih studenata moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • Moraju imati prosječnu ocjenu studiranja najmanje 8,00 osim studenata deficitarnih fakulteta ili zanimanja i studenata iz porodica sa dva ili više studenatačija prosječna ocjena studiranja ne smije biti manja od 7,00
 • Studenti prve godine studija takođe imaju pravo na stipendiju ukoliko su ostvarili prosječnu ocjenu iz srednje škole najmanje 4,50, a za studente sa deficitarnih fakulteta, odnosno zanimanja i za studente iz porodica sa dva ili više studenata najmanja prosječna ocjena iz srednje škole ne smije biti manja od 4,00.

V

Redoslijed studenata posebnih kategorija, na rang listi broj 1, neće se utvrđivati s obzirom da pravo na stipendiju ostvaruju bez obzira na prosjek ocjena ukoliko ispunjavaju opšte uslove konkursa.

Redoslijed studenata na rang listi 2 biće utvrđen na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • prosjek ocjena cjelokupnog studiranja, a za studente prve godine prosjek ocjena iz sva četiri razreda srednje škole,
 • godina studiranja i
 • dodatni bodovi - za studente deficitarnih fakulteta, odnosno zanimanja, studente fakulteta čiji je osnivač Republika, odnosno matična država ako se radi o studentima koji studiraju u inostranstvu i studente iz porodica sa dva ili više studenata.

Bodovanje će se vršiti na način predviđen Odlukom o stipendiranju studenata.

Ukoliko na rang-listi dva studenta imaju isti broj bodova prednost će imati student sa višim prosjekom ocjena.

VI

Kao deficitarni fakulteti u školskoj 2016/17 godini biće tretirani sljedeći fakulteti, odnosno smjerovi na tim fakultetima (ukoliko su navedeni smjerovi, onda isključivo ti smjerovi na fakultetima):

1. Veterinarski fakultet
2. Mašinski fakultet
3. Elektrotehnički fakultet

VII

Obrazac prijave za Javni konkurs, kao i obrazac izjave da student ne prima stipendiju od drugih stipenditora biće dostupni na internet stranici i u šalter Sali Opštine Kozarska Dubica.

VIII

Potrebna dokumenta za učešće na konkursu za sve studente su:

 • prijava na propisanom obrascu
 • izjava studenta na propisanom obrascu da ne prima stipendiju od drugih stipenditora
 • uvjerenje o državljanstvu BiH,
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • uvjerenje o redovno upisanoj godini studija,
 • uvjerenje o položenim ispitima sa prosječnom ocjenom studiranja, a za prvu godinufakulteta  ovjerene fotokopije svjedočanstava iz sva četiri razreda srednje škole i
 • fotokopija tekućeg računa na ime studenta, koji je otvoren u nekoj od banaka u Republici Srpskoj

IX

Za posebne kategorije potrebno je dostaviti neka od navedenih dokumenata kojimdokazuju svoj status:

 • uvjerenje nadležnog opštinskog organa o priznatom statusu člana porodice poginulogborca ili RVI - za djecu poginulih boraca i RVI od I do IV kategorije;
 • fotokopije Izvoda iz matične knjige rođenih za svu djecu za kategoriju studenata izporodice sa četvoro i više djece;
 • rješenje Centra za socijalni rad za studente sa posebnim potrebama (invalidna lica);
 • uvjerenje Centra za socijalni rad da je student bio smjesten u dom ili hraniteljskuporodicu;
 • socijalna anamneza Centra za socijalni rad Kozarska Dubica za studente iz socijalnougroženih porodica;
 • Vukova diploma za studente prve godine koji su u sva 4 razreda srednje škole imaliprosjek 5,00.

Studenti iz porodica sa 2 ili više studenata za svakog studenta iz porodice podnose:

 • Izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o redovno upisanoj godini studija i uvjerenjeo položenim ispitima sa prosječnom ocjenom studiranja, a za prvu godinu fakultetaovjerene fotokopije svjedočanstava iz sva četiri razreda srednje škole.

X

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa na oglasnoj tabliopštine. Konkurs će biti objavljen preko lokalnih sredstava javnog informisanja, nainternet stranici i na oglasnoj tabli Opštine Kozarska Dubica.

Prijave se podnose Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti OpštineKozarska Dubica putem prijemne kancelarije ili poštom na adresu - Opština KozarskaDubica, Svetosavska br. 5, - Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.XIPreliminarna rang-lista biće objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Opštine Kozarska Dubica. U roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne rang-liste podnosioci prijava imaju pravo prigovora na istu Načelniku opštine.

NAČELNIK OPŠTINE
Radenko Reljić

 

KONKURSI

Rok za prijavu: 11.05.2018. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Javni poziv opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini