Ponedjeljak, 25. Juni 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 16.02.2017.

Rok za prijavu: Četvrtak, 02.03.2017.

Izvor: www.donji-vakuf.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Donji VakufAdresa:ulica 14. septembar bb. Donji Vakuf., Bosna i HeregovinaTelefon:+387 30 205500Email:nermana.mlinaric@donji-vakuf.baURL:www.donji-vakuf.ba

Konkurs Općine Donji Vakuf za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2016/17. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 38.Statuta Općine Donji Vakuf («Službeni glasnik Općine Donji Vakuf», broj:1/08, 2/12 i 3/16) i člana 3. Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku 2016/2017 godini, broj:01-38- 00255/17 koju je donijelo Općinsko vijeće Donji Vakuf na sjednici održanoj dana 07.02.2017.godine, općinski načelnik , r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2016/2017 godinu


1. Pravo na dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da se radi o studentu koji je državljanin Bosne i Hercegovine;

b) da ima prijavljeno mjesto prebivališta na području općine Donji Vakuf;

c) da su redovni,redovni samofinansirajući studenti koji prvi put upisuju godinu studija prvog ili drugog ciklusa na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini;

d) da se radi o studentu koji nije stariji od 21. godinu kada upisuje prvu godinu studija,te da nije stariji od 26 godina za ostale godine studija.

2. Pravo na stipendiju nemaju:

a) studenti apsolventi;

b) studenti koji u tekućoj godini na istom ili drugom fakultetu upisuju istu godinu studija;

c) studenti koji primaju stipendiju drugog pravnog lica ili organizacije;

d) studenti čija mjesečna primanja –prihodi po članu porodičnog domaćinstva su veća od 250.00 KM (osim studenata iz kategorije 1., 5. i 6.)

3. Za akademsku 2016/2017 godinu dodjeljuje se 80 stipendije, a broj stipendija koje će se dodjeljivati po kategorijama studenata je slijedeći:

Kategorija 1. učenici generacije ako su nastavili redovni studij.................. 5 stipendija

Kategorija 2. studenti sa postignutim natprosječnim uspjehom............... 2 stipendije (prosječna ocjena u prethodnim godinama studija je iznad 8,5 odnosno 4,25)

Kategorija 3. studenti iz socijalno ugroženih kategorija (djeca bez oba roditelja i djeca korisnici stalne novčane pomoći).................................. 6 stipendija

Kategorija 4. studenti sa posebnim potrebama........................................ 1 stipendija

Kategorija 5. istaknuti sportisti .................................................................. 1 stipendija

Kategorija 6. djeca šehida i poginulih boraca , RVI i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja ...................................... 13 stipendija (6 stipendije za djecu šehida i poginulih boraca i 6 stipandije za djecu RVI i 1 stipendija za djecu dobitnika ratnih prinanja i odlikovanja);

Kategorija 7. redovni studenti I – VI godine studija koji nisu obuhvaćeni jednom iz prethodnih kategorija ............................................................................................................. 52 stipendije
i to:
I godina ................ 6 stipendije;
II godina............ 11 stipendija
III godina.................11 stipendija;
IV godina........... 11 stipendija
V godina ............... 11 stipendija;
VI godina............ 2 stipendija

Ukoliko u nekoj od kategorija ne bude prijavljen dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju tražene uslove za isti broj se povećava broj stipendija u kategoriji 7.Ukoliko iz određenih kategorija unutar kategorije 7. ne bude dovoljna broj kandidata koji ispunjavaju tražene uslove,stipendije će se dodjeliti studentima ostalih godina prema ukupnom broju bodova.

Kandidat može ostavariti pravo na dodjelu stipendije samo u jednoj kategoriji.

4. Izbor kandidata

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o uslovima postupku i i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima («Sl.glasnik Općine Donji Vakuf»,broj:9/09).

Služba će u razmatranju pristiglih prijava za dodjelu stipendija utvrditi broj bodova za svakog kandidata i napraviti rang listu na koju kandidati mogu uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj ploči Općine

5. Stipendije se isplaćuju za akademsku 2016/2017 godinu i ispaćivat će se 10 (deset) mjeseci.

Visina mjesečne rate stipendije iznosi 100,00 KM.

Po sprovedenom konkursu sačinit će se Ugovor o stipendiranju studenata,kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

Isplata stipendije se vrši putem računa kandidata otvorenog kod banke.

6. Uz prijavu na konkurs potrebno je priložiti: (Prilog)

7. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja ( od 15.02.2017 do 02.03.2017. godine) Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predati lično na pisarnicu Općine Donji Vakuf ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Donji Vakuf, sa naznakom Služba za društvene djelatnosti,opću upravu i civilnu zaštitu ulica 14.septembar bb.Donji Vakuf.

8. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

9. Sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u zgradi Općine Donji Vakuf – služba za društvene djelatnosti,opću upravu i civilnu zaštitu ( soba 13/II sprat) 10. Konkurs će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Donji Vakuf,na talasima «RTV» Donji Vakuf i internet stranici www.donji-vakuf.ba.

Općinski načelnik
Sušić Huso

KONKURSI

Rok za prijavu: 31.07.2018. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 6 dana.

Konkurs za dodjelu Erasmus+ stipendija Univerziteta Balearskih ostrva (Španija) za akademsku 2018/19. godinu