Srijeda, 25. April 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 17.02.2017.

Rok za prijavu: Utorak, 28.02.2017.

Izvor: www.laktasi.net

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština LaktašiAdresa:Karađorđeva 56, 78250 Laktaši, BiHTelefon:(+387)(051) 334 228Fax:(+387)(051) 334 258URL:www.laktasi.net

Konkurs Opštine Laktaši za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija u ak. 2016/17. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 47. Statuta opštine Laktaši ("Službeni glasnik opštine Laktaši", broj 5/05, 9/05, 4/08, 4/12, 2/13, 3/14, 5/14 i 8/16) i člana 4. Odluke o dodjeli stipendija studentima Prvog ciklusa studija ("Službeni glasnik opštine Laktaši", broj 1/17), načelnik opštine Laktaši, dana 10.2.2017. godine r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija


Opšti uslov za dodjelu stipendije je prebivalište studenata na području opštine Laktaši najkraće dvije godine prije podnošenja molbe na konkurs uz uslov da studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Pravo na stipendiju od prve do završne godine studija, mogu ostvariti redovni studenti bez neopravdanog gubljenja godine u toku studiranja, koji pripadaju jednoj od sljedećih grupa:

1. studenti koji spadaju u potrebne stručne kadrove u visokoj spremi, koji u 2016/2017. godini obuhvataju studente koji studiraju na sljedećim javnim visokoškolskim ustanovama: Elektrotehnički fakultet (svi studijski programi; Mašinski fakultet (svi studijski programi); Tehnološki fakultet (svi studijski programi); Ostale javne visokoškolske ustanove (studijski programi: gra|evinarstva, arhitekture, prerade drveta, matematike, fizike, informatike, računarstva, hemije, defektologije, zdravstvene njege, radne terapije, njemačkog jezika i veterinarstva).

2. studenti koji pripadaju jednoj od posebnih kategorija:

 • studenti iz porodica sa četvoro i više djece,
 • stanje socijalne potrebe (uvjerenje Centra za socijalni rad),
 • djeca palih boraca i ratnih vojnih invalida od I - IV kategorije invalidnosti,
 • djeca bez oba roditelja, te djeca samohranih roditelja (djeca čije je jedan roditelj nepoznat, nestao ili umro).

Pravo na stipendiju, od druge do završne godine studija, mogu ostvariti redovni studenti, bez neopravdanog gubljenja godine u toku studiranja i bez obzira na pripadnost gore navedenim grupama, čiji je prosjek ocjena u toku studiranja 8,5 i više.

Svi učesnici konkursa dužni su uz prijavu-molbu dostaviti:

 • uvjerenje o upisanoj godini-semestru na fakultetu;
 • kopiju prve strane indeksa;
 • uvjerenje o prebivalištu podnosioca molbe (izdato od Policijske stanice Laktaši/CIPS, najkraće 24 mjeseca prije podnošenja molbe za dodjelu stipendije),
 • fotokopiju kartice tekućeg računa kod UniCredit Bank, filijala Laktaši
 • kućnu listu.

Posebni dokumenti:

 • uvjerenje o položenim ispitima - prosjek ocjena (za više godine studija),
 • za korisnike porodične invalidnine rješenje o priznatom statusu (za dijete poginulog ili nestalog borca i djecu RVI od I do IV kategorije invalidnosti),
 • za studente u stanju socijalne potrebe – uvjerenje Centra za socijalni rad (stanje socijalne potrebe),
 • za studente bez oba roditelja ili studente samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih i izvod iz matične knjige ro|enih za samohranog roditelja).

Dokumenti sa fakulteta u inostranstvu moraju biti prevedeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se načelniku opštine Laktaši, sa naznakom "Konkurs - stipendije".

Konkurs je otvoren do 28.2.2017. godine, a objavljen je u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj tabli Opštinske uprave i web stranici www.laktasi.net.

Dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi opštine kancelarija broj 38 i na telefon broj 051/334-239.

KONKURSI

Rok za prijavu: 11.05.2018. // Konkurs je otvoren još 16 dana.

Javni poziv opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini