Petak, 27. April 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 31.03.2017.

Rok za prijavu: Subota, 11.03.2017.

Izvor: www.velikakladusa.gov.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Velika KladušaAdresa:ulici Hamdije Pozderca 3, 77230 Velika KladušaTelefon:037 770-025Email:vkladusa@bih.net.baURL:www.velikakladusa.gov.ba

Konkurs Općine Velika Kladuša za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2016/17. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 43. Statuta Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11) i člana 11. stav 1. Pravilnika o dodjeli stipendija („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 1/15, 1/16 i 3/17), Općinski načelnik Općine Velika Kladuša, dana 22.03.2017. godine, raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2016/2017. godini

I – PRAVO UČEŠĆA

Na Javni konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2016/2017. godini može se prijaviti kandidat koji ispunjava opće i posebne uvjete iz Pravilnika o dodjeli stipendija („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 1/15, 1/16 i 3/17).

Svi kandidati koji učestvuju u postupku Javnog konkursa, bez obzira da li su već bili stipendisti Općine Velika Kladuša ili prvi put apliciraju za dodjelu stipendije, pored općih uvjeta, moraju ispunjavati najmanje jedan od posebnih uvjeta:

a) Opći uvjeti

Svaki kandidat za stipendiju mora ispunjavati slijedeće opće uvjete:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da ima prebivalište na području općine Velika Kladuša u trajanju od najmanje pet godina, bez prekida, računajući od datuma objave Konkursa za dodjelu stipendije;
3. da PRVI put upisuje kao redovni student određenu godinu studija na jednoj od državnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;
4. da nije korisnik druge stipendije;
5. da nema status apsolventa i
6. da ispunjava i druge uvjete iz Odluke o stipendiranju studenata u akademskoj 2016/2017. godini.

b) Posebni uvjeti

Svaki kandidat za stipendiju, pored općih, mora ispunjavati najmanje jedan od posebnih uvjeta:

1. da je student koji je prvi put upisan na prvu godinu studija i da je proglašen učenikom generacije u srednjoj školi ili da ima prosjek ocjena u završnom razredu srednje škole 5,0;
2. da je student II ciklusa koji je proglašen za studenta generacije I ciklusa;
3. da je u prethodnoj akademskoj godini imao prosječnu ocjenu 9,00 ili veću;
4. da je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnim takmičenjima u znanju ili sportu u kalendarskoj godini koja prethodi akademskoj godini u kojoj se vrši dodjela stipendije;
5. da je student bez oba roditelja;
6. da je student sa tjelesnim oštećenjem od najmanje 60%;
7. da je student bez roditeljskog staranja;
8. da je student fakulteta koji obrazuje kadrove za deficitarna zanimanja iz člana 3. Odluke o stipendiranju studenata u akademskoj 2016/2017. godini sa prosječnim prihodom domaćinstva po članu domaćinstva manjim od 500,00 KM i
9. da je socijalni slučaj po osnovu kriterija iz Pravilnika o dodjeli stipendija.

II – PRAVO NA STIPENDIJU

Pravo prijave na Javni konkurs za dodjelu stipendije za akademsku 2016/17. godinu imaju studenti prvog i drugog ciklusa studija po Bolonjskom sistemu, kao i studenti prve do šeste godine po starom sistemu školovanja (zavisno od dužine trajanja studija).

Pravo na stipendija imaju:

  • svi izuzetno uspješni studenti (student koji je prvi put upisan na prvu godinu studija i koji je proglašen učenikom generacije u srednjoj školi ili je sa prosjekom ocjena 5,0 u završnom razredu srednje škole; student II ciklusa koji je proglašen za studenta generacije I ciklusa; student koji je u prethodnoj akademskoj godini imao prosječnu ocjenu 9,00 ili veću; student koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnim takmičenjima u znanju ili sportu u kalendarskoj godini koja prethodi akademskoj godini u kojoj se vrši dodjela stipendije);
  • svi najteži socijalni slučajevi (student bez oba roditelja; student sa tjelesnim oštećenjem od najmanje 60%; student bez roditeljskog staranja);
  • po četiri studenta za svako deficitarno zanimanje (doktor medicine; magistar farmacije; diplomirani logoped i audiolog ili defektolog, master ili bachelor logopedije i audiologije ili defektologije; diplomirani veterinar ili doktor veterine; diplomirani inženjer, master ili bachelor geodezije, diplomirani inženjer, master ili bachelor arhitekture i diplomirani inženjer, master ili bachelor građevine) i
  • određeni broj studenata iz kategorije socijalni slučaj (na osnovu bodovanja slijedećih elemenata socijalnog statusa: uspjeh u prethodnoj godini školovanja, broj članova domaćinstva, invalidnost roditelja studenta (tjelesna ili radna), student bez jednog roditelja, student neutvrđenog očinstva ili student rastavljenih roditelja, broj studenata iz domaćinstva, broj učenika u osnovnoj i srednjoj školi, godina studija i mjesečni prihod po članu domaćinstva).


III – BROJ, VISINA I PERIOD ISPLATE STIPENDIJE

Općina Velika Kladuša će isplatiti 120 stipendije za akademsku 2016/2017. godinu.

Mjesečni iznos stipendije za kandidate koji ispune uvjete iz Javnog kokursa za 2016/2017. godinu je jednak za sve studente i iznosi 200,00 KM.

Stipendija se isplaćuje za 10 mjeseci za period od 01. oktobra 2016. godine do 31. jula 2017. godine.

IV – ISPLATA STIPENDIJE

Isplata stipendije će se vršiti prema dinamici koja će biti utvrđena ugovorom o stipendiranju.

V – POPIS DOKUMENATA

Za učešće na Javnom konkursu za dodjelu stipendije kandidati moraju priložiti dokumentaciju zavisno od kategorije u koju su svrstani:

Svi kandidati moraju priložiti:

1. Uvjerenje o državljanstvu;
2. Uvjerenje da je student PRVI put u svojstvu REDOVNOG studenta upisao određenu godinu studija u akademskoj godini za koju se raspisuje Konkurs za dodjelu stipendije;
3. Ovjerenu Izjavu da student nema drugu stipendiju i da će se staviti na raspolaganje Općini Velika Kladuša po okončanju studija i
4. Potvrdu o prebivalištu na području općine Velika Kladuša u neprekidnom trajanju od najmanje 5 godina od dana objave Konkursa (ako kandidat za stipendiju ne može dokazati prebivalište duže od pet godina potvrdom o prebivalištu, dužan je priložiti jedan od dokaza iz člana 13. stav 2. Pravilnika o dodjeli stipendija: izjave svjedoka, uvjerenje o pohađanju srednje škole u V. Kladuši ili drugo dokazno sredstvo).

Osim dokumenata od 1. do 4. student prve godine koji je proglašen učenikom generacije u srednjoj školi ili student koji je imao prosjek 5,0 u završnom razredu srednje škole prilaže i:

5. Prijavu na Konkurs za dodjelu stipendije za akademsku 2016/2017. godinu – Obrazac broj 1. i
6. Dokaz o izboru za učenika generacije u srednjoj školi, potvrdu ili ovjerenu kopiju svjedočanstva završnog razreda ili ovjeren prepis ocjena.

Student II ciklusa koji je proglašen studentom generacije u I ciklusu prilaže i:

5. Prijavu na Konkurs za dodjelu stipendije za akademsku 2016/2017. godinu – Obrazac broj 1. i
6. Dokaz o izboru za studenta generacije prvog ciklusa.

Student koji je u prethodnoj akademskoj godini imao prosječnu ocjenu 9,00 ili veću prilaže i:

5. Prijavu na Konkurs za dodjelu stipendije za akademsku 2016/2017. godinu – Obrazac broj 1. i
6. Uvjerenje ili ovjereni prepis ocjena za prethodnu akademsku godinu.

Student koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnim takmičenja u znanju i sportu prilaže i:

5. Prijavu na Konkurs za dodjelu stipendije za akademsku 2016/2017. godinu – Obrazac broj 1. i
6. Dokaz o uspjehu na međunarodnom takmičenju u znanju ili sportu (ovjerena kopija diplome, uvjerenje ili drugi dokument kojim dokazuju navedenu činjenicu).

Student bez oba roditelja prilaže i:

5. Prijavu na Konkurs za dodjelu stipendije za akademsku 2016/2017. godinu – Obrazac broj 1. i
6. Izvod iz matične knjige umrlih za oba roditelja.

Student sa tjelesnim oštećenjem od najmanje 60% i student bez roditeljskog staranja prilaže i:

5. Prijavu na Konkurs za dodjelu stipendije za akademsku 2016/2017. godinu – Obrazac broj 1. i
6. Rješenje ili potvrdu Centra za socijalni rad da je kandidat osoba sa tjelesnim oštećenjem od najmanje 60%, odnosno rješenje ili potvrdu Centra za socijalni rad da je kandidat bez roditeljskog staranja.

Studenti deficitarnih zanimanja i studenti koji apliciraju za stipendiju po osnovu socijalnog statusa prilažu i:

5. Prijavu na Konkurs za dodjelu stipendije za akademsku 2016/2017. godinu – Obrazac broj 2. (deficitarno zanimanje) ili Obrazac broj 3. (socijalni slučajevi);
6. Uvjerenje o položenim ispitima za prethodnu akademsku godinu, a za studente prve godine prepis ocjena iz završnog razreda srednje škole ili ovjerenu kopiju svjedočanstva završnog razreda;
7. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista);
8. Uvjerenje za svakog učenika ili studenta iz domaćinstva da redovno pohađaju osnovnu, srednju školu ili fakultet;
9. Platne liste i/ili odreske od penzije za sve zaposlene članove domaćinstva i/ili penzionere iz domaćinstva;
10. Uvjerenje o nezaposlenosti za roditelja/e ako je/su nezaposlen/i od Biroa rada, ili ovjerenu izjavu da nisu u radnom odnosu za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva, kao i za članove domaćinstva starije od 15 godina, koji nemaju status učenika ili studenta;
11. Ovjerenu kopiju rješenja nadležnog organa o invalidnosti za roditelje kandidata za stipendiju ako su invalidi;
12. Kopiju sudske presude ili izvod iz matične knjige rođenih ili vjenčanih za roditelje kandidata za stipendiju ako su roditelji rastavljeni i
13. Ovjerenu izjavu o visini prihoda domaćinstva (u izjavi se navode svi prihodi domaćinstva po osnovu rada, penzija, poljoprivrede, prihoda od imovine, kamata i drugi prihodi).

VI – ROK ZA PRIJAVU

Krajnji rok za podnošenje Prijave na Javni konkurs za dodjelu stipendije za akademsku 2016/2017. godinu je 15 dana od dana objave u sedmičnim novinama „Krajina“.

VII – NAČIN PRIJAVE

Prijavu na Konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2016/2017. godini sa orginalima ili ovjerenim kopijama dokumenta iz tačke V Javnog konkursa, kandidati predaju u šalter sali Općine Velika Kladuša, neposredno ili putem pošte na adresu: Općina Velika Kladuša, Služba opće uprave i društvenih djelatnosti, sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendiju“, Ul. Hamdije Pozderca br. 3, 77230 Velika Kladuša.

Obrasci:

1. Prijava na konkurs,
2. Izjava da korisnik stipendije nema drugu stipendiju;
3. Izjava o visini prihoda;
4. Izjava o nezaposlenosti članova domaćinstva (prilažu kandidati koji imaju nezaposlene članove domaćinstva, a koji nisu prijavljeni kod Biroa rada);
5. Izjava svjedoka o dužini trajanja prebivališta kandidata za općinsku stipendiju (prilažu samo kandidati koji imaju prebivalište na području općine Velika Kladuša duže od 5 godina, a potvrdom CIPS-a to ne mogu dokazati).

Navedeni obrasci se mogu preuzeti u Šalter–sali Općine ili/i na internet adresi www.velikakladusa.gov.ba.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na telefon: 037-770-030 lokal 231 ili e-mailom stipendije@velikakladusa.gov.ba.

VIII –UTVRĐIVANJE RANG LISTE I OBJAVLJIVANJE REZULTATA KONKURSA

Preliminarna rang lista

Komisija za dodjelu stipendije Općine Velika Kladuša će na osnovu prispjelih prijava i raspoložive dokumentacije izvršti bodovanje za kandidate iz kriterija socijalni slučaj, kao i za kandidate za stipendiju koji nisu ostvarili pravo na stipendiju za deficitarna zanimanja i utvrditi Preliminarnu rang listu kandidata.

Preliminarna rang lista će se formirati tako da se na istu prvo stave kandidati čije prijave ne podliježu bodovanju, zatim kandidati koji su ispunili uvjet za stipendiju po osnovu deficitarnih zanimanja. Nakon toga na rang listu, do ukupnog broja stipendija, koji je će utvrđen u skladu sa članom 1. stav 3. Odluke o stipendiranju studenata u akademskoj 2016/2017. godini, stavljaju se kandidati iz kriterija socijalni slučaj, počev od kandidata sa najvećim brojem bodova.

Kandidati koji ne osvoje dovoljan broj bodova, odnosno prema broju bodova ne uđu na listu do broja odobrenih stipendija prema Odluci o stipendiranju studenata u akademskoj 2016/2017. godini, uvrštavaju se na Preliminarnu listu kandidata, iza kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju.

Nakon kandidata koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova na Preliminarnu listu se uvrštavaju kandidati koji nisu ispunili opće uvjete iz Javnog konkursa i čije prijave nisu bile potpune i/ili blagovremene.

Preliminarna lista će biti objavljena na internet stranici Općine Velika Kladuša i oglasnoj tabli Općine Velika Kladuša najkasnije 15 dana po zatvaranju Konkursa.

Konačna rang lista

Na Preliminarnu listu kandidati koji su učestvovali na Javnom konkursu za stipendiju mogu istaknuti svoje primjedbe Komisiji za dodjelu stipendija u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Primjedbe na Preliminarnu listu se dostavljaju u pismenoj formi i predaju neposredno u Pisarnici Općine ili putem pošte na adresu: „Općina Velika Kladuša-Komisija za dodjelu stipendije, Ulica Hamdije Pozderca broj 3, 77230 Velika Kladuša“.

Nakon razmatranja primjedbi na Preliminarnu listu Komisija za dodjelu stipendijaće utvrditi Konačnu listu kandidata za stipendiju i istu dostaviti Općinskom načelniku.

IX – DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI STIPENDIJA

Na osnovu Konačne liste kandidata Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli stipendija koja sadrži podatke o kandidatima čije se prijave nisu bodovale, kandidatima koji su pravo na stipendiju ostvarili po osnovu dovoljnog broja bodova iz kriterija socijalni status, kandidatima koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova na osnovu kriterija socijalni status i kandidatima koji nisu ispunili opće uvjete iz Javnog konkursa i čije prijave nisu potpune i/ili blagovremene.

Odluka o dodjeli stipendije objavljuje se na internet stranici Općine Velika Kladuša, internet stranici Radio televizije Velika Kladuša i oglasnoj tabli Općine Velika Kladuša.

Na Odluku o dodjeli stipendije dopuštena je žalba koja se izjavljuje Komisiji za žalbe Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša u roku od petnaest dana od dana objavljivanja Odluke.

Odluka Komisije za žalbe je konačna.

X – ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Kandidatima kojima bude odobrena stipendija, bit će ponuđeno zaključivanje Ugovora o stipendiranju za akademsku 2016/2017. godinu. Prije zaključivanja ugovora kandidat mora imati otvoren tekući račun u banci.

XI – OBJAVLJIVANJE JAVNOG KONKURSA

Javni konkurs će biti objavljen u sedmičnim novinama „Krajina“, programu Radio televizije Velika Kladuša, oglasnoj ploči Općine Velika Kladuša i na službenim internet stranicama Općine Velika Kladuša i Rado-televizije Velika Kladuša.

KONKURSI

Rok za prijavu: 11.05.2018. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Javni poziv opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini