Srijeda, 20. Juni 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 07.04.2017.

Rok za prijavu: Četvrtak, 20.04.2017.

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina LivnoAdresa:Trg Branitelja Livna, 80101 Livno, BiHTelefon:+387(0)34 202 222Fax:+387(0)34 200 315Email:info@livno.baURL:www.livno.ba

Konkurs Općine Livno za dodjelu stipendija studentima u ak. 2016/17. godini

Konkurs je istekao!

Na temelju članka 14. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih studenata i studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja općine Livno broj: 02-05-218/08 od 21.01.2008.godine  i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih studenata i studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja broj: 02-05-305/14 od 28.01.2014.godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija  r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima
i studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja općine Livna
u akademskoj 2016./2017. godini

1. Za akademsku 2016./2017. godinu Općina Livno dodjeljuje 68 stipendija redovitim studentima s prebivalištem na području općine Livno i to:

1.1. uspješnim i darovitim studentima 10 stipendija;
1.2. studentima iz obitelji slabijega imovnoga stanja 50 stipendija;
1.3. studentima djeci branitelja 8 stipendija.

2. Iznos stipendije je 100 KM.

Stipendije se isplaćuju mjesečno i to za deset mjeseci, računajući od listopada 2016. do srpnja 2017. godine.

3. Uvjeti za dodjelu stipendija su:

3.1. pravo natjecanja za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima imaju studenti koji su tijekom cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,7 te studenti II. i viših godina studija koji su tijekom studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,0 (8,0);
3.2. pravo natjecanja za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijega imovnoga stanja imaju studenti koji su tijekom studija ostvarili prosjek najmanje 3,0 (7,0) odnosno 4,0 tijekom srednjoškolskog obrazovanja, ako su studenti prve godine, i da prihod po članu obitelji ne prelazi 150 KM.
3.2. pravo natjecanja za dodjelu stipendija studentima iz obitelji branitelja imaju redoviti studenti, a natječajnu proceduru provest će Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskoga rata.

4. Prijavi na natječaj za uspješne i darovite studente potrebno je priložiti:

4.1. potvrdu o redovnom upisu u tekuću godinu studija za akademsku godinu;
4.2. potvrdu MUP-a o prijavi prebivališta na području općine Livno 2 godine prije podnošenja prijave;
4.3. potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija, odnosno potvrdu o prosječnoj ocjeni tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine;
       4.3.1. studenti četvrte i pete godine obvezni su dostaviti i potvrdu o prosječnoj ocjeni završenog ciklusa;
4.4. ovjerenu izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o ne primanju druge stipendije ili studentskog kredita.

5. Prijavi na natječaj za studente iz obitelji slabijega imovnoga stanja potrebno je priložiti:

5.1. potvrdu o redovnom upisu u tekuću godinu studija;
5.2. potvrdu MUP-a o prijavi prebivališta na području općine Livno 2 godine prije podnošenja prijave;            
5.3. potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija, odnosno potvrdu o prosječnoj ocjeni tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine;
        5.3.1. studenti četvrte i pete godine obvezni su dostaviti potvrdu o prosječnoj ocjeni završenog ciklusa;
5.4. ovjerenu izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o ne primanju druge stipendije ili studentskog kredita.
5.5. potvrda poslodavca o prihodima članova obitelji (roditelji, braća i sestre) po osnovi rada za 3 mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava;
5.6. potvrdu o mirovini – odresci o isplati mirovine umirovljenih članova obitelji za 3 mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava, ili uvjerenje od Mirovinskog zavoda da nije korisnik mirovine;
5.7. potvrdu Porezne uprave o prihodima članova obitelji prema drugim osnovama;
5.8. potvrdu Zavoda za zapošljavanje o prijavi radno sposobnih članova obitelji;
5.9. ovjerenu izjavu o zajedničkom kućanstvu;
5.10. potvrdu o redovitom studiju za drugog člana obitelji (brat,sestra).

Prednost kandidata utvrđivat će se sukladno kriterijima i mjerilima utvrđenim Pravilnikom o stipendiranju uspješnih i darovitih studenata i studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja.

Obrazac prijave dostupan je na internet stranici www.livno.ba ili u šalter sali Općine Livno.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren do 20.4.2017. godine.

Prijave se podnose putem protokola Općine Livno na adresu:

Općina Livno
Općinski načelnik
Povjerenstvo za  dodjelu stipendija, Prijava na natječaj broj: 02-05-839/17
Trg branitelja Livna 1

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Anita Ćavar 

KONKURSI

Rok za prijavu: 16.07.2018. // Konkurs je otvoren još 26 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2018/19. godini