Srijeda, 20. Juni 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 05.09.2017.

Rok za prijavu: Četvrtak, 14.09.2017.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Vlada Brčko distrikta BiHAdresa:Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt BiHURL:www.bdcentral.net

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2017. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu Odluke Vlade Brčko distrikta BiH o visini i broju stipendija koje se dodjeljuju redovnim studentima za period od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017. godine, broj: 02-000184/17 od 23. 8. 2017. godine, Odjeljenje za obrazovanje r a s p i s u j e 

 

JAVNI POZIV
za dodjelu stipendija redovnim studentima
za period od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine

I.

(1) Raspisuje se javni poziv za dodjelu 160 stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja Brčko distrikta BiH za period od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine i to:

  • 3 stipendije studentima I godine studija koji su proglašeni učenicima generacije u školskoj 2015/2016. godini;
  • 15 stipendija studentima I godine studija koji su za vrijeme četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja imali prosjek ocjena 5,00, a srednju školu su završili u školskoj 2015/2016. godini;
  • 1 stipendija studentu sa posebnim potrebama I i starijih godina studija;
  • 1 stipendija studentu pripadniku nacionalne manjine I i starijih godina studija;
  • 140 stipendija studentima II i starijih godina studija.

II.

(1) Visina stipendije iznosi 200,00 KM mjesečno.
(2) Stipendije se dodjeljuju u 10 jednakih rata počev od
     1.1.2017. do 31.12.2017. godine.
(3) Stipendije se ne dodjeljuju u mjesecu julu i avgustu.

III.

(1) Opšti uslovi koje kandidat za dodjelu stipendija treba da ispunjava su sljedeći:
a) da je student državljanin BiH;
b) da student ima prebivalište u Brčko distriktu BiH najmanje
    5 godina prije raspisivanja javnog poziva za dodjelu stipendija;
c) da je redovan student;
d) da ne prima stipendiju ili kredit od neke druge institucije;
e) da u momentu podnošenja prijave za dodjelu stipendije ne
    ponavlja godinu studija;
f) da prijavljeni kandidat nije stariji od 27 godina.

IV.

(1) Uz prijavu za ostvarivanje prava na stipendiju student treba da priloži i sljedeće dokumente:

a) potvrdu o upisu godine studija kao redovan student (prvi puta);
b) potvrdu od nadležnog organa o mjestu prebivališta studenta
    u Brčko distriktu BiH najmanje 5 godina (Odjeljenje za obrazovanje
    pribavlja po službenoj dužnosti);
c) potvrdu fakulteta o položenim ispitima sa prosječnom ocjenom;
d) ovjerenu kućnu listu (obavezno navesti JMB za svakog navedenog člana);
e) dokaze o statusu svakog navedenog člana u kućnoj listi;
f) potvrdu poslodavca o prosjeku plate zaposlenih članova domaćinstva
   u posljednja tri mjeseca, kao i potvrdu o prosjeku primanja za svakog
   člana domaćinstva, po bilo kom osnovu, izdatu od nadležnog organa ili
   institucije gdje se primanja ostvaruju;
g) potvrdu Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva;
h) potvrdu nadležnog udruženja nestalih i poginulih boraca ili potvrdu
    da se radi o djeci civilnih žrtava rata i ratnih vojnih invalida;
i) potvrdu nadležnog organa o invalidnosti roditelja ili staratelja;
j) izvod iz matične knjige umrlih za roditelja;
k) izvod iz matične knjige rođenih za studenta (gdje je mjesno
    nadležan Brčko distrikt BiH Odjeljenje za obrazovanje izvode
    pribavlja po službenoj dužnosti);
l) ovjerenu izjavu da student ne prima stipendiju ili kredit od
   neke druge institucije;
m) potvrdu da se studij finansira iz budžetskih sredstava;
n) potvrdu da student plaća studij na univerzitetu ili fakultetu koji
    finansira država, entitet ili kanton; o) dokaz da je student sa
    posebnim potrebama (rješenje o kategorizaciji);
p) dokaz da je student pripadnik nacionalne manjine.

(2) Studenti prve godine studija, a koji su bili proglašeni učenicima generacije, pored dokumenata iz stava (1) pod tačkama a), b), k), m) ili n) ovog člana, dostavljaju i dokaz o proglašenju učenikom generacije u nekoj od srednjih škola Brčko distrikta BiH za školsku 2015/2016. godinu. (3) Studenti prve godine studija, a koji su imali prosjek ocjena 5,00 za vrijeme četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja u nekoj od srednjih škola u Brčko distriktu BiH, pored dokumenata iz stava (1) pod tačkama a), b), k), m) ili n) ovog člana, dostavljaju i dokaz da su imali prosjek ocjena 5,00 za vrijeme četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja u školskoj 2015/2016. godini.

V.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH i traje do 14. 9. 2017. godine do 15:00 sati. Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti i sve potrebne dokumente. Dokumentacija se predaje tako da se, uz prijavu, sva tražena dokumentacija predaje u zatvorenoj koverti.

Obrazac prijave na javni poziv može se podići na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH ili na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH www.bdcentral.net.

Neblagovremeno prispjele prijave neće se razmatrati. Prijave sa priloženim dokumantima donijeti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH, šalter broj 6 i 7 ili slati poštom na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH
Odjeljenje za obrazovanje
Bulevar mira 1


Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Odjeljenju za obrazovanje ili na broj telefona 049/240-609.

Šef Odjeljenja za obrazovanjeŽ
Senad Osmanović, prof.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 16.07.2018. // Konkurs je otvoren još 26 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2018/19. godini