Ponedjeljak, 24. Septembar 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 12.10.2017.

Rok za prijavu: Utorak, 24.10.2017.

Izvor: Općina Srebrenik

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina SrebrenikAdresa:Radnička b.b. Srebrenik, 75350 Srebrenik, BiHTelefon:035/645-822Fax:035/645-822URL:www.srebrenik.ba

Konkurs Općine Srebrenik za dodjelu kredita redovnim studentima u ak. 2017/18.godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana X stav I Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu kredita redovnim studentima do diplomskog studija i stipendija učenicima srednjih škola ("Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 6/2006 i 8/13), Služba za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti općine Srebrenik raspisuje:  


KONKURS
za dodjelu 62 kredita redovnim studentima sa područja
općine Srebrenik u akademskoj 2017/2018. godini

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 62 kredita studentima dodiplomskog studija, sa područja Općine Srebrenik, koji imaju status redovnog studenta na jednom od univerziteta u BiH i to:

 • studenti I godine ................................... 13 kredita
 • studenti II godine ................................. 13 kredita
 • studenti III godine ............................... 13 kredita
 • studenti IV godine ............................... 13 kredita
 • studenti V godine ................................. 5 kredita
 • studenti VI godine .............................. 5 kredta

Napomena: Učeniku generacije iz srednje škole po sistemu automatizma dodjeljuje se studentski kredit za prvu godinu studija bez dodatnog bodovanja.

II

Visina kredita iznosi 800,00 KM za akademsku 2017/2018.godinu, a isplaćivat će se putem štedne knjižice ili putem tekućeg računa, i to tako što će cjelokupan iznos odobrenog kredita biti isplaćen do 30.06.2018.godine.

III

Pravo na dodjelu kredita imaju svi redovni studenti koji pohađaju studij na jednom od univerziteta u BiH,
koji su državljani BiH i koji sipunjavaju sledeće uslove:

 1. da imaju prijavljeno prebivalište na području općine Srebrenik
 2. da su u tekućoj akademskoj godini prvi puta upisali godinu studija
 3. da nisu korisnici kredita ili stipendije od drugog davaoca
 4. da su predhodne godine školovanja (od I do IV razreda srednje škole) završili sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0 ( za studente koji prvi puta upisuju prvu godinu studija), a za studente ostalih godina studija prosječna ocjena 7,00 na fakultetima prirodnih, tehničkih i medicnskih nauka odnosno prosjek ocjena 7,20 na fakultetima društvenih nauka.
 5. da su državljani BiH
 6. da su redovni studenti na jednom od univerziteta u BiH

IV

Prijedlog liste prioriteta sačinjava Služba u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na
konkurs. Lista prioriteta za kandidate koji ispunjavaju uslove iz predhodne tačke utvrđuju se na osnovu
osvojenog broja bodova. Kod ostvarenog istog broja bodova prednost kandidata ostavruje se prema slijedećem
redoslijedu:

 1. studenti iz porodica korisnika socijalne pomoći
 2. studenti iz porodica šehida i poginulih boraca
 3. studenti iz porodica ratnih vojnih invalida
 4. studenti iz porodica nezaposlenih demobilisanih boraca
 5. studenti koji imaju manje primanje po članu domaćinstva

V

Uz prijavu za dodjelu kredita potrebno je priložiti sledeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • uvjerenje o prebivalištu ( CIPS prijava)
 • dokaz-uvjerenje da je u tekućoj akademskoj godini student prvi puta upisan u određenu godinu studija,
 • dokaz- uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama i izvedenom prosječnom ocjenom za sve predhodne godine studija (može i ovjerena kopija indexa)
 • studenti I godine, svjedočanstvo ( ili ovjerene fotokopije) od I – IV razreda srednje škole
 • dokaz-uvjerenje da je student iz porodice korisnika stalne socijalne pomoći,
 • dokaz-uvjerenje da je student iz porodice šehida i poginulog borca,
 • dokaz- uvjerenje da je student iz porodice invalida i potvrdu o stepenu invaliditeta,
 • dokaz- uvjerenje da je učenik iz porodice čija su oba roditelja prijavljeni na biro za zapošljavanje ili na drugi način dokažu status nezaposlenosti,
 • u slučajevima gdje je jedan od roditelja zaposlen, a drugi nezaposlen i ne vodi se na evidenciji nezaposlenih osoba kao dokaz uzimat će se uvjerenje izdato od strane Porezne ispostave Srebrenik, kojim se dokazuje način osiguranja lica,
 • dokaz- uvjerenje o visini primanja za sve članove domaćinstva koji ostvaruju prihod po bilo kom osnovu (LD, penzija, invalidnina i sl),
 • dokaz-uvjerenje da je učenik iz porodice nezaposlenog demobilisanog borca koji je proveo dvije i više godina u ratu,
 • kućna lista,
 • dokaz da je student bio učenik generacije u srednjoj školi (samo za kandidate I godine studija),
 • dokaz-uvjerenje o učešću i osvojenim nagradama na općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom ili međunarodnom takmičenju za vrijeme studija odnosno srednje škole ( u predhodnoj godini školovanja)
 • Izjavu o neprimanju kredita ili stipendije od drugog davaoca

VI

Nakon provedene konkursne procedure sa korisnikom kredita će se zaključiti Ugovor kojim će se preciznije
odrediti prava i obaveze davaoca i korisnika kredita.

Ugovor o kreditu zaključuje Šef službe za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti i student.

VII

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom
potrebno je dostaviti na adresu: Općina Srebrenik, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene
djelatnosti, ul.Varoških polja bb, Srebrenik ili direktno na pisarnici općine Srebrenik.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Š E F S L U Ž B E
Jašarević Muhamed, dipl.kriminalist

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.11.2018. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 13 dana.

Chevening UK Government Scholarships for International Students for the academic year 2019-2020