Ponedjeljak, 24. Septembar 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 17.10.2017.

Rok za prijavu: Srijeda, 15.11.2017.

Izvor: Udruženje "SEEF"

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta „SEEF“ SarajevoAdresa:Ul. Hasana Sućeske br. 3, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 61 26 26 83Email:info@seef.baURL:www.seef.ba

Konkurs Udruženja „SEEF“ za dodjelu stipendija redovnim studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u šk./ak. 2017/18. godini

Konkurs je istekao!

Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta „SEEF“ Sarajevo
Ul. Hasana Sućeske br. 3
Tel/Fax: 061/262-683
raspisuje

 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
u školskoj/akademskoj 2017/18. godini iz sredstava koja obezbjeđuje Udruženje „SEEF


I

Na osnovu člana 8. Statuta, Skupština Udruženja SEEF Sarajevo je donijela Odluku o dodjeli stipendija studentima u školskoj/akademskoj 2017/18. godini i to:
 • 8 stipendija redovnim studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u iznosu od po 100 KM.


II

Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku 2017/18. godinu od  novembra 2017. do jula 2018. godine, odnosno 9 mjeseci.


III

OPŠTI KRITERIJI:

 • državljanin BiH;
 • redovan student na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.


IV

POSEBNI KRITERIJI:
 • postignuti rezultati u učenju i vladanju;
 • da student prve godine studija (brucoš) ima prosjek ocjena najmanje 4,00 u završnom razredu srednje škole;
 • da student ima prosjek ocjena najmanje 7,50 u prethodnoj akademskoj godini;
 • iskazani posebni rezultati na kantonalnom, entitetskom, državnom ili međunarodnom takmičenju;
 • materijalno stanje porodice – socijalni status;
 • da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica niti da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po drugom osnovu;
 • iz jedne porodice u školskoj/akademskoj 2017/18. godini ne može biti više od jednog korisnika stipendije;


V

Studenti primaoci stipendija iz prethodnih akademskih godina koji su ispunili uslov za upis u narednu godinu, radi kontinuiteta stiču pravo na određeni broj bodova za dodjelu stipendije u akademskoj 2017/18. godini.

VI

Za studente prve godine studija (brucoše) prosjek ocjena i drugo se uzima iz završnog razreda srednje škole.

VII

Komisija za bodovanje i utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija će utvrditi broj bodova za svakog kandidata prema sljedećem:
 • bodovi po osnovu postignutih rezultata u učenju i takmičenjima;
 • bodovi po osnovu prosječnih primanja po članu domaćinstva;
 • bodovi po osnovu socijalnog statusa kandidata i porodice;
 • bodovi po osnovu rada i angažmana u Udruženju;
 • bodovi po osnovu dosadašnjeg korištenja stipendije i dr.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:                                     
 
a) Opšta
 • zahtjev za dodjelu stipendije (preuzeti sa internet stranice www.seef.ba);
 • uvjerenje o redovnom upisu u akademsku 2017/18. godinu;
 • kopija indexa (stranica sa ličnim podacima i fotografijom);
 • kopija diplome i svjedočanstva završnog razreda srednje škole (za studente prve godine studija);
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini/opštini);
 • izjava podnosioca zahtjeva  da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje i ovjerava u općini/opštini).
b) Dokumentacija koja se boduje
 • uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine sa izračunatim prosjekom ocjena na dvije decimale;
 • za studente prve godine studija dokaz da je ponos ili učenik generacije;
 • dokaz za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na kantonalnom, entitetskom, državnom ili međunarodnom takmičenju;
 • dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračko-invalidske zaštite i drugih osnova (za zaposlene platna lista za posljednji mjesec, za penzionere ček od penzije za posljednji mjesec, čekovi od IMO , za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice iz koje se mogu vidjeti podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja i srodstvu sa osiguranikom, za članove domaćinstva ispod šest godina starosti Izvod iz matične knjige rođenih);
 • dokazi za roditelje: šehidska porodica/porodica poginulog borca, bez jednog ili oba roditelja (Izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o učešću u odbrambeno-oslobodilačkom ratu najmanje 24 mjeseca, dokaz o ratnom vojnom invaliditetu roditelja – preko 60% odnosno 80%;
 • dokaz o ličnom invaliditetu kandidata – preko 60%;
 • dokaz o redovnom školovanju učenika/studenata u porodici.


VIII

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 15. novembar 2017. godine.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


IX

Rezultati Konkursa biti će objavljeni najdalje do 15. decembra 2017. godine na internet stranici Udruženja SEEF Sarajevo www.seef.ba sa pravom prigovora/žalbe u roku od 7 dana od dana objave rezultata.


X

Dodijeljene stipendije biti će uplaćivane nakon potpisivanja Ugovora o stipendiranju.
 
NAPOMENE:
 1. Uz zahtjev za dodjelu stipendije (Obrazac: ZFB-1) dostaviti originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije;
 2. Sastavni dio ovog Konkursa je Sistem bodovanja kandidata (Obrazac: SBFB-1) koji će biti objavljen na internet stranici www.seef.ba na osnovu kojeg je kandidat dužan sam sebe izbodovati. Ukoliko kandidat sam sebe ne izboduje u skladu sa datim uputstvima i Sistemom bodovanja, njegov zahtjev za dodjelu stipendije neće biti uzet u razmatranje;
 3. Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje;
 4. Stipendista se obavezuje da će svojim radom i stečenim znanjima doprinjeti radu i razvoju davaoca stipendije, te će pred njega postavljene zadatke izvršavati shodno svojim znanjima i mogućnostima;
 5. Stipendije će se isplaćivati preko računa u Bosna Bank International (BBI), kojeg su stipendisti dužni otvoriti.

Precizno popunjen i izbodovan Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na E-mail adresu: info@seef.ba (preferirana opcija) ili putem pošte  na adresu: Udruženje SEEF Sarajevo, Ul. Hasana Sućeske br. 3, 71000 Sarajevo.

Predsjednik
Enis Džihanić
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.11.2018. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 13 dana.

Chevening UK Government Scholarships for International Students for the academic year 2019-2020