Ponedjeljak, 24. Septembar 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 09.11.2017.

Rok za prijavu: Nedjelja, 26.11.2017.

Izvor: Općina Fojnica

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina FojnicaAdresa:ul. Bosanska 94, 71270 Fojnica, Bosna i HercegovinaEmail:opcina@fojnica.baURL:www.fojnica.ba.

Konkurs Općine Fojnica za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2017/18. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 39. Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine Fojnica – prečišćeni tekst“, broj: 2/15) i člana 6. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija, broj: 02-14-1520/14 od 12.12.2014. godine, Općinski načelnik raspisuje:
 
 

K O N K U R S / N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima općine Fojnica
u akademskoj 2017/2018 godini

 

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 15 stipendija redovnim studentima općine Fojnica za akademsku 2017/2018 godinu.

 

II

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine
 2. da imaju prebivalište na području općine Fojnica
 3. da su redovni studenti
 4. da studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu
 5. da nisu ponavljali godinu studija
 6. da ne primaju stipendiju od drugog davaoca ili studentski kredit
 7. da nisu stariji od 25 godina


III

Materijalni položaj studenta boduje se na osnovu prihoda po članu domaćinstva na sljedeći način:
a) domaćinstva bez prihoda 40 bodova
b) prihod do  100,00 KM po članu domaćinstva 35 bodova
c) prihod od  101,00 KM do  150,00 KM  po članu domaćinstva 30 bodova
d) prihod od  151,00 KM do  200,00 KM  po članu domaćinstva 25 bodova
e) prihod od   201,00 KM do  250,00 KM po članu domaćinstva 20 bodova
f) prihod od   251,00 KM do  300,00 KM po članu domaćinstva 15 bodova
g) prihod od   301,00 KM do  350,00 KM po članu domaćinstva 10 bodova
h) prihod od   351,00 KM do  400,00 KM po članu domaćinstva 5 bodova
i) prihod preko   401,00 KM po članu domaćinstva 0 bodova
 
Ukoliko se utvrdi da dva ili više studenta imaju isti broj/zbroj bodova, prioritet prilikom odabira ima student više nastavne godine. Ukoliko studenti imaju isti broj bodova i nalaze se na istoj nastavnoj godini u obzir će se uzeti prijava studenta sa boljim prosjekom ocjena.
 

IV

Pravo na stipendiju može ostvariti jedan student iz porodice.
 

V

Ukupan iznos novčanih sredstava predviđen za stipendije iznosi 15.000,00 KM, a iznos pojedinačne stipendije bit će 100,00 (stotinu) KM.
 

VI

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće:
 1. Prijavni obrazac (Info pult Općine Fojnica ili Web stranica Općine Fojnica: www.fojnica.ba  – Obrazac St.1)
 2. Uvjerenje o državljanstvu – ovjerena fotokopija
 3. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu
 4. Dokaz - uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama i izvedenom prosječnom ocjenom za sve prethodne godine studija
 5. Studenti I godine studija, svjedočanstva od I-IV razreda škole (ovjerene fotokopije)
 6. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
 7. Ovjerena izjava od nadležne općinske službe da nije ostvario/la stipendiju ili kredit od drugog davaoca, i da Općina Fojnica može koristiti moje lične podatke prilkom objave rezultata  na oglasnoj tabli i web staranici (Obrazac izjave St-2– Info pult Općine Fojnica ili Web stranici Općine Fojnica)
 8. Izjava o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (Općina Fojnica ili Mjesna zajednica)
 9. Dokaz o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:
  a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva,
  b) Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska,
      starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina) ako je član
      domaćinstva penzioner/ umirovljenik
  c) Uvjerenje o nezaposlenosti Biroa za zapošljavanje
 10. Potvrdu ili Ugovor o otvaranju tekućeg računa (fotokopija)
 

VII

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na oglasnim tablama/pločama Općine Fojnica i Mjesnih zajednica, te Web stranici Općine Fojnica www.fojnica.ba
 

VIII

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom
“Prijava na konkurs za dodjelu stipendija – ne otvarati” na adresu:
OPĆINA FOJNICA – Komisija za dodjelu stipendija studentima općine Fojnica, ul. Bosanska 94, 71270 Fojnica.
 
OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.11.2018. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 13 dana.

Chevening UK Government Scholarships for International Students for the academic year 2019-2020