Utorak, 11. Decembar 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 05.12.2017.

Rok za prijavu: Petak, 29.12.2017.

Izvor: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglicaAdresa:Ul. Alipašina 41, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 33 64 88 80Fax:+ 387 33 52 41 24Email:izbjeglice@fmroi.gov.baURL:www.fmroi.gov.ba

Javni oglas za dodjelu stipendija studentima povratnicima na području RS-a za ak. 2017/18. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 11. stav 7. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (‘’Službene novine FBiH’’, broj: 15/05), a u cilju podrške kvalitetnoj izradi i provedbi planova i programa humanitarnog, zdravstvenog i psihosocijalnog zbrinjavanja povratnika u mjestima povratka za 2018. godinu, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje


Javni oglas
za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na području Republike Srpske

I

Objavljuje se Javni oglas za dodjelu stipendija redovnim studentima-povratnicima na područje Republike Srpske, za akademsku 2017/2018. godinu.

II

Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području Republike Srpske;
 2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području Republike Srpske;
 3. da studiraju na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;
 4. da su redovni studenti ili redovni samofinansirajući studenti, prvi put upisani na neku od godina studija, I i II ciklusa po Bolonjskom ili dodiplomskog studija po starom sistemu obrazovanja;
 5. da nisu stariji od 30 godina.

III

Iznos pojedinačne stipendije će biti 600,00 (šeststotina) KM za studente I i II godine studija i 800,00 (osamstotina) KM za studente III, IV i starijih godina studija.

IV

Isplata stipendije će se izvršiti na žiro-račune studenata.

V

Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

 1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezija 56, Sarajevo;
 2. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti na priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ne starije od 30 dana;
 3. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS), ne starije od 30 dana;
 4. Uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka za nosioca domaćinstva u kojem student živi (izdato od nadležnog organa original ili ovjerena fotokopija;
 5. Ovjerena izava o zajedničkom domaćinstvu, ne starija od 6 mjeseci;
 6. Dokazi o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:
  a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva, i/ili
  b) Ček od PIO/MlO o visini penzije/mirovine (porodićna/obiteljska,
       starosna penzija/mirovina,invalidska penzija/mirovina) ako je član
       domaćinstva penzioner/umirovljenik), i/ili
  c) Dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva: potvrda biroa
      za zapošljavanje, lične izjave o (ne)ostvarenim godišnjim
      prihodima ovjerene od strane općinske službe za ovjeru
      potpisa ili dokazi o školovanju za ostale nezaposlene
      članove domaćinstva.

VI

U slučaju prijavljivanja velikog broja kandidata za stipendiranje u ovoj akademskoj godini, prednost će imati studenti sa manjim prihodima po članu domaćinstva.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom ”Prijava na Javni oglas za dodjelu studentskih stipendija’’ na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Alipašina 41, 71000 Sarajevo
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)

Javni oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R
dr. Edin Ramić
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 28.12.2018. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Općine Vogošća za stipendiranje učenika i studenata u akademskoj 2018/19. godini