Ponedjeljak, 21. Januar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 28.12.2017.

Rok za prijavu: Srijeda, 17.01.2018.

Izvor: Opština Višegrad

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština VišegradTelefon:+387 58 620 226Email:nacvgd@teol.netURL:www.opstinavisegrad.com

Konkurs Opštine Višegrad za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija u ak. 2017/18. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 6) Statuta opštine Višegrad („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/17) i člana 6. Odluke o stipendiranju studenata sa područja opštine Višegrad za akademsku 2017/2018, („Službeni glasnik opštine Višegrad“, broj: 18/17), načelnik Opštine Višegrad, r a s p i s u j e


KONKURS
za dodjelu stipendija redovnim studentima iz budžeta
opštine Višegrad za akademsku 2017/2018.godinu

I

Studentska stipendija predstavlja vid direktne finansijske podrške od strane Opštine Višegrad, obezbjeđene za studente radi nagrađivanja postignutih rezultata, postizanja višeg prosjeka ocjena u toku školovanja, motivisanja za nastavak obrazovanja, te podrške školovanju socijalnim kategorijama stanovništva.
Sredstva za stipendiranje obezbjeđena su u budžetu Opštine Višegrad za 2018. godinu.
Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2017/2018. godinu u iznosu od 1.200,00 KM, a isplata će se vršiti u deset jednakih mjesečnih rata.
Opština Višegrad raspisuje konkurs za dodjelu 67 (šezdeset sedam) stipendija redovnim studentima koji su upisali osnovne studije u visokoškolskim ustanovama u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju.
 

II

Uslovi za dodjelu stipendija propisani su Odlukom o stipendiranju studenata sa područja opštine Višegrad za akademsku 2017/2018, („Službeni glasnik opštine Višegrad“, broj18/17).

Opština Višegrad dodjeljuje stipendije studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama i to:

 • 15 (petnaest) stipendija po osnovu uspjeha tokom studiranja ( čija je prosječna ocijena tokom studiranja 8,0 i više ),
 • 5(pet) stipendija po osnovu uspjeha iz srednje škole ( čiji je prosjek ocjena tokom školovanja u srednjoj školi iznosio 5,00),
 • 5 (pet) stipendija studentima iz kategorije djece poginulih boraca,
 • 42 (četrdeset dvije) stipendije po osnovu posebnog i socijalnog statusa. Neiskorištene stipendije iz jedne kategorije prebacuju se u druge.

Vrste stipendija:

 • Stipendije koje se dodjeljuju studentima po osnovu uspjeha tokom studiranja (studenti čija je prosječna ocijena tokom studiranja 8,0 i više ),stipendije po osnovu uspjeha iz srednje škole (studenti čiji je prosjek ocjena tokom školovanja u srednjoj školi iznosio 5,00) i stipendije studentima iz kategorije djece poginulih boraca, ne boduju se,
 • Stipendije koje se dodjeljuju studentima po osnovu posebnog i socijalnog statusa, boduju se , na osnovu krirterijuma propisanih Odlukom o stipendiranju studenata sa područja opštine Višegrad za akademsku 2017/2018. godinu.


III

Opšti uslovi za dodjelu stipendija su:
 

 • da student ima prebavalište na području opštine Višegrad u neprekidnom trajanju od 1 (jedne) godine i duže,
 • da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja,
 • da je redovan student prvog ciklusa dodiplomskih studija,
 • da nije obnovio ni jednu godinu studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi (izuzetak su sljedeći: studenti – djeca poginulih boraca i studenti koji zbog opravdanih okolnosti kao što su teže bolesti, nesrećni slučajevi sa teškim posljedicama, održavanje trudnoće, njega djeteta do godinu dana života, a koji su u toku školovanja jednom obnovili godinu studija imaju pravo na dodjelu stipendija kada upišu sljedeću godinu studija,
 • da je upisao završnu godinu studija do napunjenih 26 godina života, osim studenata studija koji traju 5 ili 6 godina, koji upisuju završnu godinu studija do napunjenih 28 godina života,
 • za studente koji upisuju prvu godinu studija da im je prosječna ocjena tokom srednjoškolskog obrazovanja bila 3,80 i više,
 • da nije primio stipendiju opštine Višegrad za godinu studija za koju konkuriše, bez obzira da li se školuje na istom ili drugom studijskom programu istog fakulteta ili su upisali drugi fakultet.

Neispunjavanje jednog od opštih uslova je eliminatorno, tako da se prijava u procesu selekcije neće bodovati.


IV

Potrebna dokumentacija,kao dokaz o ispunjenosti navedenih opštih i posebnih uslova:

Studenti po osnovu uspjeha tokom studiranja ( čija je prosječna ocijena tokom studiranja 8,0 i više ), uz prijavu prilažu sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje (prijavu) o mjestu prebivališta;
 2. Kopija lične karte
 3. Uvjerenje (potvrdu) da je prvi put upisao akademsku 2017/18 godinu kao redovan student;
 4. Potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija
 5. Izjavu da student nije korisnik stipendije iz drugih izvora;
 6. Fotokopiju kartice poslovne banke sa brojem tekućeg računa

Studenti po osnovu uspjeha iz srednje škole ( čiji je prosjek ocjena tokom školovanja u srednjoj školi iznosio 5,00), uz prijavu prilažu sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje (prijavu) o mjestu prebivališta;
 2. Kopija lične karte
 3. Uvjerenje (potvrdu) da je prvi put upisao akademsku 2017/18 godinu kao redovan student;
 4. Potvrdu o prosjeku ocjena ili kopije svjedočanstva iz srednje škole;
 5. Izjavu da student nije korisnik stipendije iz drugih izvora;
 6. Fotokopiju kartice poslovne banke sa brojem tekućeg računa

Student po osnovu uspjeha iz srednje škole „đak generacije“ uz prijavu prilaže sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje (prijavu) o mjestu prebivališta;
 2. Kopija lične karte
 3. Uvjerenje (potvrdu) da je prvi put upisao akademsku 2017/18 godinu kao redovan student;
 4. Diplomu đaka generacije
 5. Izjavu da student nije korisnik stipendije iz drugih izvora;
 6. Fotokopiju kartice poslovne banke sa brojem tekućeg računa Studenti, djeca poginulih boraca uz prijavu prilažu sljedeća dokumenta:
 7. Uvjerenje (prijavu) o mjestu prebivališta;
 8. Kopija lične karte
 9. Uvjerenje (potvrdu) da je prvi put upisao akademsku 2017/18 godinu kao redovan student;
 10. Rješenje o utvrđivanju statusa porodice poginulih boraca VRS;
 11. Izjavu da student nije korisnik stipendije iz drugih izvora;
 12. Fotokopiju kartice poslovne banke sa brojem tekućeg računa

Stipendije po osnovu posebnog i socijalnog statusa uz prijavu prilažu sljedeća dokumenta:
 

 1. Uvjerenje (prijavu) o mjestu prebivališta;
 2. Kopija lične karte;
 3. Uvjerenje (potvrdu) da je prvi put upisao akademsku 2017/18 godinu kao redovan student;
 4. Potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija ili svjedočanstva iz srednje škole;
 5. Kopiju indeksa (prva stranica i stranice na kojima se vide prethodni upisi godina studija) ;
 6. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (ovjerena kućna lista) ;
 7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje - Biro Višegrad za nezaposlene članove domaćinstva;
 8. Potvrdu o visini primanja za članove domaćinstva ( potvrda o visini plate za posljednja tri mjeseca, ček od penzije ili drugo);
 9. Uvjerenje o upisanoj akademskoj 2017/2018 za studente članove domaćinstva, a za učenike potvrda o školovanju;
 10. Uvjerenje o korištenju socijalne pomoći JU Centar za socijalni rad;
 11. Uvjerenje da je djete bez roditeljskog staranja JU Centar za socijalni rad;
 12. Kopiju rješenja o utvrđivanju statusa porodice poginulih i nestalih boraca VRS;
 13. Izvod iz matične knjige umrlih za studenta bez jednog roditelja
 14. Rješenje o priznatom statusu civilne žrtve rata ili logoraša(roditelja)
 15. Kopiju rješenja o kategorizaciji invalidnosti RVI VRS;
 16. Kopiju rješenja o kategorizaciji demobilisanih boraca VRS;
 17. Kopiju rješenja o tjelesnom invaliditetu sudenta;
 18. Izjavu da student nije korisnik stipendije iz drugih izvora;
 19. Dokaz o osvojenim nagradama na regionalnim, republičkim i drugim takmičenjima;
 20. Fotokopiju kartice poslovne banke sa brojem tekućeg računa

Svu potrebnu dokumentaciju priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Studenti po osnovu posebnog i socijalnog statusa iz drugih kategorija boduju se na sljedeći način:
 

 1. Studentima, čiji su roditelji iz kategorije ratnih vojnih invalida, dodjeljuje se za prvu kategoriju 7 bodova ( bodovi se smanjuju za svaku sljedeću kategoriju po jedan bod, tako da se sedmoj kategoriji dodjeljuje 1 (jedan) bod.
 2. Studentima, čiji su roditelji iz kategorije demobilisanih boraca dodjeljuje se za prvu kategoriju 7 bodova( bodovi se smanjuju za svaku sljedeću kategoriju po jedan bod, tako da se za sedmu kategoriju dodjeljuje 1 (jedan) bod)
 3. Studentima, čiji su roditelji iz kategorija civilnih žrtava rata ili logoraša dodjeljuje se 5 (pet) bodova;
 4. Studentima bez roditeljskog staranja dodjeljuje se 10 (deset) bodova;
 5. Studentima bez jednog roditelja dodjeljuje se 5 (pet) bodova;
 6. Studentima po osnovu nezaposlenosti za svakog nezaposlenog roditelja dodjeljuje se po 3 (tri) boda;
 7. Studenti po osnovu lične invalidnosti dobijaju po 5 (pet) bodova;
 8. Studentima, čija primanja po članu domaćinstva ne prelaze 200,00 KM dodjeljuje se 7 (sedam) bodova;
 9. Studenti po osnovu osvojenih nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima dobijaju po 5 (pet) bodova;
 10. Studentima za svaku godinu studija dodjeljuje se po 1 (jedan) bod;
 11. Studenti po osnovu uspjeha dobijaju bodove, na taj način, što se prosječna ocjena u prethodnom školovanju pomnoži sa koeficijentom 2, a studentima koji su upisali prvu godinu studija prosječna ocjena u srednjoj školi se pomnoži sa koeficijentom 3.
 12. Studenti po osnovu članova domaćinstva dobijaju 1 (jedan) bod za člana domaćinstva koji pohađaju osnovnu i srednju školu, a 3 (tri) boda za člana koji je student, a nije obnovio prethodnu godinu.

Od stavke 1 do 3 studentima se mogu dodjeliti bodovi za jednog roditelja po jednom osnovu


V

Na bazi kriterija i načina bodovanja navedenog u Odluci za dodjelu stipendija redovnim studentima iz budžeta opštine Višegrad za akademsku 2017/2018.godinu formiraće se rang-lista korisnika stipendija.
Načelnik opštine će na osnovu rang-liste donijeti odluku o stipendiranju studenata za akademsku 2017/2018. godinu.


VI

Međusobni odnosi, prava i obaveze između Opštine i korisnika stipendija urediće se ugovorom, koji će zaključiti Načelnik opštine Višegrad i korisnici.


VII

Rok za podnošenje prijava na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima iz budžeta opštine Višegrad za akademsku 2017/2018. godinu je 21 dan od dana objavljivanja Javnog konkursa.


VIII

Prijave se mogu slati poštom na adresu: Opština Višegrad, Andrićgrad bb, 73240 Višegrad, Komisija za dodjelu stipendija, sa naznakom „ ne otvarati “ ili predati neposredno na pisarnici Opštine Višegrad. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


IX

Konkurs je objavljen na oglasnoj tabli opštine Višegrad, web stranici Opštine Višegrad i na sredstavima javnog informisanja opštine Višegrad.

NAČELNIK OPŠTINE
Mladen Đurević, inž.geodezije

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2018/19. godini