Ponedjeljak, 21. Januar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 29.12.2017.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 29.01.2018.

Izvor: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Državni ured za Hrvate izvan Republike HrvatskeAdresa:Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, HrvatskaTelefon:+385 (1) 6444 680 Fax:+385 (1) 6444 688Email:ured@hrvatiizvanrh.hrURL:www.hrvatiizvanrh.hr

Konkurs za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan R Hrvatske za ak. 2017/18. godinu

Konkurs je istekao!

Na temelju clanka 33. Zakona о odnosima RepuЫike Hrvatske s Hrvatima izvan RepuЫike Hrvatske (,,Narodne novine", broj 124/11 i 16/12) i clanka 5. Pravilnika о stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan RepuЫike Hrvatske (,,Narodne novine", broj 126/17), raspisujem


NATJEČAJ
za dodjelu stipendija redovitim studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan
Republike Hrvatske za akademsku godinu 2017./18.


Sredisпji drzavпi ured za Нrvate izvan RepuЫike Hrvatske dodijelit се studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan RepuЫike Hrvatske - 500 stipendija za akademsku godinu 2017./2018., od cega 100 stipendija za studij u RepuЫici Hrvatskoj i 400 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.

Stipendije se dodjeljuju studentima za jednu akademsku godinu jednokratno, odnosno za razdoЫje od 10 mjeseci u mjesecnom iznosu od 700,00 kuna.

1. Za dodjelu stipendije Sredisnjeg drzavnog ureda za Hrvate izvan RepuЫike Hrvatske mogu se natjecati sljedeci redoviti studenti па javnim visokim ucilistima:

 • pripadnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini s preЬivalistem u Bosni i Hercegovini koji su upisani na javnim visokim ucilistima u Bosni i Hercegovini i RepuЬlici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveucilisnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveucilisnim studijima, kratkim strucnim studijima, preddiplomskim strucnim studijima i specijalistickim diplomskim strucnim studijima
 • pripadnici hrvatske manjine u sljedecim drzavama: Austrija, Bugarska, Crna Gora, Ceska, ltalija, Kosovo, Makedonija, Madarska, Rumunjska, Slovacka, Slovenija i SrЬija, rodeni i s preЬivalistem u inozemstvu, koji su upisani na javnim visokim ucilistima u RepuЫici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveucilisnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveucilisnim studijima, kratkim strucnim studijima, preddiplomskim strucnim studijima i specijalistickim diplomskim strucnim studijima
 • pripadnici hrvatskog iseljenistva, rodeni i s preЬivalistem u inozemstvu, koji su upisani па javnim visokim ucilistima u RepuЫici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveucilisnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveucilisпim studijima, kratkim strucnim studijima, preddiplomskim strucnim studijima i specijalistickim diplomskim strucnim studijima

2. Za dodjelu stipendije Sredisnjeg drzavnog ureda za Hrvate izvan RepuЫike Hrvatske пе mogu se natjecati studenti:

 • koji imaju upisano mirovanje studenskih obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija - 2017./2018.
 • koji su upisali godinu kao razliku izmedu dva studija tijekom svog studija
 • koji su imali ponavljanje godine tijekom studija
 • koji nisu u roku zavrsili studijski program, odnosno koji su upisani na apsolventsku godinu

3. Stipendija se dodjeljuje па temelju bodova ostvarenih prema sljedecim kriterijima:

 1. Opci uspjeh studenta u skolovanju, odnosno studiju
 2. Socijalno-materijalni status studenta
 3. Opci uspjeh studenta u skolovanju, odnosno studiju

Detaljnije pogledati u prilogu!

4. Prijavi па javni natjecaj potrebno је priloziti sljedecu obveznu dokumentaciju:
   Detaljnije pogledati u prilogu!

 

5. Prijavi па javni natjecaj moze se priloziti sljedeca neobavezna dokumentacija radi doblvanja dodatnih bodova:
 
Detaljnije pogledati u prilogu!

6.Nacin i rok za podnosenje prijava

Prijava na Javni natjecaj se obavezno podnosi u elektronickom i papirnatom oЫiku. Nakon sto se e­prijavni obrazac konacno preda i spremi putem racunalnog sustava dostupnog na mreznoj stranici Sredisnjeg drzavnog ureda za Hrvate izvan RepuЫike Њvatske putem poveznice https://stipendijehrvatiizvanrh.in2.hr potrebno ga је ispisati i vlastorucno potpisati te zajedno s ostalom dokumentacijom dostaviti preporuceno postom na adresu: Sredisnji drzavni ured za Hrvate izvan RepuЫike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, RepuЫika Hrvatska, s naznakom "za Javni natjecaj za dodjelu stipendija studentima-pripadnicima hrvatskog naroda izvan RepuЫike Hrvatske -za akademsku godinu 2017./2018."
E-prijavni obrazac za prijavu dostupanje za preuzimanje na mreznoj stranici Sredisnjeg drzavnog ureda za Hrvate izvan RepuЫike Hrvatske, www.hrvatiizvanrh.hr.

Rok za podnosenje prijava u elektronickom i papirnatom oЫiku је 30 (trideset) dana od dana raspisivanja Javnog natjecaja na prethodno navedenoj mreznoj stranici Sredisnjeg drzavnog ureda za Њvate izvan RepuЫike Hrvatske i traje zakljucno do 29. sijecnja 2018. godine.
Dostavljena dokumentacija na Javni natjecaj ne vraca se podnositelju prijave.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u roku i na nacin propisan Javnim natjecajem, nece se razmatrati.
Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrdenog roka za podnosenje prijava, nece se razmatrati.

7.Obrada prijava i nacin objave dobltnika stipendije

Nakon isteka roka za podnosenje prijava te razmatranja svih pristiglih prUava, imenovano Povjerenstvo za provedbu javnog natjecaja za dodjelu stipendija studentima -pripadnicima hrvatskog naroda izvan RepuЫike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju kriterija Javnog natjecaja utvrduje prijedlog rang liste studenata.

Prijedlog rang liste studenata objavljuje se na mreznim stranicama Sredisnjeg drzavnog ureda za Hrvate izvan RepuЬlike Hrvatske, www.hrvatiizvanrh.hr u roku 60 (sezdeset) dana od dana isteka roka za podnosenje prijava i sadrzi sljedece podatke: ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, godinu rodenja studenta i ukupan broj ostvarenih bodova.

U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja prijedloga rang liste studenata, student moze podnijeti pisani prigovor Sredisnjem drzavnom uredu za Њvate izvan RepuЫike Hrvatske.

Povjerenstvo razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od ЗО (trideset) dana od dana isteka roka za prigovore predlaze celniku Sredisnjeg drzavnog ureda za Њvate izvan RepuЬlike Hrvatske konacnu rang listu studenata.

Ро okoncanju postupka prigovora, па prijedlog Povjerenstva, celnik Sredisnjeg drzavnog ureda za Hrvate izvan RepuЫike Hrvatske donosi konacnu Odluku о dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan RepuЫike Hrvatske temeljem koje se sa doЬitnikom stipendije zakljucuje ugovor о stipendiranju u kojem se poЫize ureduju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.

8. Dodatne informacije

Javni natjecaj za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan RepuЫike Hrvatske

 • za akademsku godinu 2017./2018. provodi se sukladno odredbama Pravilnika о stipendiranju studenata
 • pripadnika hrvatskog naroda izvan RepuЫike Hrvatske (,,Narodne novine", broj 126/17).

Osobe koje se prijave па Javni natjecaj svojim potpisom na prUavnom obrascu, odnosno privolom u e­prijavnom obrascu, u svrhu ocjenjivanja prijava па Javni natjecaj i utvrdivanja rang liste studenata, daju privolu za prikupljanje i obradu te suglasnost za objavu osobnih podataka propisanih Pravilnikom о stipendiranj u studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan RepuЫike Hrvatske.

Osobe koje se prijave па Javni natjecaj svojim potpisom па prijavnom obrascu, odnosno privolom u e­prijavnom obrascu pod materijalnom i kaznenom odgovornos6u, jamce za istinitost i tocnost svih podataka koji su navedeni u prijavnom obrascu.

Za sve dodatne informacije vezane uz Javni natjecaj kandidati mogu poslati pisani upit do isteka roka za podnosenje prijava па adresu e-poste: stipendije@ћrvatiizvanrh.ћr ili nazvati па broj: +385 (0)1/6444- 657, +385 (0)1/6444-692, svaki radni dan od 10,00 - 15,00 sati.

Zagreb, 29. prosinca 2017.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2018/19. godini