Ponedjeljak, 21. Januar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 06.02.2018.

Rok za prijavu: Utorak, 20.02.2018.

Izvor: Grad Trebinje

Nivo obrazovanja: Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad TrebinjeAdresa:Ul. Vuka Karadžića 2, 89000 Trebinje, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)59 273 460Fax:+ 387 (0)59 260 742 Email:grad@trebinje.rs.baURL:www.trebinje.rs.ba

Konkurs Grada Trebinje za dodjelu stipendija učenicima srednjih i osnovnih škola djeci ratnih vojnih invalida od 1. do 4. kategorije

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 5. stav 1. Pravilnika o stipendiranju redovnih učenika srednjih i osnovnih škola djece ratnih vojnih invalida od 1.do 4.kategorije, te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju redovnih učenika srednjih i osnovnih škola dJece ratnih vojnih invalida od 1.do 4.kategorije Gradonačelnik grada Trebinja raspisuje


JAVNI KONKURS
za dodjelu stipendija učenicima srednjih i osnovnih škola
djeci ratnih vojnih invalida od 1. do 4. kategorije


Raspisuje se javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih i osnovnih ško la djeci ratnih vojnih invalida od 1. do 4. kategorije. Pravo na dodjelu stipendije imaju, djeca ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, redovni učenici srednjih škola po prvi put upisani u prvu i višu godinu, djeca ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, redovni učenici osnovnih škola, djeca ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije .
 

PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA

Pravo prijave na javni konkurs imaju redovni učenici srednjih škola po prvi put upisani u prvu i višu godinu, učenici osnovnih škola, djeca ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, a čiji roditelj je stekao status prema odredbama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Za dodjelu stipendija iz predhodnog člana mogu konkurisati učenici KOJI ispunjavaju slijedeće uslove:

a) Da su državljani RS/BiH
b) Da imaju prebivalište na području grada Trebinja u neprekidnom trajanju
    dužem od jedne godine, prije podnošenja prijave na konkurs
c) Da učenici pohađaju srednju i osnovnu školu u Trebinju
d) Da su redovni učenici
e) Da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

Za dodjelu stipendija ne mogu konkurisati učenici čiji roditelji imaJU primanja 2.000,00 KM i više.


USLOVI I KRITERIJUMI

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši rangiranje prispjelih prijava redovnih studenata, učenika srednjih i osnovnih škola utvrđuju se:

1. Učenik srednjih škola

a) Prvi razred.................................. ................ 1 bod
b) Drugi razred....................................... ..........2 boda
v) treći razred....................................................3 boda
g) četvrti razred.................................................4 boda

1.1.Učenik osnovne škole

a) prvi razred........................................... 1 bod
b) drugi razred.......................................... 2 boda
v) treći razred........... ....... ........ ......... ....... 3 boda
g) četvrti razred....................................... 4 boda
d) peti razred............................................. 5 boda
đ) šesti razred................. ......................... 6 bodova
e) sedmi razred............... ............... ............. 7 bodova
ž) osmi razred........................... ................. 8 bodova
z) deveti razred........... ................. .............. 9 bodova

2. Uspjeh tokom školovanja

Presjek ocjena tokom školovanja

4,00 i više............................... ....... ......8 bodova
3,00 i više..................................... ......6 bodova
2,00 i više...........................................4 boda

3. Status porodice

Djeca ratnih vojnih invalida

a) prve kategorije invalidnosti ................. ...................... 6 bodova
b) druge kategorije invalidnosti ...................................... 5 bodova
c) treća kategorija invalidnosti ....................................... 4 boda
d) četvrta kategorija invalidnosti.................................... 3 boda

4. Mjesečna primanja roditelja djece koja se redovno školuju

a) Bez prihoda.................................................................... ............ ... 12 bodova
b) Prihod do 99,99...................................................................... .. 1O bodova
c) Prihod od 100,00 do 159,99.......................................................... 8 bodova
d) Prihod od 160,00 do 499,99............................ ............................... 6 bodova
e) Prihod od 500,00 do 999,99..................... ............ ............................ 4 boda
f) Prihod od 1.000,00 do 1.399,99........................................ ............ ... 2 boda
g) Prihod od 1400,00 do 1,999,99................... ...................... .............. 1 bod

Ukoliko dva i više kandidata imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji ima veći prosjek ocjena, koji se računa na dvije decimale.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na konkurs podnosilac je dužan priložiti:
a) Uvjerenje o držav ljanstvu
b) Prijava prebivališta (Uvjerenje CIPS-a)
c) Uvjerenje o redovnom školovanju
d) Rodni list
e) Status ratnog vojnog invalida i pripadajuća prava dokazuju se dokazuje
    se konačnim rješenjem nadležnog organa, donijet u skladu sa važećim propisima,
f) Prosjek ocjena g) Visina primanja
h) Broj članova porodičnog domaćinstva dokazuje se pisanom
    izjavom datom kod nadležnog organa u gradskoj upravi


VRIJEME TRAJANJA KONKURSA

Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj tabli Gradske uprave i dostavlja lokalnim organizacijama koje okupljaju zainteresovane kategorije ratnih vojnih invalida (boračka organizacija , odbor ratnih VOJNIH invalida).
Prijave na konkurs za dodjele stipendija predaju se u prijemnoj kancelariji gradske uprave grada Trebinje.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana računajući od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja.
Prijave na konkurs slati na adresu ili predati lično: Grad Trebinje, Vuka Karadžića 2 sa naznakom na javni konkurs za dodjelu stipendija (za komisiju za dodjelu stipendija) - NE OTVARAJ.

GRADONAČELNIK
Luka Petrović, dipl. ing. maš.

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2018/19. godini