Ponedjeljak, 25. Juni 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 30.08.2010.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 13.09.2010.

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo za boračka pitanja TKAdresa:Adresa: Bosne Srebrene br. 51., TuzlaTelefon:++ 387 (0)35 282-079Fax:++ 387 (0)35 282-639Email:minbp@tk.kim.baURL:www.vladatk.kim.ba

Konkurs Ministarstva za boračka pitanja TK

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/07,4/08 9/08 i 8/10), člana 13. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/07, 08/08,10/08 i 8/09), Programa korištenja sredstava za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihovih porodica u 2010. godini, broj: 02/1-14-9574/10 od 10.06.2010. godine i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/2-14-15424/10 od 20.08.2010. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


K O N K U R S

za dodjelu stipendija učenicima braniteljske populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2010/2011 godinu

Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu imaju lica iz člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 03/07, 4/08, 9/08 i 8/10 u daljem tekstu: Zakon), ukoliko redovno pohađaju srednju školu (u daljem tekstu: kandidat), odnosno:

a) dijete poginulog, umrlog i nestalog branioca,
b) dijete ratnog vojnog invalida,
c) dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i
d) dijete demobilisanog branioca.

Ukupna sredstva za stipendije za školsku godinu iznose 480.000,00 KM (slovima:četiristotineosamdesethiljadakonvertibilnihmaraka).

Visina pojedinačnih stipendije za školsku 2010/2011 godinu, utvrđuje se u mjesečnom novčanom iznosu 70,00 KM (slovima: sedamdeset KM).

Stipendija se isplaćuje u devet jednakih mjesečnih rata.

Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se: općinskoj službi za boračko invalidsku zaštitu, u kojoj kandidat ostvaruje prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite ili su ta prava, do momenta smrti, ostvarivali roditelji kandidata iz tačke I podtačke: a), b) i c) a demobilisani branioci i članovi uže porodice umrlog demobilisanog branioca na području općine na kojoj imaju stalno prebivalište, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Konkursa.

Obrazac jednoobraznog zahtjeva kao i spisak potrebne dokumentacije zainteresovani kandidati mogu preuzeti u:
- općinskoj službi za boračko invalidsku zaštitu,
- kantonalnim boračkim savezima i udruženjima i
- općinskim boračkim udruženjima.

Uz zahtjev se prilaže i fotokopija žiro računa ili štednje knjižice, otvorene kod poslovne banke, na ime učenika.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

NAPOMENA: DETALJNIJE POGLEDATI TEKST KONKURSA U PRILOGU!
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 31.07.2018. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 6 dana.

Konkurs za dodjelu Erasmus+ stipendija Univerziteta Balearskih ostrva (Španija) za akademsku 2018/19. godinu