Nedjelja, 22. April 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 19.10.2010.

Rok za prijavu: Petak, 29.10.2010.

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Novi Grad SarajevoAdresa:Bulevar MNeše Selimovića 97, 71 000 Sarajevo, BiHTelefon:033 297 100URL:www.novigradsarajevo.ba

Konkurs Općine Novi Grad Sarajevo za dodjelu stipendija u ak. 2010/11.

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 8. Odluke Općinskog vijeća o organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi općine Novi Grad Sarajevo,(prečišćen tekst), (Sl. novine Kantona Sarajevo broj: 21/08), te na osnovu člana 2, stav B, ekonomski kod 614200 tekući grantovi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje Budžeta Općine Novi Grad – Sarajevo za 2010. godinu, Odluke općinskg vijeća o stipendiranju učenika i studenata broj 01-02-297/2 Sl. Novine Kantona sarajevo 34/01od 28.12.2001. godine i Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata sa područja općine Novi Grad Sarajevo,
 

Općinski načelnik raspisuje
K O N K U R S
za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2010./2011. godinu


Pravo učešća na Konkursu imaju redovni učenici VIII razreda osnovnih škola, učenici srednjih škola i redovni studenti visoko-školskih ustanova, koji imaju prebivalište na području općine Novi Grad Sarajevo u kontinuitetu od najmanje godinu dana. Stipendiju Općine Novi Grad Sarajevo mogu ostvariti i učenici VIII razreda novogradskih osnovnih škola čije je prebivalište na području susjedne općine.

Pravo učešća na Konkursu imaju redovni učenici i studenti koji ne obnavljaju godinu, a koji su ostvarili uspjeh u školi, odnosno fakultetu/visokoškolskoj ustanovi i to:
- učenici VIII razreda osnovnih škola sa prosječnom ocjenom najmanje 4,5 iz prethodnog razreda,
- učenici srednjih škola sa prosječnom ocjenom najmanje 4,5 iz prethodnog razreda,
- studenti I godine fakulteta /visokoškolske ustanove sa prosječnom ocjenom najmanje 4,5
  iz završnog razreda srednje škole,
- studenti II, III, IV,V i VI godine fakulteta/visokoškolske ustanove sa prosječnom ocjenom
  najmanje 8,00 svih položenih ispita.

Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu i isplaćivat će se za 10 mjeseci (septembar – juni) iz namjenski obezbjeđenih budžetskih sredstava, a po strukturi kako slijedi:
- cca 45 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se studentima
- cca 35 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se učenicima srednjih škola
- cca 10 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se učenicima osmih razreda osnovnih škola
- cca 10 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se učenicima i studentima sa specifičnim
  potrebama i izuzetno nadarenim učenicima i studentima za kulturno-umjetničko i sportsko stvaralaštvo.

Visina mjesečne stipendije iznosi:
- za učenike VIII razreda osnovne škole ……….. 50 KM
- za učenike srednjih škola ………………………. 75 KM
- za studente ………………………………………100 KM

Stipendija Općine Novi Grad Sarajevo se može dodijeliti samo jednom učeniku ili studentu iz iste porodice.

Stipendiju Općine Novi Grad Sarajevo ne može ostvariti učenik/student koji prima stipendiju po nekom drugom osnovu.

Ugovorna obaveza stipendiste je da se volonterski angažira na poziv Općine u projektima od javnog značaja za lokalnu zajednicu.

Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti slijedeća dokumenta (original ili ovjerene fotokopije):
- prijavu na Konkurs sa tačnom adresom, brojem kontakt telefona i ostalim traženim podacima
  (obrasci prijava na konkurs za VIII razred, srednje škole, I godina studija i ostale godine studija
   nalaze se na info punktu općine, u mjesnim zajednicama i na web stranici
  Općine www.novigradsarajevo.ba )
- svjedočanstvo prethodno završenog razreda za učenike i studente I godine studija, a za ostale
   studente potvrdu sa fakulteta/visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena,
- potvrdu o upisu u 20010./11. školsku godinu,
- za učenike i studente I godine studija dokaz o postignutim rezultatima u prethodnoj školskoj godini
  na takmičenjima općinskog, kantonalnog, entitetskog, državnog i međunarodnog nivoa iz obrazovnih
  predmeta a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno pedagoškog zavoda i
  ministarstva obrazovanja,
- izjavu da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- prijavnicu mjesta prebivališta ne stariju od 30 dana,
- kućnu listu izvađenu u Općini Novi Grad, za sve punoljetne članove domaćinstva dokaz o
  primanjima ili drugom statusu (studenti, nezaposleni, penzioneri i sl.)

U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju eliminatorne uslove prednost pri rangiranju za dodjelu imaju učenici /studenti sa nižim prosjekom primanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumenta se ne vraćaju.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs za dodjelu stipendija Općine Novi Grad Sarajevo se predaju na šalteru Općine, Bulevar Meše Selimovića 97, sa naznakom : “prijava za stipendije”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općinskoj službi za privredu, obrazovanje, kulturu, sport i informisanje općine Novi Grad Sarajevo.

Napomena: Prijavu na Konkurs  možete preuzeti u prilogu!

Izvor: www.novigradsarajevo.ba
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 11.05.2018. // Konkurs je otvoren još 19 dana.

Javni poziv opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini