Ponedjeljak, 25. Juni 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 12.04.2012.

Rok za prijavu: Petak, 27.04.2012.

Izvor: www.bbibanka.com

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Bosna Bank International - Fond Sheikh Saleh KamelAdresa:Trg djece Sarajeva 1, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 (0)33 27 51 98Fax:+387 (0)33 27 51 78Email:info@bbi.baURL:www.bbibanka.com.ba

Konkurs Bosna Bank International za dodjelu 647 stipendija/finansiranja/zajmova za šk. 2011/12. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 2. i 3. Pravilnika o stipendiranju/finansiranju učenika/studenata za školsku 2011/2012 godinu, Komisija BBI za izbor i dodjelu stipendija, raspisuje


KONKURS
za dodjelu 647 stipendija/finansiranja/zajmova za školsku 2011/2012 godinu


STIPENDIJE SE DODJELJUJU IZ TRI POSEBNA FONDA BBI-a:
KATEGORIJA 1 - Fond Sheikh Saleh Kamel
KATEGORIJA 2 - Fond Abu Dhabi Finance House
KATEGORIJA 3 - BBI Fond za humanitarne svrhe (Charity Fund)

PRAVO NA KONKURS IMAJU:
Iz Fonda Sheikh Saleh Kamel učenici osnovnih i srednjih škola, te studenti fakulteta, državljani BiH, sa teritorije cijele BiH (ukupno 500 stipendija). Visina mjesečne stipendije koja se isplaćuje u 11 rata iznosi KM-protuvrijednost iznosa od USD 100,00.

Iz Fonda Abu Dhabi Finance House studenti državljani BiH sa teritorije cijele BiH koji su u školskoj 2011/2012. godini studenti završnih godina diplomskog studija bilo kojeg fakulteta u BiH (II ciklus 300 ECTS bodova), odnosno studenti završnih godina I ciklusa studija grupacije medicinskih nauka (360 ECTS bodova) (ukupno 30 stipendija). Visina mjesečne stipendije/zajma iznosi 135,00 KM i isplaćuje se u 10 rata. Pravo na konkurs za dodjelu stipendije za postdiplomski studij imaju studenti postdiplomskog studija iz oblasti islamskog bankarstva (ukupno 17 stipendija). Visina stipendije iznosi 3.000,00 KM isplaćuje se u ratama ili odjednom uplatom na račun fakulteta.

Iz BBI Fonda za humanitarne svrhe (Charity Fund) redovni učenici osnovnih i srednjih škola djece povratnika u RS (ukupno 100 stipendija). Visina mjesečne stipendije se isplaćuje u 10 rata u iznosu od 50,00 KM.

Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama dostaviti konkursnoj Komisiji sa naznakom «Konkurs za stipendije/finansiranja/zajmove» sa obaveznom naznakom za koju kategoriju stipendije/finansiranja/zajma konkuriše, poštom ili osobno predajom na protokol BBI, slijedeće dokumente:

1. Za stipendije iz Kategorije 1 - Fond Sheikh Saleh Kamel:

 • CIPS prijavu o mjestu boravka (ne stariju od 3 mjeseca)
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog učenika, odnosno studenta
 • Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da se radi o djetetu šehida, odnosno poginulog borca, civilne žrtve rata, logoraša ili demobilisanog borca
 • Kućnu listu,
 • Odgovarajući dokument kojim dokazuje do sada postignuti uspjeh u školi/fakultetu
 • Odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova domaćinstva, odnosno radno pravni status članova domaćinstva
 • Izjavu da nije korisnik - primalac niti jedne druge stipendije


2. Za stipendije iz Kategorije 2 - Fond Abu Dhabi Finance House:

 • Zahtjev sa kraćom biografijom
 • Uvjerenje ili kopiju uvjerenja o državljanstvu ili kopiju lične/osobne karte
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa rezultatima istih za sve završene godine fakulteta
 • Potvrdu fakulteta o upisu završne godine diplomskog studija fakulteta u školskoj/akademskoj 2010/2011. godini po prvi put (za studente završnih godina)
 • Kućnu listu, (za studente završnih godina)
 • Uvjerenje o visini porodičnog standarda (mjesečna primanja po članu domaćinstva) (za studente završnih godina)
 • Izjavu da nije korisnik - primalac niti jedne druge stipendije
 • Dokaz o posebnim potrebama
 • Kandidati koji budu izabrani će biti u obavezi dostaviti i rodni list, izuzev studenata postdiplomskog studija.

3. Za stipendije iz Kategorije 3 – BBI Fond za humanitarne svrhe (Charity Fund):

 • CIPS prijavu o mjestu boravka (ne stariju od 3 mjeseca)
 • Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status učenika, odnosno studenta
 • Kućnu listu
 • Odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh u školi/fakultetu
 • Odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova domaćinstva

Primaoci stipendija iz Fonda Sheikh Saleh Kamel obavezni su da odmah po zaposlenju i/ili sticanju samostalnih prihoda, otpočnu sa vraćanjem iznosa primljene stipendije i to i iznosima ne manjim od 3% od njihove mjesečne plaće/prihoda ili u većem iznosu po njihovoj odluci pa sve dok ne vrate iznos ukupno primljenih sredstava.

Sredstva data u svrhu stipendije za studente završnih godina fakulteta iz Kategorije 2 su povratna sredstva (zajmovi/bezinteresne pozajmice), te će studenti biti ugovorom obavezani na povrat sredstava u mjesečnim ratama od momenta zaposlenja, a najkasnije u roku od 2 godine od dana kalendarskog završetka završne godine studija fakulteta koji student pohađa, i to u iznosu od min. 3% od iznosa njihovih mjesečnih primanja.

Izuzetno, olakšice će važiti za studente koji ispune određene uvjete, i to:

 • Studenti korisnici zajmova koji u redovnom roku završe završnu godinu fakulteta s općim prosjekom ocjena tokom studija od 9,50 do 10,00 (od 4,63 do 5,00) oslobađaju se obaveze povrata dodijeljenih sredstava u cijelosti;
 • Studenti korisnici zajmova koji u redovnom roku završe završnu godinu fakulteta s općim prosjekom ocjena tokom studija od 9,00 do 9,49 (odnosno od 4,25 do 4,62) oslobađaju se obaveze povrata dodijeljenih sredstava u iznosu od 70,00 %;
 • Studenti korisnici zajmova koji u redovnom roku završe završnu godinu fakulteta s općim prosjekom ocjena tokom studija od 8,50 do 8,99 (odnosno od 3,87 do 4,24) oslobađaju se obaveze povrata dodijeljenih sredstava u iznosu od 40,00 %.

Sredstva koja se dodjeljuju na ime stipendija iz BBI Charity Fonda su nepovratna sredstva.

Prednost pod istim uvjetima sa ostalim kandidatima imaju studenti iz porodica šehida, poginulih boraca, RVI i civilnih žrtava rata stepena invaliditeta iznad 70%, logoraša i demobiliziranih boraca (studenti koji pripadaju ovoj kategoriji moraju priložiti dokaz o pripadnosti istoj).

Studenti dobitnici stipendija/zajmova iz Kategorije 2 će biti obavezni pohađati kurs arapskog jezika. Kurs će biti organiziran od strane BBI, koja će snositi i troškove kursa. Kurs se organizira po izričitom zahtjevu Finance House Abu Dhabi, koja učestvuje u ovom projektu osiguranja stipendija.

Komisija će razmatrati sve potpune prijave primljene do petka, 27.04.2012. godine do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 033/275-198 ili 033/275-131, odnosno putem e-maila: info@bbi.ba.

KONKURSI

Rok za prijavu: 31.07.2018. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 6 dana.

Konkurs za dodjelu Erasmus+ stipendija Univerziteta Balearskih ostrva (Španija) za akademsku 2018/19. godinu