Srijeda, 25. April 2018.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 04.12.2012.

Rok za prijavu: Utorak, 18.12.2012.

Izvor: www.vladatk.kim.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo za boračka pitanja TKAdresa:Adresa: Bosne Srebrene br. 51., TuzlaTelefon:++ 387 (0)35 282-079Fax:++ 387 (0)35 282-639Email:minbp@tk.kim.baURL:www.vladatk.kim.ba

Konkurs Ministarstva za boračka pitanja TK za dodjelu stipendija učeničima i studentima za ak. 2012/13. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove obitelji (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 1/12 i broj: 02/1-41-26075/12 od 23.11.2012. godine) i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/1-41-26075/12 od 29. 11.2012. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


K O N K U R S
za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice Tuzlanskog kantona za 2012/2013 godinu


I Korisnici prava po ovom Konkursu
Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu imaju lica iz člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12, daljem tekstu: Zakon) ukoliko, imaju status redovnog studenta / studenta za vlastite potrebe, odnosno redovno pohađaju srednju školu, i to kako slijedi: dijete poginulog, umrlog i nestalog branioca, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete demobilisanog brani,oca, ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja i demobilisani branilac ( u daljem tekstu: kandidati).

II Uslovi za dodjelu stipendija

(1) Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu ima kandidat pod uslovom da:

 1. ima prijavljeno mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), odnosno mjesto boravišta u statusu raseljene osobe na području Kantona,
 2. je prije ostvarenog povratka u prijeratno mjesto prebivališta, imao status raseljene osobe na području Kantona,
 3. je u tekućoj školskoj godini prvi put upisao određenu godinu studija, odnosno razreda,
 4. je redovan student visokoškolske ustanove i
 5. je redovan učenik srednje škole.

(2) U slučaju da se naknadno utvrdi postojanje drugačijih činjenica iz stave (1) ove tačke, kandidat se eliminiše iz daljnjeg postupka dodjele stipendije, a isplata već odobrene stipendije se obustavlja.

(3) Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu nema kandidat koji:

 1. studira na fakultetu u inozemstvu,
 2. ima status studenta-apsolventa,
 3. je korisnik subvencije za smještaj i ishranu u studentskom domu,
 4. je u tekućoj studijskoj / školskoj godini, na istom ili drugom fakultetu / srednjoj školi, ponovo upisao istu godinu studija /školsku godinu,
 5. već prima stipendiju ili kredit po drugom osnovu,
 6. živi u porodicnom domaćinstvu gdje se ostvaruju mjesećna novčana primanja po članu
 7. domaćinstva veća od 70,1% prosjećene neto plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: FBiH), u prethodnoj godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod),
 8. je redovan student visokoškolske ustanove sa prosjekom ocjena najmanje 9,00,
 9. je redovan učenik srednje škole sa prosjekom 5,00 i
 10. je redovan učenik srednje škole i ima prosjek ocjena ispod 3,0.

III Kriteriji za dodjelu stipendija

Lista redoslijeda kandidata se utvrðuje na osnovu ostvarenog broja bodova po osnovu slijedecih kriterija: ostvarenog uspjeha u prethodno završenoj studijskoj/školskoj godini, imovinskog cenzusa, braniteljskog statusa, ratnih priznanja i odlikovanja, zdravstvenog stanja i osvojenih nagrada i plaketa.

IV Potrebna dokumentacija

Uz jednoobrazni zahtjev na konkurs kandidat prilaže sljedecu dokumentaciju u original ili ovjerenoj fotokopiji, kako slijedi: POGLEDATI U PRILOGU.

V Nalčin isplate stipendije

Stipendije se isplaćuju u ratama, ovisno od priliva sredstava u Budžet Kantona.na račun korisnika stipendije otvoren kod banke ili putem štedne knjižice kandidata.

VI Prava i obaveze kandidata

(1) Na osnovu rješenja o dodjeli stipendija kandidat je obavezan sa Ministarstvom zaključiti Ugovor o stipendiranju kojim se bliže ureðuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
(2) Kandidat gubi pravo na dalju isplatu, ako u toku godine:

 • bude upučen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca,
 • bude mu izrečena disciplinska mjera isključenja sa Univerziteta, odnosno srednje škole,
 • redovno ne upiše semestar, a što se dokazuje uvjerenjem, odnosno redovno ne nastavi školovanje u
 • drugom polugodištu i
 • po nekom drugom osnovu prestane mu status redovnog studenta.

(3) Kandidat je dužan vratiti primljeni iznos stipendija od dana upućivanja na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca, odnosno izricanja disciplinske mjere iskljućenja sa univerziteta odnosno srednje škole i prestanka statusa redovnog studenta, odnosno redovnog ucenika.
(4) Kandidatu će biti obustavljena isplata stipendije uz obvezu vraćanja do tada primljene stipendije ako:

 1. prima stipendiju ili kredit od drugog davaoca stipendije ili kredita, od dana pocetka primanja stipendije ili kredita drugog davaoca,
 2. se naknadno utvrdi da su prilikom prijave na konkurs od strane kandidata iznesene netačne činjenice (materijalno stanje kandidata i članova porodice, izjava da ne prima stipendiju /kredit iz drugog izvora, i dr).

(5) Isplata stipendije se vrši putem štedne knjižice ili računa kandidata otvorenog kod banke, nakon usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona i donošenja odgovarajućih Programa.
(6) Stipendije su nepovratne, ukoliko Kandidat redovno ispunjavaju svoje obaveze.

VII Rokovi za podnošenje zahtjeva

(1) Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se u Općini, u nadležnoj općinskoj službi u kojoj kandidat ostvaruje prava iz oblasti boračko invalidske zaštite.
(2) Obrazac jednoobraznog zahtjeva kao i spisak potrebne dokumentacije zainteresovani kandidat može preuzeti na/u: web-stranici Ministarstva, općinskim službama za boračko invalidsku zaštitu, kantonalnim boračkim savezima i udruženjima i
(3) Uz obrazac jednoobraznog zahtjeva se prilaže i fotokopija žiro računa ili štednje knjižice, otvorene kod poslovne banke, na ime ucenika/studenta, korisnika stipendije.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi nece se razmatrati.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
TUZLANSKOG KANTONA
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 11.05.2018. // Konkurs je otvoren još 16 dana.

Javni poziv opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini