Ponedjeljak, 06. April 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 09.11.2018.

Rok za prijavu: Subota, 24.11.2018.

Izvor: Grad Mostar

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad MostarAdresa:Adema Buća 19, 88000 Mostar, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (36) 500-600Fax:+387 (36) 580-031Email:grad.mostar@mostar.baURL:www.mostar.ba

Javni Konkurs Grada Mostara za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04, Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i člana 4. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje
 

JAVNI KONKURS
za dodjelu stipendija Grada Mostara

I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija Grada Mostara redovnim studentima diplomskog i dodiplomskog studija.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2018/2019. godinu i isplaćivati će se u deset jednakih mjesečnih rata.

Studenti koji apliciraju na konkurs za dodjelu stipendija prijavljuju se za dodjelu stipendije iz jedne od četiri grupe stipendija:

I grupa - Stipendije za studente deficitarnih zanimanja,
II grupa - Stipendije po osnovu rezultata u učenju,
III grupa - Stipendije po osnovu porodičnog standarda i otežanih uslova života i
IV grupa - Stipendije za uspješne sportiste.

Student može podnijeti aplikaciju za jednu ili više grupa stipendija.
Student može ostvariti pravo na dodjelu samo jedne stipendije.

II

Pravo prijave na konkurs za dodjelu stipendije Grada Mostara imaju redovni studenti dodiplomskog i diplomskog studija  koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da imaju prebivalište na području Grada Mostara zadnje 3 (tri) godine,
 • da su studenti javnog univerziteta ili sveučilišta,
 • da su u statusu redovnog studenta,
 • da nisu u statusu apsolventa,
 • da nisu, osim iz opravdanih/zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija,
 • da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit,
 • da nisu stariji od 26 godina.

Stipendija se ne može dodjeliti za dva ili više studenata iz istog porodičnog domaćinstva.

III

Visina mjesečne stipendije iznosi:

 • 200,00 (dvjesto) KM za studente fakulteta za deficitarna zanimanja ako studiraju izvan Mostara,
 • 150,00 (stopedeset) KM za studente ostalih fakulteta i studente fakulteta za deficitarna zanimanja ako studiraju u Mostaru.

Fakultetima za deficitarna zanimanja u akademskoj 2018/2019. godini smatraju se sljedeći fakulteti:
 

 • Muzička akademija, odsjek klavir, violina, klarinet, violončelo, saksofon, gitara,
  harmonika,
 • Akademija scenskih umjetnosti,
 • Likovna akademija - odsjek slikarstvo, kiparstvo, grafika, grafički dizajn, produkt
  dizajn, konzerviranje i restauriranje umjetnina,
 • Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet ili studij i studij logopedije,
 • Prirodno-matematički fakultet - odsjek matematika i fizika,
 • Fakultet informacijskih tehnologija, Fakultet računarstva,
 • Filozofski fakultet, odsjek za latinski jezik, orijentalnu filologiju i bibliotekarstvo.

IV
 

Liste prioriteta za dodjelu stipendija i Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik, na prijedlog Komisije za utvrđivanje listi prioriteta za dodjelu stipendija.
Liste prioriteta za dodjelu stipendija utvrđuju se u skladu sa kriterijima utvrđenim Odlukom o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11) koja je objavljena na oglasnoj tabli i web stranici Grada Mostara.
Prijedlog Listi prioriteta za dodjelu stipendija utvrđuje Gradonačelnik i iste se objavljuju na oglasnoj tabli i web stranici Grada Mostara www.mostar.ba u roku od 30 (trideset) dana od dana zatvaranja konkursa.
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Listu prioriteta u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja iste.
O prigovoru odlučuje Gradonačelnik koji svojom Odlukom utvrđuje konačne Liste prioriteta i donosi Odluku o dodjeli stipendija Grada Mostara.
Dodijeljene stipendije će odražavati u načelu nacionalnu strukturu stanovništva Grada Mostara.

V

Prijave na konkurs za dodjelu stipendije podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Mostara, u Ulici Adema Buća broj 19 ili sa web stranice Grada Mostara. (Prijave bez navedenog obrasca neće se uzeti u razmatranje).
Uz prijavu na konkurs za dodjelu stipendije studenti trebaju priložiti originale ili ovjerene kopije slijedeće obavezne dokumentacije:
 1. Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu kopiju lične karte;
 2. Potvrdu o prebivalištu na području Grada Mostara;
 3. Potvrdu o statusu redovnog studenta javnog univerziteta ili sveučilišta i da nisu, osim iz opravdanih/zdravstvenih razloga, ponavljali niti jednu godinu studija;
 4. Izjavu da imaju prebivalište na području Grada Mostara zadnje 3(tri)godine i da ne primaju stipendiju od drugog davaoca ili studentski kredit, ovjerenu od strane gradskog organa uprave.(Obrazac Izjave se može preuzeti u Pisarnici Grada Mostara ili sa web stranice Grada Mostara

Pored navedene obavezne dokumentacije studenti su dužni priložiti originale ili ovjerene kopije slijedeće dokumentacije:

Studenti koji apliciraju za dodjelu stipendije I grupe - Stipendije za studente deficitarnih zanimanja pored navedene obavezne dokumentacije dužni su dostaviti:

 1. Potvrdu o prosjeku ocjena iz  prethodne akademske godine ili završnog razreda srednje škole,
 2. Potvrdu da je student bio učenik generacije u završnom razredu srednje škole ili da je u prethodnoj akademskoj godini dobio Dekanovu ili Rektorovu nagradu,
 3. Kućnu listu sa navedenim podacima o godini rođenja svakog člana porodičnog domaćinstva,
 4. Dokaze o porodičnom standardu - obavezan podatak za svakog člana porodičnog domaćinstva starijeg od 15(petnaest) godina:
  - uvjerenje  ili  drugu  ispravu  o  prosječnoj  plati  u  posljednja 
    tri  mjeseca  za  sve zaposlene članove porodičnog domaćinstva,
  - za sve članove porodičnog domaćinstva korisnike lične ili porodične
    penzije iz zemlje ili inostranstva (ovjerenu kopiju posljednjeg odreska penzije),
  - za  sve članove porodičnog domaćinstva starije od 15 (petnaest) godina
    uvjerenje da su redovni učenici, studenti ili da se nalaze na evidenciji
    Službe za zapošljavanje,
  - za članove porodičnog domaćinstva koji su nezaposleni i ne ostvaruju
    pravo na penziju, potvrdu nadležnog organa PIO/MIO ili uvjerenje Službe
    za zapošljavanje,
  - dokaz o  svim drugim prihodima porodičnog domaćinstva,
    koji nisu gore navedeni.

Studenti koji apliciraju za dodjelu stipendije II grupe - Stipendije po osnovu rezultata u učenju dužni su pored navedene obavezne dokumentacije dostaviti:
 1. Potvrdu da imaju prosječnu ocjenu najmanje 8,1 odnosno 3,5 u prethodnoj godini studija, odnosno 4,5 u završnom razredu srednje škole, odnosno potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine ili završnog razreda srednje škole,
 2. Potvrdu da je student bio učenik generacije u završnom razredu srednje škole ili da je u prethodnoj akademskoj godini dobio Dekanovu ili Rektorovu nagradu,
 3. Potvrdu  da  je  studentov  naučni  ili  stručni  rad  objavljen  u  domaćoj  ili  stranoj referentnoj naučnoj ili stručnoj publikaciji,
 4. Potvrdu da je dobio nagradu na domaćem/kantonalnom, federalnom ili na nivou Bosne i Hercegovine/ ili međunarodnom takmičenju iz oblasti znanja i kulture.

Studenti koji apliciraju za dodjelu stipendije III grupe - Stipendije na osnovu porodičnog standarda i otežanih uslova života pored navedene obavezne dokumentacije trebaju dostaviti:
 1. Kućnu listu sa navedenim podacima o  godini  rođenja svakog člana porodičnog domaćinstva,
 2. Dokaze o otežanim uslovima života:
  - dokaz o poginulim ili umrlim roditeljima
    (uvjerenje nadležnog  organa ili smrtni list),
  - rješenje o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida sa
    procentom invaliditeta za članove porodičnog domaćinstva,
  - rješenje o statusu invalida sa invaliditetom od 50% i više
    za studenta podnositelja prijave,
  - dokaz o statusu borca/branitelja BiH i dužini učešća u odbrani
    BiH za članove porodičnog domaćinstva i za umrlog roditelja
    (rješenje nadležnog organa),
  - dokaz da je student civilna žrtva rata,
  - dokaz da je roditelj invalid rada I kategorije.
 3. Dokaze o porodičnom standardu - obavezan podatak za svakog člana porodičnog domaćinstva starijeg od 15(petnaest) godina:
  - uvjerenje ili drugu ispravu o prosječnoj plati u posljednja 
    tri  mjeseca  za  sve zaposlene članove porodičnog domaćinstva,
  - za  sve članove porodičnog domaćinstva   korisnike lične ili
    porodične penzije iz zemlje ili inostranstva   
    (ovjerenu kopiju posljednjeg odreska penzije),
  - za  sve članove porodičnog domaćinstva starije od 15 (petnaest)
    godina uvjerenje da su redovni učenici, studenti ili da se nalaze
    na evidenciji Službe za zapošljavanje,
  - za članove porodičnog domaćinstva koji su nezaposleni i ne
    ostvaruju pravo na penziju, potvrdu nadležnog organa PIO/MIO ili
    uvjerenje Službe za zapošljavanje,
  - dokaz o svim drugim prihodima porodičnog domaćinstva, koji nisu gore navedeni,
 4. Druge dokaze potrebne za dokazivanje otežanih uslova života.

Studenti koji apliciraju za dodjelu stipendije IV grupe - Stipendije za uspješne sportiste dužni su pored navedene obavezne dokumentacije dostaviti:
Dokaz o odgovarajućim sportskim rezultatima ili poretku u prethodnoj kalendarskoj godini ovjeren od granskog saveza.
Osnov za aplikaciju za dodjelu stipendije za uspješne sportiste je odgovarajući sportski rezultat ili poredak koji sportista postigne na takmičenjima u prethodnoj kalendarskoj godini. Sportski rezultat, poredak ili norma koju sportista ili sportska ekipa postigne na međunarodnom sportskom takmičenju može biti osnov za aplikaciju pod uslovom da je nastup sportiste ili sportske ekipe na tom takmičenju odobrio pripadajući nacionalni sportski savez. Osnov za aplikaciju može biti i postignuti poredak na godišnjoj rang listi međunarodnog ili nacionalnog sportskog saveza za one sportiste čiji međunarodni i nacionalni sportski savezi imaju utvrđenu metodologiju određivanja rang liste i vode evidenciju o poretku na rang listama svojih sportista.
Pravo na stipendiju može ostvariti samo sportista čiji je klub punopravni član Sportskog Saveza Grada Mostara.
Prednost u stipendiranju će imati rezultati ostvareni u olimpijskim sportovima.
Svi postignuti rezultati u protekloj godini koji se uzimaju kao osnov za aplikaciju za dodjelu stipendije za uspješne sportiste, moraju biti ovjereni od strane granskog saveza, inače se neće uzimati u razmatranje.
Odluka o dodjeli stipendija za uspješne sportiste donijet će se na osnovu prijedloga Sportskog saveza Grada Mostara.

VI

Prijave na konkurs s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Mostar - Komisija za utvrđivanje lisi prioriteta za dodjelu stipendija, Adema Buća br.19.
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja.
Redovni studenti, podnosioci prijave, oslobođeni su troškova pribavljanja i ovjere dokumentacije od strane Grada Mostara uz predočenje indeksa.
Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u  Službi  za  odgoj,  obrazovanje  mlade i sport, ulica Kralja Tvrtka bb – raniji Đački dom, telefon 036 321 431.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
Međusobni odnosi između studenta kome bude dodijeljena stipendija i Grada Mostara, regulisati će se posebnim Ugovorom.

GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić

KONKURSI

Rok za prijavu: 24.04.2020. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs za dodjelu Go Styria stipendija za akademsku 2020/21. godinu