Subota, 26. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 29.10.2019.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 18.11.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike SrpskeAdresa:Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaURL:www.vladars.net

Javni konkurs Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske za dodjelu 312 stipendija studentima prvog ciklusa za 2020. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 16. Zakona o studentskom standardu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 34/08), člana 4. a u vezi sa članom 6. stav (1) tačka 4)  Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 99/18), Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske raspisuje


JAVNI KONKURS
za dodjelu 312 stipendija studentima visokoškolskih ustanova
(kategorija: ostali studenti prvog ciklusa)


I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija za 2020. godinu, za kategoriju ostalih studenata prvog ciklusa studija, redovnim studentima visokoškolskih  ustanova u Republici Srpskoj koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske, redovnim studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH na studijskom programu sa Liste studijskih programa za 2020. godinu u skladu sa članom 7. stav (1) tačka 2) Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija za sljedeće potkategorije:
 1. studenti iz socijalno ugroženih porodica, što dokazuju isključivo rješenjem nadležnog centra za socijalni rad o novčanoj pomoći,
 2. studenti-civilne žrtve otadžbinskog rata, djeca poginulih boraca i djeca ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije,
 3. studenti bez jednog ili oba roditelja,
 4. studenti iz porodice sa dva ili više studenata,
 5. studenti koji su bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu ili u hraniteljske i srodničke porodice do punoljetstva,
 6. studenti sa invaliditetom koji ne ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica. 
Na ovaj konkurs se mogu prijaviti i studenti prve godine studija na visokoškolskim ustanovama u Republici, a koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća, u skladu sa članom 6. stav (4) Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija.


II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija iz tačke I ovog konkursa mogu konkurisati redovni studenti visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 2. da su studenti prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama na teritoriji Republike, odnosno prvog ciklusa studija sa Liste studijskih programa za 2020. godinu na studijskom programu veterinarstvo, na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH,
 3. da su studenti druge ili viših godina studija na prvom ciklusu studija,
 4. da su studenti prve godine studija koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća,
 5. da nisu obnavljali nijednu godinu studija,
 6. da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja u 2020. godini i
 7. da studenti na prvom ciklusu studija nisu stariji od 26 godina života, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina koji ne mogu biti stariji od 28 godina života na prvom ciklusu studija. 


III

Posebni uslov za dodjelu stipendija

Pored opštih uslova navedenih u tački II ovog konkursa, studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati i sljedeći poseban uslov:

 • da imaju položene ispite iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom 7,50 i više, osim studenata prve godine studija koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća.


IV

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendija su:
 1. uspjeh u prethodnim  studijskim  godinama,
 2. upisana godina studija i
 3. socijalni status. 
Ovi kriterijumi se ne odnose na studente prve godine studija koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća.


V

Apsolventi ne ostvaruju pravo na dodjelu stipendije.


VI

Obrazac prijave (PRILOG 4),  prijava za studente učesnike međunarodnih olimpijada (PRILOG 7) i obrazac izjave da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (PRILOG 6) biće dostupni na Portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo: www.vladars.net i na protokolu Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, Administrativni centar Vlade Republike Srpske, lamela A, prizemlje.


VII

Uz uredno popunjen obrazac prijave (PRILOG 4), odnosno (prijava za studente učesnike međunarodnih olimpijada- PRILOG 7) i obrazac izjave da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (PRILOG 6) iz tačke VI ovog konkursa, podnosioci prijave su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji: 
 1.  uvjerenje o državljanstvu,
 2. uvjerenje o prebivalištu,
 3. ovjerenu kopiju prve stranice indeksa,
 4. potvrdu o statusu redovnog studenta,
 5. uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija sa prosječnom ocjenom, osim studenata koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća,
 6. potvrdu da student nije obnavljao nijednu godinu u toku studija,
 7. potvrdu da je student položio sve ispite iz prethodne godine studija (samo za studente koji  ispunjavaju ovaj uslov),
 8. ovjerenu izjavu da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (PRILOG 6),
 9. ovjerenu kućnu listu,
 10. potvrdu o redovnom školovanju za članove domaćinstva na redovnom školovanju, a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih,
 11. potvrdu da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje,
 12. uvjerenje nadležne Poreske uprave za roditelje da se ne vode kao poreski obveznici po osnovu primanja, za roditelje koji su nezaposleni a ne nalaze se na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje,
 13. posljednju platnu listu zaposlenih članova domaćinstva/posljednji ček od penzije,
 14. rješenje Centra za socijalni rad o novčanoj pomoći, za studente iz socijalno ugroženih porodica,
 15. rješenje nadležne ustanove o invalidnosti,
 16. rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu civilne žrtve otadžbinskog rata,
 17. rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom pravu po osnovu člana domaćinstva porodice poginulog borca, sa  dokazom o posljednjoj isplati-ček,
 18. rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu djeteta ratnog vojnog invalida od I do VI kategorije, sa  dokazom o posljednjoj isplati-ček,
 19. izvod iz matične knjige umrlih, za studente bez jednog ili oba roditelja, 
 20. potvrdu izdatu od nadležnog organa da je student do punoljetstva bio smješten u dom za nezbrinutu djecu, srodničku ili hraniteljsku porodicu, za studente koji su bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu, hraniteljsku i srodničku  porodicu,
 21. potvrdu o redovnom školovanju na visokoškolskoj ustanovi za svakog studenta iz porodice sa dva ili više studenata,
 22. ovjerenu kopiju dokumenta kojim se potvrđuje osvajanje jednog od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama (samo za studente koji  ispunjavaju ovaj uslov),
 23. foto-kopiju tekućeg računa studenta.


VIII

Dokumenti iz tačke VII podtački 1) i 2) ovog konkursa ne smiju biti stariji od šest mjeseci, a dokumenti iz podtački 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 14),15), 21) i 22) ne smiju biti stariji od dana objavljivanja ovog konkursa.


VIX

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun na svoje ime u nekoj od banaka  u Republici Srpskoj u domaćoj valuti.


X

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili lično na adresu: „Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Odjeljenje za studentski standard, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, sa naznakom  ''Javni konkurs za studentske stipendije - ostali studenti''.

Neblagovremene prijave se ne razmatraju.


XI

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu ''Euroblic'' kao i na Portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo: www.vladars.net


XII


Javni konkurs ostaje otvoren  20 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Euroblic''.


XIII

Predstavnici zainteresovanih studentskih predstavničkih tijela visokoškolskih ustanova imaju pravo neposrednog uvida u rad Komisije za dodjelu stipendija, koja razmatra prijave na Javni konkurs i utvrđuje prijedlog za dodjelu stipendija. 


XIIIV


Rang-lista kandidata kojima će biti dodijeljena stipendija za 2020. godinu biće objavljena na Portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo: www.vladars.net.

MINISTER
Mr Srđan Rajčević

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 8 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu