Četvrtak, 09. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 02.10.2019.

Rok za prijavu: Petak, 01.11.2019.

Izvor: Opština Brod

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština BrodAdresa:Svetog Save 39, 74450 BrodTelefon:+387(0) 53/610-116Fax:+387(0) 53/610-116Email:[email protected]URL:www.opstina-brod.net

Javni konkurs Opštine Brod za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu  člana 65. stav 1. tačka 5. Statuta opštine Brod ("Službeni glasnik opštine Brod, broj: 7/17), i člana 2. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni glasnik opštine Brod“, broj: 14/14), načelnik opštine Brod   r a s p i s u j e


J A V N I   KONKURS
za dodjelu stipendija studentima
u školskoj 2019/20. godinu

 

I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2019/2020. godini (u daljem tekstu: Konkurs) za redovne studente druge, treće, četvrte, pete i šeste godine, kao i studente prve godine iz porodica poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske, ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske od I do V kategorije, studente iz porodica boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, studente iz porodica civilnih žrtava rata, socijalno ugroženih porodica evidentiranih u Centru za socijalni rad, studente iz porodica sa četvoro i više djece, nosioce Vukove diplome iz srednje škole, I i II ciklusa obrazovanja na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu (u daljem tekstu: studenti), koji imaju prebivalište na području opštine Brod.

 

II

Pravo prijave na Konkurs imaju svi studenti koji su redovno upisali drugu, treću, četvrtu, petu ili šestu godinu studija, kao i studenti iz porodica palih boraca, ratnih vojnih invalida od I do V kategorije, boraca odbrambeno-otadžbinskog rata od I do IV kategorije, porodica civilnih žrtava rata od I do III grupe, te socijalno ugroženih porodica evidentiranih u Centru za socijalni rad, porodica sa četvoro i više djece, i nosioci Vukove diplome iz srednje škole, koji su prvi put upisali prvu godinu studija, pod uslovom:
 • da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • da su  redovni studenti na fakultetima univerziteta i visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i inostranstvu,
 • da imaju prebivalište na području opštine Brod najmanje dvije godine prije raspisivanja konkursa
 • da nisu u radnom odnosu, niti zaposleni kao pripravnici,
 • da ne primaju stipendiju od strane druge institucije, ustanove ili preduzeća,
 • da nisu vlasnici ili osnivači privrednih subjekata,
 • da su prvi put upisali godinu studija za koju traže stipendiju,
 • da studenti upisane druge godine nisu stariji od 22 godine života, treće – od 23 godine, četvrte – od 24  godine, pete – od 25 godina, šeste – od 26 godina, a studenti II ciklusa studija da nisu stariji od 28 godina života.
 

III

Konkurs se raspisuje za sve redovne studente državnih i privatnih fakulteta, koji su u školskoj 2019/2020. godini prvi put upisali godinu studija, za koju podnose prijavu na ovaj javni konkurs.
 

IV

Stipendije se dodjeljuju po odvojenim rang – listama, za sledeće kategorije:
 
1) redovni studenti, koji su prvi put upisali I do VI godine, I ciklusa studija, i studenti II ciklusa studija iz porodica poginulih i  nestalih boraca, ratnih vojnih  invalida od I do V kategorije, studenti iz porodica boraca od I do IV kategorije, studenti iz porodica civilnih žrtava rata od I do III grupe, i studenti nosioci Vukove diplome koji prvi put upisuju prvu godinu studija.
 
2) ostali redovni studenti, koji su prvi put upisali II do VI godine I i II ciklusa studija, kao i studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija, koji potiču iz socijalno ugroženih porodica, i porodica sa četvoro i više djece, evidentiranih u Centru za socijalni rad Brod (u skladu sa stavom 1. člana II ovog Konkursa).
 
Iznos stipendije i broj stipendija za dodjelu, za svaku akademsku godinu, utvrđuje načelnik opštine u skladu sa namjenskim budžetskim sredstvima.
 
Stipendije će se prvo dodjeliti svim prijavljenim kandidatima na Konkurs iz tačke 1), stava 1. ovog člana, pod uslovom da su ispunjeni svi uslovi, traženi Konkursom.
 
Studentima  iz tačke 2), stava 1. ovog člana dodijeliće se stipendije ukoliko su na rang listi rangirani iznad broja utvrđenog na osnovu tačke 2), stava 2. i Konkursa.
 
Stipendija se ne dodjeljuje za vrijeme apsolventskog staža.
 

V


Svi studenti koji ispunjavaju uslove iz člana IV, tačke 1), stava 1.  ovog Konkursa, biće korisnici stipendija za tekuću školsku godinu.
 
Za ostale kandidate, koji su obuhvaćeni članom IV, tačka 2), stav 1. ovog Konkursa, primjenjivaće se sljedeći kriteriji za utvrđivanje rang liste za dodjelu stipendija:
 1. uspjeh u učenju u prethodnoj godini studija,
 2. upisana godina studija,
 3. status studenta,
 4. studij deficitarnih zanimanja,
 5. socijalni status,
 6. status porodica boračkih kategorija koje nisu obuhvaćene članom IV. stav 1. tačka 1) ovog konkursa,
 7. rezultati ostvareni u oblasti nauke, kulture i sporta.


VI

Bodovanje kandidata po kriterijima iz člana V, stava 2, ovog Konkursa, vrši se na sljedeći način:
 1. Uspjeh u prethodnoj godini studija boduje se na osnovu prosjeka ocjena. Prosjek položenih ispita boduje se na sljedeći način:
  Za studente  koji  se  ocjenjuju ocjenama od pet do deset, broj bodova po ovom osnovu se dobija tako   što  se   prosjek ocjena pomnoži  sa koeficijentom  5  (pet),  a dobijeni   rezultat  se zaokružuje na dvije decimale,
  Za  studente  koji se  ocjenjuju ocjenama od jedan  do pet, broj bodova po ovom osnovu se dobija tako   što   se   prosjek   ocjena    pomnoži   sa koeficijentom  10 (deset),  a  dobijeni rezultat se zaokružuje na  dvije decimale,
   
 2. Upisana godina studija se boduje tako što se upisana godina studija pomnoži sa koeficijentom 4 (četiri).
   
 3. Status studenta se definiše kroz redovne studije kao:
  - redovan student državnog fakulteta na budžetu, boduje se sa 15 bodova,
  - redovan student državnog fakulteta na samofinasiranju, boduje se sa 10 bodova,
  - redovan student ostalih fakulteta i visokoškolskih ustanova na samofinansiranju, boduje se sa 5 bodova.
   
 4. Pod pojmom deficitarnih zanimanja se smatraju ona visokoškolska zanimanja, čiji nosioci tih zvanja nisu, kao nezaposlena lica, zastupljeni u evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Doboj – Biro Brod, a za njima postoji iskazana potreba od strane privrednih subjekata, državnih organa i ustanova sa područja opštine Brod, i kao takva su navedena u konkursu.

  Deficitarna zanimanja su: profesori fizike, profesori matematike, doktori medicine, inžinjeri elektrotehnike, mašinstva, građevine, tehnologije i arhitekture.

  Studenti deficitarnih zanimanja se boduju sa 30 bodova.
   
 5. Socijalni status studenata se boduje na sljedeći način:
  - na osnovu statusa člana socijalno ugrožene porodice evidentirane u Centru za socijalni rad kandidat dobija 10 bodova,
  - na osnovu statusa člana porodice sa četvoro ili više djece student dobija 3 boda po svakom djetetu,
  - student iz porodice sa dva ili više studenta dobija 3 boda po svakom studentu.
   
 6. Studenti iz porodica čiji članovi pripadaju ostalim boračkim kategorijama, koje nisu obuhvaćene tačkom 1) stava 1.  člana IV ove Odluke dobijaju bodove na sljedeći način:
  - studenti djeca boraca  Odbrambeno-otadžbinskog rata od V do VII kategorije: ~ V  kategorija 10 bodova, a svaka sljedeća bod manje od prethodne.
  - studenti iz kategorije porodica ratnih vojnih invalida od VI do X kategorije: ~ VI kategorija 10 bodova, a svaka sljedeća bod manje od prethodne,
  - studenti iz kategorije porodica civilnih žrtava rata od IV do VI grupe: ~ IV grupa 5 bodova, a svaka sljedeća bod manje od prethodne.
   
 7. Rezultati ostvareni u oblasti nauke, kulture i sporta odnose se na one studente koji su tokom prethodne školske godine učestvovali na međunarodnim, državnim i republičkim takmičenjima iz nauke, kulture i sporta.

  Bodovanje po ovom osnovu vrši se na sljedeći način:

  U oblasti nauke i kulture:

  - Studentima koji su učestvovali  na  međunarodnim  studentskim  takmičenjima dodjeljuje se 5 bodova,
  - Studentima, koji  su  osvojili  neko  od  priznanja  na  državnim  studentskim takmičenjima dodjeljuje se 4 bodova,
  - Studentima koji su osvojili neko od priznanja na republičkim studentskim takmičenjima dodjeljuje se 3 boda.

  U oblasti sporta:

  - Studentima koji su osvajači medalja na svjetskim, evropskim i balkanskim prvenstvima dodjeljuje se 5 bodova,
  - Studentima koji su učestvovali na svjetskim, evropskim i balkanskim prvenstvima dodjeljuju se 3 boda,
  - Studentima koji nastupaju za reprezentativne selekcije RS ili BiH dodjeljuju se 2 boda.
 

VII

U slučaju kada dva ili više studenta imaju jednak broj bodova, prednost za dodjelu stipendije ima student koji ima veći broj bodova po osnovu prosjeka položenih ispita.
 
Osnovnu stipendiju za narednu školsku godinu utvrđuje načelnik opštine  nakasnije do objave Konkursa.
 
Osnovna stipendija uvećava se za 20% studentima boračkih kategorija obuhvaćenim članom IV, stav 1. tačka 1), studentima iz socijalno ugroženih porodica, i studentima koji su položili sve ispite  iz prethodnih godina studija i imaju prosjek ocjena 8,50 i više.
 

VIII

Uz prijavu na Konkurs, svaki kandidat je obavezan da, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, priloži originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
 1. Uvjerenje o studiranju za školsku 2019/2020. godinu, kojim se potvrđuje da je kandidat prvi put redovno upisao tekuću godinu studija (izdaje fakultet),
 2. Ovjerenu pismenu izjavu da nije u radnom odnosu, da nije zaposlen kao pripravnik, da ne prima stipendiju od strane neke druge institucije, ustanove ili preduzeća, i da nije vlasnik ili osnivač privrednog subjekta (obrazac izjave može se preuzeti u šalter sali opštine Brod),
 3. Uvjerenje o prebivalištu (izdaje Policijska stanica Brod),
 4. Ovjerenu fotokopiju lične karte.             


IX

Osim dokaza o ispunjavanju opštih uslova propisanih u prethodnom članu, u skladu sa članom IV, stav 1. tačka 1). ovog Konkursa, u cilju ostvarivanja prava na dodjelu prioritetnih stipendija, propisanih Odlukom o stipendiranju studenata, svaki kandidat, koji prvi put upisuje prvu ili svaku narednu godinu studija, za oba studijska ciklusa, mora priložiti po jedan primjerak originala ili ovjerenih fotokopija sljedećih dokumenata:
 1. Uvjerenje o statusu porodice poginulog ili nestalog borca odbrambeno-otadžbinskog rata (izdaje Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu),
 2. Uvjerenje o statusu porodice ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata od I do V kategorije (izdaje Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu),
 3. Uvjerenje o statusu porodice boraca odbrambeno-otadžbinskog rata od I do IV kategorije (izdaje Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu),
 4. Uvjerenje o statusu porodice civilne žrtve odbrambeno-otadžbinskog rata od I do III grupe (izdaje Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu),
 5. Vukovu diplomu iz srednje škole (samo za studente koji prvi put upisuju prvu godinu).


X

Studenti, koji su obuhvaćeni članom IV, stav 1. tačka 2), koji prvi put upisuju bilo koju od druge godine studija pa nadalje, za oba ciklusa studiranja, kao i prvu godinu studija ukoliko su studenti iz socijalno ugroženih porodica, te porodica sa četvoro i više djece, potrebno je da prilože:
 
- Potvrda o uspjehu u učenju u prethodnim godinama studija, odnosno o uspjehu iz srednje škole za studente prve godine, koji imaju na to pravo (potrebno dostaviti potvrdu iz koje je vidljiv prosjek ocjena za svaku prethodnu godinu studija, kao i broj nepoloženih-prenesenih ispita iz prethodnog perioda studiranja),
 • Potvrda o upisanoj godini studija (u kojoj je vidljivo da je student prvi put upisao aktuelnu godinu studija),
 • Potvrda o statusu studenta u kojoj je vidljivo da je student:
  ~ na budžetu na državnom fakultetu, ili
  ~ na samofinansiranju na državnom fakultetu, ili
  ~ na samofinansiranju na ostalim fakultetima ili visokoškolskim   ustanovama,

  Tri naprijed navedene potvrde mogu biti objedinjene u jednom dokumentu, s tim da su u njoj sadržani i vidljivi svi naprijed traženi podaci. Ova potvrda može biti obuhvaćena kroz dokumenat iz tačke 1), člana VIII ovog konkursa.
 • Potvrda o statusu socijalni ugrožene porodice (izdaje Centar za socijalni rad),
 • Potvrda o statusu porodice sa četvoro i više djece (izdaje Centar za socijalni rad),
 • Dokaz o statusu studenta iz porodice sa dva ili više studenata (za svakog od ostalih članova porodice, sestru ili brata, koji redovno studira u skladu sa posljednjom tačkom člana II ovog Konkursa, potrebno je priložiti potvrdu kao dokaz o njihovom redovnom studiranju),
 • Status porodica boračkih kategorija koje nisu obuhvaćene članom IV stav 1. tačka 1) ovog Konkursa:
  ~ uvjerenje o statusu studenta iz porodice boraca odbrambeno-otadžbinskog rata od V do VII kategorije (izdaje Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu),
  ~ uvjerenje o statusu studenta iz kategorije porodica ratnih vojnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata od VI do X kategorije (izdaje Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu),
  ~ uvjerenje o statusu studenta iz porodice civilnih žrtava rata od IV do VI grupe (izdaje Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu).
 • Rezultati ostvareni u oblasti nauke, kulture i sporta:
  ~ potvrda, diploma ili uvjerenje da je student učestvovao na nekom međunarodnom, državnom ili republičkom takmičenju ili konkursu, te dokaz o eventualnom postignutom rezultatu u oblasti nauke i kulture,
  ~ diploma, priznanje ili bilten kao potvrda da je student učestvovao na svjetskom, evropskom, balkanskom prvenstvu ili olimpijskim igrama, te da je osvojio jednu od medalja na nekom od tih takmičenja,
  ~ potvrdu od granskog sportskog saveza da je student nastupao za reprezentivne selekcije Republike Srpske ili BiH.


XI

Komisija, koju imenuje načelnik opštine, sprovešće postupak izbora kandidata u skladu sa odredbama Odluke o stipendiranju studenata, i ovim Konkursom.
 

XII

Bodovanje kandidata po kriterijima iz člana V, stava 2, ovog Konkursa, vrši se na sljedeći način:
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana, računajući od prvog sljedećeg dana od dana postavljanja Konkursa na oglasnu tablu opštine Brod.
 
Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli opštine Brod, na službenoj internet stranici opštine Brod, i putem programa Radio Broda.
 
Prijave se, u zatvorenim kovertama, mogu dostaviti lično u šalter salu Opštine Brod ili putem pošte na adresu: Opština Brod, ul. Svetog Save 17, Brod 74450, sa naznakom „Komisiji za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2019/2020. godini – ne otvaraj“.
 
Na poleđini koverte potrebno je napisati ime, adresu i kontakt broj telefona kandidata.
 
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
 
Na osnovu izvještaja Komisije objavljuje se preliminarna lista za dodjelu stipendija, poslije koje načelnik opštine Brod donosi Odluku o dodjeli stipendija.
 
Preliminarna lista i Odluka o dodjeli stipendija biće objavljene na isti način kao i ovaj Konkurs.
 
Kandidati, koji su podnijeli prijavu na Konkurs, imaju pravo prigovora načelniku opštine na preliminarnu listu, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja liste.
 
NAČELNIK OPŠTINE
Ilija Jovičić

KONKURSI