Utorak, 23. April 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 09.11.2018.

Rok za prijavu: Nedjelja, 09.12.2018.

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština KostajnicaAdresa:Svetosavska 11, 79224 Kostajnica, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)52 663 139Fax:+387 (0)52 663 553Email:opstauprava@opstina-kostajnica.comURL:www.opstina-kostajnica.com

Javni konkurs Opštine Kostajnica za dodjelu stipendija u ak. 2018/19. godini

Konkurs je istekao!


Na osnovu Odluke o stipendiranju studenata broj: 01-022-4/17 od 09.02.2017. godine (“Službeni glasnik opštine Kostajnica“, broj: 03/17), Načelnik opštine Kostajnica raspisuje:
 

JAVNI KONKURS
za dodjelu stipendija

 
Načelnik opštine Kostajnica raspisuje Javni konkurs za dodjelu stipendija za redovne studente prvog ciklusa studija sa područja opštine Kostajnica, koji  će nakon završenog studija steći visoku stručnu spremu.

Stipendije će se dodjeljivati na osnovu Odluke o stipendiranju studenata i to:
 1. Stipendije za deficitarna zanimanja,
 2. Stipendije za uspjeh na studiju,
 3. Stipendije prema socijalnom statusu i
 4. Sportska stipendija.
Studenti mogu konkurisati samo za jedanu vrstu stipendije.
 
Svi kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
 
a) da su državljani Republike Srpske / Bosne i Hercegovine; Uvjerenje o državljanstvu
b) da imaju prebivalište na području opštine Kostajnica u neprekidnom trajanju, dužem od dvije godine prije podnošenja prijave na konkurs; Potvrda o prebivalištu od Policijske stanice Kostajnica
v) da je redovan student; Fotokopija prve strana indeska sa slikom studenta
d) da student nije obnovio ni jednu godinu studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi, izuzev studenata koji konkurišu za stipendiju prema socijalnom statusu, a po uslovima predviđenim Odlukom o dodjeli stipendija opštine Kostajnica studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama (Službeni Glasnik opštine Kostajnica, br.03/17); Uvjerenje o upisanoj godini studija
đ) da student nije stariji od 26 godina;
e) da student u toku studiranja na visokoškolskoj ustanovi, nije disciplinski odgovarao za povrede etičkog kodeksa ustanove; Izjava kandidata
ž) da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja; Izjava kandinata
 
Za dodjelu stipendija iz tačke 1 kandidati su studenti sledećih deficitarnih fakulteta:
 
 1. Doktor medicine/Diplomirani stomatolog/Diplomirani farmaceut
 2. Diplomirani inženjer elektrotehnike
 3. Diplomirani inženjer mašinstva
 4. Profesor fizike/matematike
 5. Doktor veterine
 6. Diplomirani pravnik/dipl. pravnik za bezbjednost i kriminalistiku
 7. Diplomirani inženjer arhitekture/građevine/geodezije
 8. Diplomirani farmaceut
 9. Diplomirani vaspitač predškolske djece
 10. Diplomirani socijalni radnik
- Pravo na dodjelu stipendije imaju redovni studenti prve i viših godina studija navedenih zanimanja, a koji ispunjavaju napred navedene opšte uslove. Studenti treba da imaju najmanji prosjek ocjene iz prethodnih godina studija 7,00, odnosno da je ostvario prosjek na četverogodišnjem školovanju 4,51 i više, što dokazuju:
 1. Uvjerenjem o položenim ispitima sa prosjekom ocjena (za studente viših godina studija)
 2. Ovjerenom fotokopijom svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole (za studente prve godine studija)
 3. Uvjerenje o upisu u studijsku godinu redovnog studenta i
 4. Fotokopiju prve strane indeksa sa slikom.
Kandidati iz tačke 2 ovog Konkursa, za stipendije za uspjeh na studiju su redovni studenti prvog ciklusa studija druge i viših godina studija, koji osim opštih uslova ispunjavaju uslov da imaju prosjek ocjena veći od 9,00.
 
Kandidati kao dokaz treba da prilože i:
 1. Uvjerenje o upisu u školsku godinu redovnog studenta
 2. Kopiju prve strane indeksa, sa slikom studenta i brojem dosjea
 3. Potvrdu o prosjeku ocjena sa visokoškolske ustanove
Kandidate za stipendije prema socijalnom statusu, tačka 3 ovog Konkursa čine redovni studenti prvog ciklusa studija koji osim opštih uslova ispunjavaju i jedan od sljedećih uslova:
 1. da su djeca poginulih boraca, ratnih vojnih invalida od I (prve) do IV (četvrte) kategorije, civilnih žrtava rata ili da su civilne žrtve rata što se dokazuje Rješenjem o porodičnoj – ličnoj invalidnini,
 2. da su djeca bez oba roditelja; Uvjerenje Centra za socijalni rad
 3. da su djeca samohranih roditelja, i da se nalaze u stanju socijalne ugroženosti; Uvjerenje Centra za socijalni rad
 4. da su članovi porodica - korisnika stalne novčane pomoći; Uvjerenje Centra za socijalni rad
 5. da su osobe sa invaliditetom, i da su korisnici prava na tuđu pomoć i njegu; Uvjerenje Centra za socijalni rad Kostajnica, i
 6. da su članovi porodica sa četvoro i više djece, i da im je priznato pravo na dječji dodatak; Rješenje Centra za socijalni rad.
 7. Kućna lista
Dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Izuzetno student kome je priznato pravo na stipendiju po ovom statusu, a koji je zbog opravdanih okolnositi (teška bolest, nesretan slučaj i sl) jednom ponovio godinu u toku studiranja, ima pravo na dodjelu stipendije kada upiše slijedeću godinu.
Stipendista za vrijeme obnove nema pravo na stipendiju.
Podnosilac je dužan dostaviti dokument kojim potvrđuje razlog obnavljanja godine.
 
Za dodjelu stipendija iz tačke 4. ovog konkursa, za prijavu za sportske stipendije, mogu konkurisati studenti prve i viših godina studija koji su ostvarili rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a koji su u svom četverogodišnjem školovanju imali prosjek najmanje 4,01 ili na fakultetu najmanje 7,00.
 
Kandidati treba da dostave pored dokumenata kojima dokazuju opšte uslove konkursa:
 1. preporuku kluba i potvrdu o rezultatima,
 2. Uvjerenje o upisu u školsku godinu redovnog studenta
 3. Kopiju prve strane indeksa, sa slikom studenta i brojem dosjea
 4. Potvrdu o prosjeku ocjena sa visokoškolske ustanove
 5. Ovjerena fotokopija svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole (za studente prve godine studija)
Opština dodjeljuje 3 (tri) sportske stipendije iz tri različita sporta.

Zainteresovani studenti mogu predati molbu u prijemnu kancelariju opštine Kostajnica sa gore navedenim dokazima i
 • Uredno popunjenom prijavom
 • Fotokopiju tekućeg računa na ime studenta, a koji je otvoren u nekoj od poslovnih banaka (može se donijeti i prilikom potpisa ugovora).
Svaka kategorije studenata dostavlja dokumenta kojim dokazuje svoj status.
 
Student može podnijeti prijavu na samo jednu kategoriju stipendija.
 
Neblagovremene prijave se neće razmatrati.
 
Obrazac prijave za Javni konkurs, kao i obrazac Izjave da student ne prima stipendiju od drugih stipenditora i Izjavu da student u toku studiranja na visokoškolskoj ustanovi nije disciplinski odgovarao za povrede etičkog kodeksa ustanove, mogu se preuzeti u šalter sali opštine Kostajnica kod službenika  na info pultu ili putem interneta na stranici www.opstina-kostajnica.com .
 
Odjeljenje za privredu finansije i društvene djelatnosti Opštinske uprave opštine Kostajnica donosi rješenje o priznavanju prava na stipendiju podnosiocima prijava koji ispunjavaju uslove.
 
Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za priznavanje prava na stipendiju, podnosioci prijava imaju pravo prigovora
 
Načelniku opštine Kostajnica, u roku od  8 (osam) dana od dana prijema Rješenja.
 
Rješenje po prigovoru donosi Načelnik opštine Kostajnica i ono je konačno.
 
Na osnovu rješenja o dodjeli stipendije, Načelnik opštine Kostajnica i student kome je priznato pravo na stipendiju (u daljem tekstu: stipendista) zaključuju Ugovor o stipendiranju.
 
Nakon završene školske godine u kojoj su ostvarili pravo na stipendiju studenti su dužni dostaviti dokaze o postignutom uspjehu u toj školskoj godini Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštinske uprave  opštine Kostajnica.
 
Dokazi su uvjerenje visokoškolske ustanove o položenim ispitima i  dobijenim ocjenama i uvjerenje o upisu u narednu školsku godinu.
 
Dokaze je student dužan dostaviti do 1. novembra tekuće godine, u kojoj je završena školska godina.
 
Ukoliko student u propisanom roku ne dostavi potvrdu u upisanoj godini studija gubi pravo na stipendiju.
 
Stipendista koji ne ispoštuje ugovorom utvrđene obaveze, nema pravo ponovo učestvovati u postupku dodjele stipendije.
Javni konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli opštine Kostajnica, internet stranici opštine Kostajnica www.opstina-kostajnica.com i putem Javnog preduzeća
„Radio Kostajnica“.
 
Prijave se podnose Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti Opštine Kostajnica putem prijemne kancelarije ili poštom na adresu – Opština Kostajnica, Svetosavska 11 – Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija.
 
Sve potrebne informacije se mogu dobiti na telefon 052-663-113/139 lokal 24, Haseda Suljanović, ili lično u Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti, opštinske uprave opštine Kostajnica.
 
Konkurs ostaje otvoren mjesec dana, odnosno do 09.12.2018. godine.
 
NAČELNIK OPŠTINE
Drago Bundalo, dipl.ek.
 

KONKURSI