Srijeda, 17. Avgust 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 16.11.2021.

Rok za prijavu: Srijeda, 15.12.2021.

Izvor: Opština Kostajnica

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština KostajnicaAdresa:Svetosavska 11, 79224 Kostajnica, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)52 663 139Fax:+387 (0)52 663 553Email:[email protected]URL:www.opstina-kostajnica.com

Javni konkurs za dodjelu stipendija Opštine Kostajnica za školsku i akademsku 2021/22. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 60. Statuta opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“ broj: 5/16, 5/17, 13/19), tačke 13. Odluke o dodjeli stipendija opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“ broj 35/21) ,  Načelnik opštine r a s p i s u j e:

 

Javni konkurs
za dodjelu stipendija Opštine Kostajnica za školsku i akademsku 2021/2022 godinu

 

I

Načelnik opštine Kostajnica dodjeljuje četiri vrste stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija, i to:

 1. Stipendije prema socijalnom statusu,
 2. Stipendije za deficitarna zanimanja,
 3. Stipendije za uspjeh na prvom ciklusu studija,
 4. Sportske stipendije.

Student može podnjeti prijavu samo za jednu vrstu stipendije.

Načelnik oštine Kostajnica dodjeljuje sportsku stipendiju redovnim učenicima sportistima srednjih škola.
 

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija iz tačke I ovoga konkursa mogu konkurisati  studenti i učenici srednjih škola sportisti koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:
a)  da su državljani Republike Srpske/ Bosne i Hercegovine,
b) da imaju prebivalište na području opštine Kostajnica,
v) da je redovan učenik, odnosno student prvog ciklusa visokoškolske ustanove,
g) da učenik nije stariji od 20 godina, a student od 26 godina ( u skladu sa stavom pod g) tačke 8 Odluke o dodjeli stipendija opštine Kostajnica),
d) da učenik, odnosno student, ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.


III

Prema vrsti stipendija za koju konkurišu, student mora, pored opštih uslova navdenih u tački II ovog konkursa, ispunjavati i posebne uslove:

A) Student koji konkuriše za stipendiju prema socijalnom statusu pored opštih, mora ispunjavati i najmanje jedan od posebnih uslova:

 1. da je dijete poginulog borca,
 2. da je dijete ratnog vojnog invalida od I (prve) do V (pete) kategorije,
 3. da je dijete bez oba roditelja,
 4. da je dijete samohranog roditelja,
 5. da su jedan ili oba roditelja studenta nezaposleni,
 6. student porodice sa troje i više djece,
 7. student gdje jedno ili oba roditelja imaju utvrđen socijalni status,
 8. da je podnosilac zahtjeva ili njegovi roditelji invalid ili da imaju uvrđen socijalni status civilne žrtve rata.

Kao dokaz o ispunjavanju navedeih posebnih uslova student prilaže:

 1. uvjerenje nadležnog organa o porodičnoj-ličnoj invalidini, kojim se dokazuje: da je podosilac prijave na konkrus dijete palog borca ili RVI ( od prve do pete kategorije), dijete civilne žrtve rata, ili da je civilna žrtva rata,
 2. uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave za konkurs dijete bez oba roditelja,
 3. uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijae na konkurs – dijete samohranog roditelja,
 4. uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs dijete iz porodice sa utvrđenim socijalnim statusom, utvđenog rješenjem Centra za socijalni rad,
 5. izvodi iz matične knjige rođenih kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs – dijete iz porodice sa troje i više dijece,
 6. uvjerenje Centra za socijalni rad kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs osoba s invaliditetom, i korisnik prava na tuđu njegu i pomoć utvrđenu rješenjem Centra za socijalni rad,
 7. izvod iz evidencije za nezaposlene članove domaćinstva – Zavod za zapošljavanje
 8. kućnu listu, u kojoj su navedeni članovi domaćinstva.


B) Student koji konkuriše za stipendiju za deficitarna zanimanja, pored opštih, mora ispunjavati i sledeće posebne uslove:

 1.  da je redovan sudent prve i viših godina studija deficitarih zanimanja/struka, koje je Odlukom Načelnika utvrđeno kao deficitarno,
 2. kopiju prve strane indeksa,

Deficitana zanimanja definisana Odlukom o utvrđivanju visine sredstava za stipendije iz Budžeta opštine Kostajnica za školsku/akademsku 2021/22 godinu su:

 • Profesor njemačkog jezika,
 • Profesor tehničkog obrazovanja,
 • Profesor fizike,
 • Tekstilni inžinjer,
 • Diplomirani mašinski inžinjer,
 • Diplomirani vaspitač,
 • Diplomirani  inžinjer elektrotehnike.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova student prilaže potvrdu sa fakulteta o upisanoj godini studija, na kojoj se vidi koje se zvanje stiče.

V) Student koji konkuriše za stipendiju za uspjeh na prvom ciklusu studija pored opštih, mora ispunjavati i sledeće posebne uslove:

 1. da je redovan student druge i viših godina studija,
 2. kopija prve strane indeksa.


Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova student prilaže potvrdu sa fakulteta o upisanoj godini studija i potvrdu o položenim isptitima sa navedenim prosjekom ocjena sa visokoškolske ustanove.

G) Student i učenik srednje škole koji konkuriše za sportsku stipendiju pored opštih, mora ispunjavati i sledeće posebne uslove:

 1. da je redovan učenik srednje škole/student visokoškolske ustanove,
 2. da aktivno trenira i ostvaruje rezultate u sportskom klubu,
 3. da je sportski klub udružen u  sportski savez Republike Srpske,
 4. klub u kojem trenira se takmiči i ostvaruje rezultate u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj kategoriji na nivou Republike Srpske ili BiH ( republička i državna takmičenja),


IV

Dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova navedenih u ovome konkursu moraju biti originali ili ovjerene kopije.


V

Prijave na konkurs razmatra Komisija za dodjelu stipendija opštine Kostajnica, imenovana od strane Načelnika. Komisija na osnovu propisanih kriterijuma prvo utvrđuje preliminarnu rang listu učenika/studenata kojima će biti dodjeljena stipendija, na koji učenici/studenti mogu u roku od sedam dana, od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu opštine, da ulože prigovor. Nakon toga, Načelnik određuje konačnu rang listu učenika/studenata, kojima će biti dodjeljena stipendija, a ista će biti objavljena na internet stranici opštine Kostajnica ( www.opstina-kostajnica.com) i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kostajnica.


VI

Prijave na konkurs se nalaze na internet stranici opštine Kostajnica www.opstina-kostajnica.com, te se iste,  sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se putem pošte na adresu: Opština Kostajnica, Opštinska uprava, Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti, 79224, Kostajnica, Svetosavska 11 ili neposrednom predajom na prijemnom šalteru Opštinske uprave Kostajnica.


VII

Javni konkurs biće objavljen putem JP „Radio Kostajnica“, službene veb stranice opštine, oglasne table opštine. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u gore navedenim sredstvima informisanja.

NAČELNIK OPŠTINE
Nikola Janjetović, dipl.ek.

KONKURSI

Rok za prijavu: 23.08.2022. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Općine Velika Kladuša za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2021/22. godinu

Rok za prijavu: 02.09.2022. // Konkurs je otvoren još 16 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2022. godinu