Subota, 08. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 13.05.2020.

Rok za prijavu: Četvrtak, 28.05.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina FojnicaAdresa:ul. Bosanska 94, 71270 Fojnica, Bosna i HercegovinaEmail:[email protected]URL:www.fojnica.ba.

Javni konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja Općine Fojnica za akademsku 2019/2020. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu čana 15. Zakona о principima/načelima lokalne samouprave u FBiH ("Službene novine F ВiН". broj: 49/06), člana 39. Statuta Općine Fojnica - Prečišćeni tekst ("Službene novine Općine Fojпica", broj: 2/15) i čana 6. Pravilnika о kriteriji ma za dodjelu stipendija, broj: 01-04- 219-11/20 od 20.02.2020. godine, Načelпik Орćiпе Fojnica raspisuje


JAVNI KONKURS/NATJEČAJ

za dodjelu stipendija redovnim/redovitim studentima
sa područja Općine Fojnica za akademsku 2019/2020. godinu


I.

U skladu sa Pravilnikom о kriterijima za dodjelu stipendija Općine Fojnica broj: 01-04- 2 19-11/20 od 20.02.2020. godine Općinski Načelnik objavljllje Javni konkurs/natječaj za dodjelu stipendija redovnim/redovitim studentima sa područja Općine Fojnica za akademsku 2019/2020. godinu, i to:

 
1. 15 (petnaest) stipendija
 
Redovnim/redovitim studentima I i II ciklusa studija koji studiraju fakultet deficitarnog za nimanja (medicinski, farmaceu tski, elektrotehnicki, arhitektonski, gradevinski, geodetski, mašinski, prirodno-matematički fakultet - odsjek matematika i fizika. prednost ima nastavnički smjer, te studenti koji fakllltetskim obrazovanjem stjeću zvanje edukatora i rehabilitatora, socijalnog pedagoga, te logopeda i surdoaudiologa).
 
2. 15 (petпaest) stipendija
 
Ostalim redovnim/redovitim studentima I i II ciklusa studija koji studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, ро kriteriju:
 • socijalno stanje (odnosi se na broj iz državanih članova porodice/obitelji) i
 • materijalni položaj (podrazumijeva svaki prihod jednog domaćinstva, odnosno njegovih članova porodice/obitelji koji ostvaruju primanja na temelju plate, penzije/mirovine, primanja od zakupa, primanja па temelju braniteljsko-invalidske zaštite, primanja od ratnih i vojnih odlikovanja, dopunske djelatnosti, naknada i sl.).
U ovaj kriterij se ne ubrajaju davanja na ime socijalne pomoći i dječji dodatak.
 
Ukoliko  se  utvrdi  da  dva  ili  više  studenta  imaju  isti  broj  bodova,  prioritet  prilikom odabira ima student više nastavne godine.
 
Ukoliko studenti imaju isti broj bodova i nalaze se na istoj nastavnoj godini u obzir ćе se uzeti prijava studenta sa boljim prosjekom ocjena.
 
U slučaju da se prijavi manje od 15 studenat koji studiraju fakultete za deticitaгna zanimanja, stipendije ćе se dodijeliti studentima drugih fakulteta sa druge rang liste, tako da ukupan zbir iznosi 30 stipendija.

Pravo na stipendiju može ostvariti jedan student iz porodice /obitelji.
 
Ukupan iznos novčanih sredstava predviđen za stipendije iznosi 30.000.00 КМ.
Iznos pojedinačne mjesečne stipendije koja se isplaćuje deset mjeseci iznosi 100,00 КМ.


II.

Pravo učešća na konkurs/natječaj za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. Da su državljani Bosne i Hercegovine
 2. Da imaju prebivalište na području Općine Fojnica
 3. Da su redovni/redoviti studenti
 4. Da studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu/inozemstvu
 5. Da nisu ponavljali godinu studija
 6. Da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit
 7. Da nisu stariji od 25 godina


III.

Uz prijavu za kstipendiju studenti su dužni priložiti sljedeće:

 1. Prijavni obrazac (Prijavni obrazac St-1 može se preuzeti na Info pult Općine Fojnica ili Web stranica Općine Fojnica: www.fojnica.ba)
 2. Uvjerenje о državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija/preslika ne starija od 6 mjeseci)
 3. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni/redoviti studenti visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu/inozemstvu
 4. Potvrda da student prvi put upisu je godinu studija za koju se prijavljuje na konkurs/natječaj
 5. Uvjerenje о položenim ispitima sa ocjenama i iz vedenom prosječnom ocjenom ili ovjerenu fotokopiju/presliku indeksa sa ocjenama za sve prethodne godine studija
 6. Studenti I godine studija, svjedočanstva od I-IV razreda skole (ovjerene fotokopije/preslike)
 7. Uvjerenje о prebivalištu (CIPS), ne starije od 3 mjeseca
 8. Ovjerena izjava od nadležne općinske službe da nije ostvario/la stipendiju ili kredit od drugog davaoca i da Općina Fojnica može koristiti lične/osobne podatke prilikom objave rezultata na oglasnoj tabi i web stranici (Obrazac izjave St-2 može se preuzeti na Info pult Općine Fojnica ili Web stranica Općine Fojnica)
 9. lzjava o zajedničkom domačinstvu (Općina Fojnica ili Mjesna zajednica)
 10. Dokaz о visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:
  а) Potvrda о visini plaće zaposlenih članova domaćinstva
  b) Ček od PIO/MIO о visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska, starosпa penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina) ako је član domaćinstva penzioner/umirovljenik
  с) Za nezaposlene, potvrdu о nezaposlenosti (potvrdu Zavoda za zaposljavanje )
 11. Dokaz da је iz porodice/obitelji poginulih branitelja, šehida, poginulih boraca, student bez оbа roditelja, s tudent kojeg uzdržava samohrani roditelj i student iz porodice/obitelji RVI 100 % invalidnosti.
 12. Potvrda ili Ugovor о otvaranju tekućeg računa - (original ili fotokopija/preslika).


IV.

Prijavu s dokazima poslati na adresu:
 
Općina Fojnica.
Komisija/Povjerenstvo za provođenje konkursa/natječaja za dodjelu stipendija redovnim/redovitim studentima Općine Fojnica u akademskoj 2019/2020. godini
Ulica Bosanska 94, 71270 Fojnica
S naznakom "NE OTVARAJ", ili donijeti lični/osobno na pisarnicu Općine Fojnica.
 
Konkurs/Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Općine Fojnica, web portalu ili na lokalnim medijima.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
 
Prijave sa dokazima о ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija necć se vraćati podnosi teljima.

V.

Konačnu odluku о dodjeli stipendija donosi Načelnik Općine Fojnica.
Konačna odluka bit ćе objavljena na oglasnoj tabli Općine Fojnica i web stranici Općine.
Nezadovoljni student može podnijeti prigovor Općinskom načelniku, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke о dodjeli stipendija, na oglasnoj tabli Općine, i to putem pošte na adresu: Općina Fojnica, ulica Bosanska 94, 71270 Fojnica.
 
U postupku ро prigovoru, primjenjuju se odredbe Zakona о upravnom postupku Fedeгacije BiH.
 

VI.

Konkurs/Natječaj za dodjelu stipendija гedovnim/redovitim studentima sa područja Općine Fojnica za akademsku 2019/2020 godinu provodi Komisija/Povjerenstvo imenovana/o od strane Općinsko vijeće na pгijedlog Načelnika Općine, а u sastavu dva općinska vijećnika i tгi državna službenika.
 
Sa odabranim studentima Načelnik Općine Fojnica ćе potpisati Ugovor о dodjeli stipendije.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl. ing.

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 27 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu