Subota, 08. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 07.04.2020.

Rok za prijavu: Četvrtak, 07.05.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina KreševoAdresa:Fra Grge Martića 49, 71260 Kreševo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0) 30 806 602Email:[email protected]URL:www.kresevo.ba

Javni Natječaj Općine Kreševo za dodjelu studentskih stipendlja za akademsku 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!


Na temelju članka 39. Statuta Općine Kreševo broj 01-02-670/08 od 08.05.2008. godine. Općinski načelnik raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za akademsku 2010/2020. godinu

 
1. studentima II., III., i IV. godine studlja Вolonjskog sustava studiranja sa područja općine Kreševo;
2. studentima magistarskog studija sa područja općine Kreševo;


I.


Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2019/2020. godinu. 
Visina mjesečne stipendije utvrditi ćе se sukladno proarčunskim mogućnostima Općine Kreševo i biti će regulirana ugovorom o stipendiranju.


II.


1. Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Kreševo imaju studenti II., III., i IV. godine studija Bolonjskog sustava studiranja sa podruučja općine Kreševo koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • da su državljani BiH,
 • da imaju prebivalište na području općine Kreševo zadnje 3 (tri) godine,
 • da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da su u status redovitog studenta,
 • da studiraju na javnim (državnim) fakultetima u Bosni I Hercegovini.
2. Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Kreševo imju studenti magistarskog studija sa područja općine Kreševo koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • da su državljani BiH,
 • da imaju prebivalište na području općine Kreševo,
 • da ne primaju stipšendiju od drugogag davatelja ili studentski kredid,
 • da studiraju na javnim (državnim) fakultetima u Bosni i Hercegovini.
Stipeduija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog kućanstva.


III.

 
Prioritet pri dodjeli stipendija imat će studenti koji studiraju fakultete za deficitarna zanimanja, i to:
 • zdravstvenih znanosti (medicina, stomatologija, farmacija)
 • prirooslovno-matematičkih znanosti (prednost ima studij matematike, fizike i kemije),
 • tehničkih znanosti (elektronika, arhitektura, strojarstvo, građevina).

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su:
 • uspjeh u učenju (prosjek ocjena iznad 3,0 odnosno 7,5),
 • da nisu ponavljali godinu studija (osim iz opravdanih/zdravstvenih razloga),
 • socijalno-ekeonmski status,
 • godina studija


IV.


Uz prijavu na natječaj, svi kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente:
 • uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
 • potvrda o prebivalištu,
 • uvjerenje/potvrda fakulteta da su upisani u odgovarajuću godinu studija,
 • fotokopija indeksa,
 • ovjerenu izjavu da ne primaju stipendiju ili studentski kredit od drugog davatelja,
 • izvadak iz matične knjige rođenih,
 • kućnu listu.


Dodatni dokazi koje trebaju dostaviti kandidati - studenti II., III., i IV. godine studija Bolonjskog sustava studiranja:

 • potvrdu o statusu redovitog studenta u 2019./2020. godini,
 • uvjerenje visokoškolske ustanove s prijepisom ocjena iz prethodne godine studija i izračunatim prosjekom.


Dokazi o statusnim povlasticama:

 • dokaz o invalidnosti roditelja ili kandidata,
 • uvjerenje Centra za socijalni rad da je student iz obitelji korisnika socijane pomoći,
 • uvjerenje o statusu djetete bez oba roditelja.


Dokaze o socijalnom statusu - obiteljski standard:

 • uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj plaći u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove obiteljskog domaćinstva,
 • za sve članove domaćinstva korisnike osobne ili obiteljske mirovine, ovjerena fotokopija posljednjeg odreska mirovine,
 • za sve članove obiteljskog domačinstva uvjerenje da su redoviti učenici, studenti ili se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje,
 • potvrdu o visini dohotka. Samo za članove zajedničkog domačinstva koji prihode ostvaruju samostalnim radom-obrt, poljoprivreda i sl. ( nadležna poreska uprava),
 • dokaz o drugim prihodima obiteljskog domaćinstva.

Studenti s prosjekom ocjena 5,0 odnosno 10,0. studenti djeca poginulih branitelja, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100% invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja.


V.


Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine Kreševo.
Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj kuverti, osobno, u pisarnici Općine Kreševo ili putem pošte na adresu:
Općina Kreševo, Ul. fra. Grge Martića 49, Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija, uz naznaku "Prijava na natječaj za dodjelu stipendija - ne otvarati".
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija neće se vraćati podnositeljima.
Lista kandidata koji ostvare pravo na stipendiju objavit će se na oglasnoj ploči Općine Kreševo i na web stranici Općine Kreševo.
Svaki kandidat može na listu podnijeti pismeni prigovor Načelniku u roku od 8 (osam) od dana objave liste na oglasnoj ploči Općine, odnosno na internet stranici Općine, putem pošte na adresu: Općina Kreševo, fra Grge Martića 49, 71260 Kreševo.
Načelnik Općine Kreševo će posebnim Rješenjem imenovati Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija koje će izvršiti pregled pristiglih prijava.
Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik općine Kreševo.
Međusobni odnosi između studenata kojima bude dodijeljena stipendija i Općine Kreševo, regulirat će se posebnim ugovorima.
Sve dodatne informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine Kreševo ili na tel. br. 806-602.

OPĆINSKI NAČELNIK
Renato Pejak

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 27 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu