Ponedjeljak, 22. Juli 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 21.12.2018.

Rok za prijavu: Nedjelja, 20.01.2019.

Izvor: Općina Tomislavgrad

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina TomislavgradAdresa:Ulica Mijata Tomića 108, TomislavgradTelefon:034/356-400Fax:034/356-444Email:opcina.tg@tel.net.baURL:www.tomislavgrad.gov.ba

Javni natječaj Općine Tomislavgrad za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018/19. godini

Konkurs je istekao!

Na temelju članka 62. Statuta općine Tomislavgrad ("Službeni glasnik općine Tomislavgrad", broj 2/99, 2/00 i 6/05 ) i članka 16. Odluke o studentskim stipendijama  Općine Tomislavgrad ("Službeni glasnik općine Tomislavgrad", broj 12/11), Načelnik općine Tomislavgrad,  r a s p i s u je

 

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Tomislavgrad
u akademskoj 2018./2019.


Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu  studentskih stipendija Općine Tomislavgrad  redovitim studentima

Studenti se prijavljuju  na natječaj za dodjelu stipendija  za  jednu od četiri kategorije stipendija:

 • kategorija 1 - Stipendije za   učenike  generacije srednje škole iz prethodne godine ako su upisali redovit studij............ 2 stipendije
 • kategorija 2 - stipendije za studente  koji su prvi put upisali prvu godinu  studija – brucoši................  13 stipendija
 • kategorija 3  - stipendije za studente  deficitarnih zanimanja.................. 3 stipendije
 • kategorija 4 – stipendije za redovite studente druge i viših godina studija................... 10 stipendija.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2018./2019. godinu i isplaćivat će se u devet jednakih mjesečnih rata, počevši od 01.10.2018.godine.

Visina mjesečne stipendije iznosi 150,00 KM.

II

Slijedeći studiji smatraju se u deficitarnim zanimanjima u akademskoj 2018/2019. godini:

 • studij matematike,
 • studij fizike,
 • studij veterine.

III

Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Tomislavgrad imaju redoviti studenti  dodiplomskog i diplomskog  studija koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da imaju prebivalište na području općine Tomislavgrad
 • da su u statusu redovitog studenta
 • da nisu u statusu apsolventa
 • da nisu ponavljali  godinu studija
 • da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da nisu studenti privatnih studija.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog  kućanstva.

IV

Posebni uvjeti – kriteriji koje kandidati trebaju ispunjavati po kategorijama:

Kategorija 1:

 • da su kandidati odlukom Nastavničkog vijeća srednje škole službeno proglašeni učenikom generacije za prethodnu školsku godinu,

Kategorija 2:

 • da su studenti postigli prosječnu ocjenu u srednjoj školi najmanje 4,00
 • da prosječna primanja – prihod po članu obitelji ne prelaze ½ prosječne plaće u Federaciji BiH,

Kategorija 3:

 • Da studiraju zanimanje koje je utvrđeno kao deficitarno zanimanje
 • Da su studenti koji upisuje studij deficitarnog zanimanja postigli prosječnu ocjenu u srednjoj školi najmanje 4,00
 • Da su studenti postigli prosječnu ocjenu u dosadašnjem studiranju najmanje 2,6 odnosno 6,8
 • da prosječna primanja – prihod po članu obitelji ne prelaze ½ prosječne plaće u Federaciji BiH,

Kategorija 4:

 • Da su studenti postigli prosječnu ocjenu u dosadašnjem studiranju najmanje:
  - na fakultetima tehničkih i  medicinskih znanost 2,6 odnosno 6,8
  - na ostalim fakultetima 2,8 odnosno 7,
  - da prosječna primanja – prihod po članu obitelji ne prelaze ½ prosječne plaće u Federaciji BiH


V

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su:

 • uspjeh u učenju
 • socijalno- ekonomski status
 • godina studija

VI

Uz popunjen obrazac – prijava na natječaj kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente zavisno od kategorije za koju se natječe (fotokopije trebaju biti ovjerene):

Za redovite studente iz kategorije 1

 • Uvjerenje o državljanstvu BiH;
 • Potvrda o prebivalištu na području općine Tomislavgrad;
 • Uvjerenje o statusu redovitog studenta u 2018/2019;
 • Ovjerenu izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;
 • Dokaz o izboru učenika generacije.

Za redovite studente iz kategorije 2, 3 i 4

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH;
 2. Potvrda o prebivalištu na području općine Tomislavgrad, ne starije od 6 mjeseci (PBA-3 Obrazac);
 3. Potvrda da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovitog studenta (s obaveznom naznakom ciklusa studija i semestra);
 4. Fotokopija indeksa;
 5. Ovjerenu izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;
 6. Dokaz o uspjehu u učenju:
  - Uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom studija sa izvedenom prosječnom ocjenom, te podatkom da  student do sada nije ponavljao nijednu  godinu studija – za  studente druge i viših godina,
  - odnosno uvjerenje srednje škole o prosjeku ocjena u toku srednjoškolskog obrazovanja ili fotokopije svjedodžbi I-IV razreda srednje  škole  – za studente prve godine studija.
 7. Izjava  o zajedničkom kućanstvu - Kućna lista;
 8. Dokaze o statusnim povlasticama:
  - dokaz o invalidnosti  roditelja ili  kandidata ,
  - uvjerenje Centra za socijalni rad Tomislavgrad da je student iz obitelji korisnika stalne socijalne pomoći,
  - uvjerenje o statusu djeteta bez  roditelja (izvadak iz matične knjige umrlih),
 9. Dokaze o socijalnom statusu – obiteljski standard:
  - uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj plaći u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove obiteljskog domaćinstva;
  - za sve članove obiteljskog domaćinstva korisnike osobne ili obiteljske mirovine, ovjerena fotokopija posljednjeg odreska mirovine,
  - za sve članove obiteljskog domaćinstva uvjerenje da su redovni učenici, studenti ili se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje,
  - potvrdu nadležnog tijela MIO da ne ostvaruju pravo na mirovinu, za članove obiteljskog domaćinstva koji su neuposleni, a nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje,
  - dokaz o drugim prihodima obiteljskog domaćinstva.

VII

Studenti kandidati u kategoriji 1. učenik generacije Gimnazije Marka Marulića Tomislavgrad i učenik generacije Srednje strukovne škole Tomislavgrad koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, bez bodovanja ulaze na rang listu i dodjeljuje im se stipendija.

VIII

Prijava na natječaj podnosi se na posebnom obrascu.

Kandidat je dužan uz prijavu na natječaj priložiti dokumente kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta i kriterija predviđenih odlukom o studentskim stipendijama.
Kandidat podnositelj prijave dužan je naznačiti za koju se kategoriju natječe.

IX

Povjerenstvo na temelju kriterija utvrđuje spisak stipendista koju oglašava na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad..
Svaki sudionik u natječaju može u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja podnijeti prigovor o dodjeli stipendija načelniku općine.   

X

O dodjeljivanju stipendije zaključuje se Ugovor o stipendiji kojim  se pobliže uređuju međusobna prava i obveze davatelja i korisnika stipendije.
Ugovor o stipendiji zaključuju načelnik i student.

XI

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad i web stranici Općine Tomislavgrad: www.tomislavgrad.gov.ba.

Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti, osobno u Šalter sali općine Tomislavgrad ili putem pošte preporučeno na adresu:

Općina Tomislavgrad, ul. Mijata Tomića br.108,  Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija, uz naznaku "Prijava na natječaj – ne otvarati".

Nepravodobne   i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine Tomislavgrad – Služba za društvene djelatnosti i opću upravu (soba br.35).

OPĆINSKI NAČELNIK
mr. sci. Ivan Vukadin
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 05.09.2019. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 15 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu