Petak, 03. April 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 08.01.2020.

Rok za prijavu: Petak, 07.02.2020.

Izvor: Općina Tomislavgrad

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina TomislavgradAdresa:Ulica Mijata Tomića 108, TomislavgradTelefon:034/356-400Fax:034/356-444Email:opcina.tg@tel.net.baURL:www.tomislavgrad.gov.ba

Javni natječaj Općine Tomislavgrad za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na temelju članka 62. Statuta općine Tomislavgrad ("Službeni glasnik općine Tomislavgrad", broj 2/99, 2/00 i 6/05 ) i članka 16. Odluke o studentskim stipendijama  Općine Tomislavgrad ("Službeni glasnik općine Tomislavgrad", broj 12/11 i broj :01-02-1891/19 od 26.11.2019. godine), Načelnik općine Tomislavgrad,  r a s p i s u je

 

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Tomislavgrad
u akademskoj 2019./2020.


Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu  studentskih stipendija Općine Tomislavgrad  redovitim studentima

Studenti se prijavljuju  na natječaj za dodjelu stipendija  za  jednu od pet kategorija stipendija:

 • kategorija 1 – Stipendije za   učenike  generacije srednje škole iz prethodne godine ako su upisali redoviti studij.............................................................................................. 2 stipendije
 • kategorija 2 - stipendije za studente  koji su prvi put upisali prvu godinu  studija –
  brucoši ...............................................................................................................  15 stipendija
 • kategorija 3  - stipendije za studente  deficitarnih zanimanja ............................    3 stipendije
 • kategorija 4 – stipendije za redovite studente druge i viših godina studija ........  10 stipendija
 • kategorija 5 – uspješni studenti, studenti bez oba roditelja i studenti invalidi….. svi prijavljeni
   

Broj stipendija u kategoriji 5. zavisit će od broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju  opće i posebne uvjete predviđenih Odlukom o studentskim stipendijama Općine Tomislavgrad.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2019./2020. godinu i isplaćivat će se u devet jednakih mjesečnih rata, počevši od 01.10.2019.godine.

Visina mjesečne stipendije iznosi 150,00 KM.

II

Slijedeći studiji  smatraju se u  deficitarnim  zanimanjima   u  akademskoj 2019/2020 godini:

 • Matematika,
 • Fizika,
 • Likovna kultura.

III

Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Tomislavgrad imaju redoviti studenti  dodiplomskog i diplomskog  studija koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da imaju prebivalište na području općine Tomislavgrad
 • da su u statusu redovitog  studenta
 • da nisu u statusu apsolventa
 • da nisu ponavljali  godinu studija
 • da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da nisu studenti privatnih studija.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog  kućanstva.

 

IV

Posebni uvjeti – kriteriji koje kandidati trebaju ispunjavati po kategorijama:

Kategorija 1:

da su kandidati odlukom Nastavničkog vijeća srednje škole službeno  proglašeni učenikom generacije za prethodnu školsku godinu,

Kategorija 2:

- da su studenti postigli prosječnu ocjenu u srednjoj školi najmanje 4,00

-da prosječna primanja–prihod po članu obitelji ne prelaze ½ prosječne plaće u Federaciji BiH,

Kategorija 3:

- Da studiraju zanimanje koje je utvrđeno kao deficitarno zanimanje

- Da su studenti koji upisuje studij deficitarnog zanimanja postigli prosječnu ocjenu u srednjoj školi najmanje 4,00,

- Da su studenti postigli prosječnu ocjenu u dosadašnjem studiranju najmanje 2,6 odnosno 6,8,

- da prosječna primanja–prihod po članu obitelji ne prelaze ½ prosječne plaće u Federaciji BiH,

Kategorija 4

- Da su studenti postigli prosječnu ocjenu u dosadašnjem studiranju najmanje:

 • na fakultetima tehničkih i  medicinskih znanost 2,6 odnosno 6,8,
 • na ostalim fakultetima 2,8 odnosno 7,
 • da prosječna primanja–prihod po članu obitelji ne prelaze ½ prosječne plaće u Federaciji BiH,

Kategorija 5

 • uspješni studenti-da su u prethodnoj akademskoj godini postigli prosječnu ocjenu 5,0 ili 10,0,
 • studenti bez oba roditelja,
 • studenti invalidi – da studenti imaju invalidnost 70 % ili više.


V

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su:

- uspjeh u učenju
- socijalno- ekonomski status
- godina studija           

VI

Uz popunjen obrazac – prijava na natječaj kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente zavisno od kategorije za koju se natječe (fotokopije trebaju biti ovjerene):

Za redovite studente iz kategorije 1.

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH;
 2. Potvrda o prebivalištu na području općine Tomislavgrad;
 3. Uvjerenje o statusu redovitog studenta u 2019/2020;
 4. Ovjerenu izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;
 5. Dokaz o izboru učenika generacije.


Za redovite studente iz kategorije 2., 3. i 4

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH;
 2. Potvrda o prebivalištu na području općine Tomislavgrad, ne starije od 6 mjeseci (PBA-3 Obrazac);
 3. Potvrda da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovitog studenta (s obaveznom naznakom ciklusa studija i semestra);
 4. Fotokopija indeksa;
 5. Ovjerenu izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;
 6. Dokaz o uspjehu u učenju:
  - Uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom studija sa izvedenom prosječnom ocjenom, te podatkom da  student do sada nije ponavljao nijednu  godinu studija – za  studente druge i viših godina,
  - odnosno uvjerenje srednje škole o prosjeku ocjena u toku srednjoškolskog obrazovanja ili fotokopije svjedodžbi I-IV razreda srednje  škole  – za studente prve godine studija
 7. Izjava  o zajedničkom kućanstvu - Kućna lista;
 8. Dokaze o statusnim povlasticama:
  - dokaz o invalidnosti  roditelja ili  kandidata,
  - uvjerenje Centra za socijalni rad Tomislavgrad da je student iz obitelji korisnika stalne socijalne pomoći,
  - uvjerenje o statusu djeteta bez  roditelja (izvadak iz matične knjige umrlih),
 9. Dokaze o socijalnom statusu – obiteljski standard:
  - uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj plaći u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove obiteljskog domaćinstva
  - za sve članove obiteljskog domaćinstva korisnike osobne ili obiteljske mirovine, ovjerena fotokopija posljednjeg odreska mirovine,
  - za sve članove obiteljskog domaćinstva da su redoviti učenici, ili studenti odnosno za nezaposlene članove kućanstva, ako su radno sposobni, Uvjerenje da  se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje - Uvjerenje nadležnog tijela MIO da ne ostvaruju pravo na mirovinu, za članove obiteljskog domaćinstva koji su  neuposleni, a nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje


Za redovite studente iz kategorije 5.

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH;
 2. Potvrda o prebivalištu na području općine Tomislavgrad;
 3. Uvjerenje o statusu redovitog studenta u 2019/2020;
 4. Ovjerenu izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;
 5. Uspješni studenti
  - Uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom studija sa izvedenom prosječnom ocjenom,
 1. Studenti bez oba roditelja
  - Uvjerenje o statusu djeteta bez  roditelja (izvadak iz matične knjige umrlih),
 1. Studenti invalidi
  - Dokaz o invalidnosti  studenta (potvrda ili rješenje o invalidnosti 70% ili više).

 

VII

Studenti kandidati u kategoriji 1. i 5.  koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, bez bodovanja ulaze na rang listu i dodjeljuje im se stipendija.

VIII

Prijava na natječaj podnosi se na posebnom obrascu.

Kandidat je dužan uz prijavu na natječaj priložiti dokumente kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta i kriterija predviđenih odlukom o studentskim stipendijama.

Kandidat podnositelj prijave dužan je naznačiti za koju se kategoriju natječe.


IX

Povjerenstvo na temelju kriterija utvrđuje spisak stipendista koju oglašava na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad..
Svaki sudionik u natječaju može u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja podnijeti prigovor o dodjeli stipendija načelniku općine.    

X

O dodjeljivanju stipendije zaključuje se Ugovor o stipendiji kojim  se pobliže uređuju međusobna prava i obveze davatelja i korisnika stipendije.
Ugovor o stipendiji zaključuju načelnik i student.

XI

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad i web stranici Općine Tomislavgrad: www.tomislavgrad.gov.ba.

Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti, osobno u Šalter sali općine Tomislavgrad ili putem pošte preporučeno na adresu:
Općina Tomislavgrad, ul. Mijata Tomića br.108,  Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija, uz naznaku "Prijava na natječaj i kategorija za koju se natječe ".

Nepravodobne   i nepotpune prijave i dokumentacija  neće se uzeti u razmatranje, niti je dozvoljeno dopunjavati iste poslije istek roka za natječaj.

Sve dodatne informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine Tomislavgrad – Služba za društvene djelatnosti i opću upravu (soba br.35).

OPĆINSKI NAČELNIK
mr. sci. Ivan Vukadin

KONKURSI

Rok za prijavu: 24.04.2020. // Konkurs je otvoren još 21 dan.

Konkurs za dodjelu Go Styria stipendija za akademsku 2020/21. godinu