Utorak, 28. Juni 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 20.12.2021.

Rok za prijavu: Srijeda, 19.01.2022.

Izvor: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Državni ured za Hrvate izvan Republike HrvatskeAdresa:Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, HrvatskaTelefon:+385 (1) 6444 680 Fax:+385 (1) 6444 688Email:[email protected]URL:www.hrvatiizvanrh.hr

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima, pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku 2021/22. godinu

Konkurs je istekao!

Na temelju članka 33. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12) i članka 5. Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 126/17, 124/19 i 138/21), raspisujem


J A V N I  N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda
izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu 2021./2022.


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelit će studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - 1000 stipendija za akademsku godinu 2021./2022., od čega 250 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj (200 stipendija za pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, 30 stipendija za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i 20 stipendija za pripadnike hrvatskog iseljeništva) i 750 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.

Stipendije se dodjeljuju studentima za jednu akademsku godinu jednokratno, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kuna.

1. Za dodjelu stipendije Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske mogu se natjecati sljedeći redoviti studenti na javnim visokim učilištima:

 • pripadnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini s prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji su upisani na javnim visokim učilištima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima
 • pripadnici hrvatske nacionalne manjine u sljedećim državama: Austrija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Italija, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija, s prebivalištem u inozemstvu, koji su upisani na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima
 • pripadnici hrvatskog iseljeništva s prebivalištem u inozemstvu koji su upisani na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima.


2. Za dodjelu stipendije Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske ne mogu se natjecati studenti:

 • koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija - 2021./2022.
 • koji su upisali godinu kao razliku između dva studija tijekom svog studija
 • koji su imali ponavljanje godine tijekom studija
 • koji nisu u roku završili studijski program, odnosno koji su upisani na apsolventsku godinu.


3. Stipendija se dodjeljuje na temelju bodova ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

 1. Opći uspjeh studenta u školovanju, odnosno studiju
 2. Socijalno-materijalni status studenta

 

 1. Opći uspjeh studenta u školovanju, odnosno studiju

Uspjeh u školovanju za studente prve godine studija, utvrđuje se prosječnom ocjenom svih predmeta završnog razreda u završnoj godini srednjoškolskog obrazovanja, zaokruženim na dvije decimale (studenti 1. godine)

Bodovi

*ocjena          

3,50 - 4,09

4,10 - 4,49

4,50 - 4,79

4,80 - 5,00

 

15

20

25

30

* ocjene pripadnika hrvatskog naroda iz inozemstva izjednačit će se po sustavu ocjenjivanja Republike Hrvatske

Uspjeh na studiju za studente drugih i viših godina studija, utvrđuje se prosječnom ocjenom (aritmetički prosjek) svih ispita prethodno završene godine studija, zaokruženim na dvije decimale (studenti viših godina)

Bodovi

*ocjena         

2,00 - 2,49

2,50 - 2,99

3,00 - 3,49

3,50 - 3,99

4,00 - 4,29

4,30 - 4,49

4,50 - 4,69

4,70 - 4,99

5,0

 

10

15

20

25

30

35

40

45

50

* ocjene pripadnika hrvatskog naroda iz inozemstva izjednačit će se po sustavu ocjenjivanja Republike Hrvatske
 

 1. Socijalno-materijalni status studenta

- za studenta kojemu su umrla oba roditelja

60 bodova

- za studenta kojemu je jedan roditelj umro

40 bodova

- za studenta s najmanje 80% utvrđenog tjelesnog oštećenja i više

35 bodova

- za studenta koji živi u jednoroditeljskoj obitelji

(ne boduje se ako student ostvaruje bodove po kriteriju iz druge alineje - jedan roditelj umro)

 

30 bodova

 

- za studenta koji je roditelj

30 bodova

- za studenta koji ima oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100%

25 bodova

- za studenta koji ima jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100%

15 bodova

- za studenta koji ima roditelja hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ratnog vojnog invalida Hrvatskog vijeća

obrane (dalje u tekstu: HVO)

15 bodova

- za studenta koji ima roditelja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika HVO-a (ne boduje se ako student ostvaruje bodove po prethodnom kriteriju)

10 bodova

- za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta

10 bodova

- za studenta kojemu su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitog osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja (za svakog brata/sestru)

5 bodova

- za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima do 500,00 kn primanja*

15 bodova

- za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima od 501,00 kn do 1.000,00 kn primanja*

10 bodova

- za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima od 1.001,00 kn do 1.500,00 kn primanja*

5 bodova

* u izračun primanja po članu kućanstva ulaze ukupna oporeziva primanja/dohodak


Ako dva ili više studenata ostvari jednak broj bodova, prednost pri dodjeli stipendije imat će student s više bodova ostvarenih prema socijalno-materijalnom statusu.

Ako dva ili više studenata ostvari jednak broj bodova i prema socijalno-materijalnom statusu, prednost pri dodjeli stipendije imat će student koji ima veći prosjek ocjena.

4. Prijavi na javni natječaj potrebno je putem računalnog sustava i putem pošte priložiti sljedeću obveznu dokumentaciju:

 1. popunjen i vlastoručno potpisan e-prijavni obrazac ispisan iz računalnog sustava (nakon što se konačno preda/spremi) dostupan na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske putem poveznice: https://eprijave-hrvatiizvanrh.gov.hr/stipendije/ (u izvorniku)
 2. dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu - jedan od sljedećih dokumenata ako je iz njih vidljiva pripadnost hrvatskom narodu: školska svjedodžba, preslika matične knjige učenika, indeks, prijavni list za upis na fakultet, prijavni list za upis semestra, radna knjižica, vojna knjižica, preslika zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka, prijava činjenice rođenja djeteta, rodni list, vjenčani list, izvadak iz popisa birača ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o pripadnosti hrvatskom narodu

Napomena:

 • Domovnica, putovnica i hrvatska osobna iskaznica nisu dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu. Kandidat koji ima hrvatsko državljanstvo ne znači da je pripadnik hrvatskog naroda.
 1. rodni list kandidata
 2. potvrdu javnog visokog učilišta iz koje je vidljivo da je kandidat prvi put upisao studijsku godinu kao redovan student u tekućoj akademskoj godini 2021./2022., te koje akademske godine se student prvi put upisao na studij

Napomena:

 • Ukoliko svi traženi podatci iz točke 4. nisu jasno navedeni na Potvrdi javnog visokog učilišta, student je obvezan uz Potvrdu javnog visokog učilišta dodatno dostaviti dokument/potvrdu/uvjerenje javnog visokog učilišta iz kojeg su vidljivi podatci koji nisu vidljivi iz Potvrde. Javna visoka učilišta izdaju standardne Potvrde, slijedom čega je svaki student odgovoran i obvezan provjeriti sadrži li Potvrda javnog visokog učilišta sve tražene podatke.
 1. potvrdu srednjoškolske ustanove/javnog visokog učilišta prema sljedećim kategorijama:
 1. studenti prve godine studija dostavljaju svjedodžbu završnog razreda srednjoškolskog obrazovanja iz koje su vidljive ocjene svih predmeta završnog razreda završne godine

Napomena:

 • Svjedodžba završnog razreda srednjoškolskog obrazovanja nije isto što i svjedodžba sa završnog ispita (matura).
 1. studenti druge i viših godina studija dostavljaju prijepis ocjena i aritmetički prosjek ocjena svih položenih ispita prethodno završene godine studija
 2. studenti koji su završili preddiplomski studij i upisali prvu godinu diplomskog studija dostavljaju prijepis ocjena i aritmetički prosjek ocjena svih položenih ispita prethodno završene godine preddiplomskog studija
 1. dokaz o prebivalištu kandidata u inozemstvu izdan od strane nadležnog tijela iz kojeg je vidljiva adresa prebivališta izvan Republike Hrvatske (npr. potvrda o prebivalištu ili drugi osobni dokument ne stariji od 6 mjeseci od dana raspisivanja Javnog natječaja)
 2. dokaz o boravištu kandidata u Republici Hrvatskoj izdan od strane Ministarstva unutarnjih poslova ili tijela koje je ovlašteno izdavati takav dokument (pojedini studentski centri) (ne stariji od 6 mjeseci od dana raspisivanja Javnog natječaja) - dostavljaju samo kandidati koji studiraju na javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj
 3. važeću identifikacijsku ispravu kandidata (presliku osobne iskaznice ili putovnice) iz koje je vidljiva adresa prebivališta izvan Republike Hrvatske.

 

5. Prijavi na javni natječaj putem računalnog sustava može se priložiti sljedeća neobavezna dokumentacija radi dobivanja dodatnih bodova:

 1. smrtni list za jednog/oba roditelja ili dokument nadležnog tijela kojim kandidat dokazuje da se njegov roditelj vodi kao nestali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili pripadnik HVO-a koji je nestao u obrani suvereniteta (u tom slučaju će se dodijeliti isti broj bodova kao za smrt roditelja)
 2. dokument nadležnog tijela za ocjenu postotka kandidatova tjelesnog oštećenja ili postotka tjelesnog oštećenja kandidatovih roditelja (npr. Nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, odnosno njegova Odjeljenja za prvostupanjski ili drugostupanjski postupak medicinskog vještačenja, Rješenje centra za socijalni rad ili drugog nadležnog tijela iz kojeg je vidljiv postotak tjelesnog oštećenja)
 3. dokument nadležnog tijela kojim kandidat dokazuje da je iz jednoroditeljske obitelji
 4. rodni list kandidatove djece
 5. dokument nadležnog tijela o statusu kandidatova roditelja kao hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ratnog vojnog invalida – pripadnika HVO-a Napomena:
 • Iz priloženog dokumenta treba biti vidljivo da je status ratnog vojnog invalida stečen u svojstvu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika HVO-a, a ukoliko isto nije vidljivo, potrebno je dostaviti i dokument iz sljedeće točke 6.
 1. dokument nadležnog tijela o statusu kandidatova roditelja kao hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika HVO-a (npr. Uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama HVO-a koje izdaje Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata)
 2. rodni list kandidatova brata/sestre i dokument kojim kandidat dokazuje da su njegov brat/sestra u sustavu redovitog osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokog obrazovanja (potvrda odgojno-obrazovne ustanove)
 3. izjava kandidata o svim članovima zajedničkog kućanstva i potvrda/uvjerenje nadležnog tijela (Porezne uprave) o ukupnim oporezivim primanjima/dohotku za svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva u 2020. godini

Napomena:

 • Izjava treba sadržavati podatke o svim članovima zajedničkog kućanstva koji žive na istoj kućnoj adresi (sadrži najmanje: kućnu adresu zajedničkog kućanstva, ime i prezime svakog člana, datum njihova rođenja i srodstvo u odnosu na kandidata). Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potpisuje kandidat.
 • Potvrda/uvjerenje nadležne Porezne uprave dostavlja se za sve članove zajedničkog kućanstva za istu godinu i bez obzira na dob.
 • U izračun mjesečnih primanja po članu zajedničkog kućanstva ulaze ukupna oporeziva primanja/dohodak svih članova zajedničkog kućanstva.


6. Način i rok za podnošenje prijava

Prijava na Javni natječaj se obvezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku.

Ispunjavanje prijave sastoji se od dva koraka:

 1. Prijavni obrazac – ispunjava se i predaje putem računalnog sustava i dostavlja putem pošte,
 2. Prilozi:
 • obvezna dokumentacija – predaje se putem računalnog sustava i dostavlja putem pošte,
 • neobavezna dokumentacija – predaje se putem računalnog sustava.

E-prijavni obrazac za prijavu dostupan je za preuzimanje na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, putem poveznice https://eprijave-hrvatiizvanrh.gov.hr/stipendije/.

Nakon što se ispunjeni e-prijavni obrazac s prilozima konačno preda i spremi putem računalnog sustava, potrebno ga je ispisati i vlastoručno potpisati te zajedno s obveznom dokumentacijom dostaviti preporučeno poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom „Za Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu 2021./2022.“

Napomena:

 • Dokumentacija predana putem računalnog sustava mora biti čitljiva i valjana.
 • Neobaveznu dokumentaciju radi dobivanja dodatnih bodova nije potrebno dostavljati putem pošte.


Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 (trideset) dana od dana raspisivanja Javnog natječaja na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i traje zaključno do 19. siječnja 2022. godine.

Dostavljena dokumentacija na Javni natječaj ne vraća se podnositelju prijave.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u roku i na način propisan Javnim natječajem, neće se razmatrati.

Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenog roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati.

Napomena: Molimo kandidate da obveznu dokumentaciju prije slanja poštom preporučeno u papirnatom obliku poredaju prema redoslijedu kako je navedeno pod točkom 4. Javnog natječaja.

7. Obrada prijava i način objave dobitnika stipendije

Nakon isteka roka za podnošenje prijava te razmatranja svih pristiglih prijava, imenovano Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju kriterija Javnog natječaja utvrđuje prijedlog rang-liste studenata.

Prijedlog rang-liste studenata objavljuje se na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, https://hrvatiizvanrh.gov.hr/ u roku 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, godinu rođenja studenta i ukupan broj ostvarenih bodova.

U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja prijedloga rang-liste studenata, student može podnijeti pisani prigovor Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Povjerenstvo razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za prigovore predlaže čelniku Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske konačnu rang-listu studenata.

Po okončanju postupka prigovora, na prijedlog Povjerenstva, čelnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske donosi konačnu Odluku o dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske temeljem koje se s dobitnikom stipendije zaključuje ugovor o stipendiranju u kojem se pobliže uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.

8. Dodatne informacije

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu 2021./2022. provodi se sukladno odredbama Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 126/17, 124/19 i 138/21).

Osobe koje se prijave na Javni natječaj svojim potpisom na prijavnom obrascu, odnosno privolom u e-prijavnom obrascu, u svrhu ocjenjivanja prijava na Javni natječaj i utvrđivanja rang-liste studenata, daju privolu za prikupljanje i obradu te suglasnost za objavu osobnih podataka propisanih Pravilnikom o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

Osobe koje se prijave na Javni natječaj svojim potpisom na prijavnom obrascu, odnosno privolom u e-prijavnom obrascu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, jamče za istinitost i točnost svih podataka koji su navedeni u prijavnom obrascu.

Za sve dodatne informacije vezane uz Javni natječaj kandidati mogu poslati pisani upit do isteka roka za podnošenje prijava na adresu e-pošte: [email protected] ili nazvati na broj: +385 (0)1/6444-687, +385 (0)1/6444-662 svaki radni dan od 10:00 – 14:00 sati.

KLASA: 016-04/21-04/1611
URBROJ: 537-02-01/1-21-05

Zagreb, 20. prosinca 2021.

DRŽAVNI TAJNIK
Zvonko Milas

KONKURSI