Utorak, 24. Novembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 22.10.2020.

Rok za prijavu: Četvrtak, 12.11.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglicaAdresa:Ul. Alipašina 41, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 33 64 88 80Fax:+ 387 33 52 41 24Email:[email protected]URL:www.fmroi.gov.ba

Javni oglas Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na području RS-a za ak. 2020/21. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), tačke III i IV Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, V. broj: 314/2020 od 28.02.2020. godine i V. broj: 892/2020 od 25.06.2020. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 18/20 i 43/20) i člana 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica broj: 02-02-1967-11/18 od 04.03.2019. godine i broj: 02-02-685-9/20 od 30.06.2020. godine, i na osnovu Odluke broj: 05-32-5-1336/20 od 21.10.2020. godine, Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, raspisuje


Javni oglas
za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na području Republike Srpske


I

Objavljuje se Javni oglas za dodjelu stipendija redovnim studentima-povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine na područje Republike Srpske, za akademsku 2020/2021. godinu. 


II

Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:
 

 1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području Republike Srpske;
 2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području Republike Srpske;
 3. da studiraju na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;
 4. da su redovni studenti ili redovni samofinansirajući studenti, prvi put upisani na neku od godina studija, I i II ciklusa po Bolonjskom ili dodiplomskog studija po starom sistemu obrazovanja;
 5. da nisu stariji od 30 godina.


III

Iznos pojedinačne stipendije za sve studente iznosit će 1.000,00 KM (jednahiljadakonvertibilnihmaraka).


IV

Isplata stipendije će se izvršiti na žiro-račune studenata.
 

V

Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrži sljedeće dokumente:

 1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo;
 2. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti na priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ne starije od 30 dana;
 3. Originalno uvjerenje/potvrda fakulteta o prosjeku ocjena za studente druge i viših godina studija, i ukoliko je student dobitnik priznanja za postignuti uspjeh priložiti isti;
 4. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS), ne starije od 30 dana;
 5. Uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka za nosioca domaćinstva u kojem student živi (izdato od nadležnog organa original ili ovjerena fotokopija);
 6. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu, ne starija od 6 mjeseci;
 7. Kopija ugovora o otvaranju žiro-računa (ili potvrda banke o otvorenom žiro-računu);
 8. Dokazi o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:
  a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva, i/ili
  b) Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska,
      starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina) ako je
      član domaćinstva penzioner/umirovljenik), i/ili
  c) Dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva: potvrda biroa
      za zapošljavanje, lične izjave o (ne)ostvarenim godišnjim prihodima
      ovjerene od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili dokazi
      o školovanju za ostale nezaposlene članove domaćinstva.


VI

U slučaju prijavljivanja velikog broja kandidata za stipendiranje u ovoj akademskoj godini, prednost će imati studenti sa manjim prihodima po članu domaćinstva. 

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom ”Prijava na Javni oglas za dodjelu studentskih stipendija’’ na adresu:
 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo 
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)

Javni oglas ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R
dr.sci. Edin Ramić

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.12.2020. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs Općine Konjic za dodjelu stipendija u akademskoj/školskoj 2020/21. godini

Rok za prijavu: 27.11.2020. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs Grada Gračanica za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2020/21. godinu

Rok za prijavu: 30.11.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2020/21. godini