Subota, 04. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 01.10.2019.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 30.12.2019.

Izvor: Opština Donji Žabar

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština Donji ŽabarAdresa:Donji Žabar bb, 76 273 Donji Žаbаr, BiHTelefon:+387 54 87 51 00Fax:+387 54 87 51 00URL:www.opstinadonjizabar.com

Javni oglas Opštine Donji Žabar o dodjeli studentskih stipendija za školsku 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

U skladu sa odredbama člana 6. Stava 2. Odluke o stipendiranju i nagrađivanju studenata, ("Službeni glasnik opštine Donji Žabar, broj 6/11 i 5/17-izmjena) - Prvi Prečišćeni tekst, broj 10/14 i 13/14 Načelnik opštine Donji Žabar, objavljuje: 


JAVNI OGLAS
O DODJELI STUDENTSKIH STIPENDIJA
ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU 

 

U skladu sa Odlukom o stipendiranju i nagrađivanju studenata ("Službeni glasnik opštine Donji Žabar", broj: 6/11 i 5/17) Prvi Prečišćen tekst, broj 10/14 i 13/14), pravo na stipendiju imaju redovni studenti upisani na javnu ili privatnu visokoškolsku ustanovu (univerzitet ili visoka škola) u zemlji i inostranstvu pod sledećim uslovima: 
 
 1. Pravo na stipendiju, u skladu sa ovom Odlukom imaju redovni studenti upisani na javnu ili privatnu visokoškolsku ustanovu (univerzitet ili visoka škola) u zemlji i inostranstvu pod sljedećim uslovima:
  - da su, nakon sticanja svjedočanstva o završenoj srednjoj školi, upisani na javne ili privatne visokoškolske ustanove prvog ciklusa koji vodi do akademskog zvanja završenog dodiplomskog studija [the degree ofBachelor] ili ekvivalenta, stečenog nakon najmanje tri ili više godina studija,
 2. da su prvu godinu studija upisali najkasnije do navršene 22-e godine života,
 3. da nisu navršili 28. godinu života,
 4. da student i jedan roditelj imaju prebivalište na području opštine Donji Žabar u neprekidnom trajanju dužem od jedne godine prije podnošenja prijave na konkurs.
 5. Pravo na stipendiju imaju i redovni studenti prve rodine studija, ako su:
  - djeca iz porodica sa četvero i više djece.
  - djeca poginulih boraca Odbram eno-otadžbinskog rata Republike Srpske
Zahtjevi za ostvarivanje prava na stipendiju podnose se Odjeljenju za razvoj, upravu i javne službe opštine Donji Žabar. 
Rok za podnošenje zahtjeva je 30. decembar 2019. god. a pravo se priznaje od 01.10.2019 do 31.07.2020 god. 
 
Uz zahtjev (tipski obrazac) za ostvarivanje prava na stipendiju obavezno se prilaže:
 
A) student ili apsolvent dostavljaju: 
 • uvjerenje ili potvrda javne ili privatne visokoškolske ustanove o upisu u određenu godinu redovnih studija, a apsolventi-dokaz o sticanju statusa apsolventa i dužini trajanja apsolventskog staža
 • uvjerenje o prebivalištu studenta i jednog roditelja od Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) - obrazac PBA-4A.
 • ovjerena kopija prve strane indeksa i strane na kojoj je upisana ovjera upisa semestra,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • ovjerenu kopiju lične karte studenta,
 • uvjerenje o prebivalištu studenta od Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) - obrazac PBA-4A. 
 • ovjerenu pisanu izjavu kojom izjavljuje da pohađa javnu visokoškolsku ustanovu.
B) Studenti prve godine studija uz zahtjev pored dokumenata iz tačke A. Javnog oglasa dostavljaju i
 • kućnu listu (studenti iz porodice sa četvero i više djece), uvjerenje iz matične knjige rođenih za svu d ecu,
 • Dokaz o statusu člana poginulog borca ( djeca poginulih boraca)
Iznos mjesečne stipendije u toku svake godine redovnih studija i apsolventskog staža, utvrđuje načelnik opštine, po pravilu za svaki semestralni period a u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu opštine predviđenim za te namjene. 
Studenti koji su izuzetno marljivi, talentovani i postižu nadprosječne rezultate mogu ostvariti pravo na Jednokratnu novčanu nagradu i to ako u toku školske godine postignu uspjeh sa prosjekom ocjene 9,0. 
 
NAČELNIK OPŠTINE
Nikola Đokanović

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.07.2020. // Konkurs je otvoren još 5 dana.

Konkurs Grada Istočno Sarajevo za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2019/20. godini

Rok za prijavu: 08.07.2020. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Natječaj Općine Odžak za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2019/20. godini