Ponedjeljak, 13. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 26.06.2019.

Rok za prijavu: Četvrtak, 04.07.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona SarajevoAdresa:Reisa Džemaludina Čauševića 1 71 000 SarajevoTelefon:387 (0) 33 562-128Fax:387 (0) 33 562-218URL:www.portal.monks.ba

Javni poziv Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima koji se upisuju u prvi razred srednjih stručnih škola III stepena na području Kantona Sarajevo u šk. 2019/20. godini.

Konkurs je istekao!


Na osnovu čl. 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 19. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 51/17) i člana 5. Odluke o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjeli stipendija učenicima u prvom razredu srednjih stručnih škola Kantona Sarajevo ministrica za obrazovanje, nauku i mlade, raspisuje


J A V N I P O Z I V
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA UČENICIMA KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA III STEPENA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

 


Član 1.


Javni poziv za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima koji se upisuju u prvi razred srednjih stručnih škola III stepena Kantona Sarajevo u školskoj 2019/20. godini traje od dana objavljivanja do završetka Konkursa za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2019/2020. godini.


Stipendiju mogu ostvariti učenici koji konkurišu u srednje škole za stručno obrazovanje i obuku za zanimanja kako slijedi u tabeli (pogledati u prilogu).

Učenici će biti stipendirani na način da će za 5 najbolje rangiranih učenika biti obezbjeđena stipendija.
 
 


II - IZBOR KANDIDATA
Član 2.

 
 
(1) Izbor kandidata za stipendiranje vrši se na osnovu identičnih uvjeta kao i kod upisa za navedeno zanimanje.
(2) Proceduru i izbor kandidata provodi Komisija (predsjednik i dva člana) koju imenuje direktor srednje škole iz člana 4. ove odluke za svako pojedinačno zanimanje.
(3) Komisija za svoj rad odgovara direktoru škole.
(4) Komisija je dužna razmotriti dokumentaciju upisanih učenika u roku od 10 dana od dana upisa učenika u I razred, utvrditi i objaviti preliminarnu listu stipendista.
(5) Preliminarna lista se objavljuje na ulaznim vratima škole i web–stranici škole.
(6) Na preliminarnu listu kandidat može izjaviti prigovor u roku od 7 dana od dana objavljivanja preliminarne liste.
(7) Prigovor se podnosi direktoru škole koji je obavezan u roku od 3 dana donijeti odluku o istom, te utvrditi prijedlog konačne liste stipendista.
(8) Prijedlog konačne liste stipendista sa kopijom cjelokupne dokuumentacije, direktor škole odmah dostavlja Ministarstvu nakon okončanja postupka.
(9) Ministarstvo utvrđuje konačnu listu stipendista.
 

III - PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE
Član 3.

 
 
Pravo na stipendiju imaju učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
1) Opći uvjeti:
a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da su redovni učenici prvog razreda u školskoj 2019/20. godini srednjih škola i zanimanja iz člana 4. ove odluke
c) da i prethodnom razredu ima prosječnu ocjenu najmanje 3,00
 
 
2) Posebni uvjeti:
 
a) uspjeh u prethodnim godinama obrazovanja:
b) da su kao redovni učenici IX razred okončali 2018/19. godine
c) da su kao redovni učenici u toku prethodne godine imali primjerno vladanje.
 

Član 4.

 
U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednake uvjete za stipendiju, prednost će se dati kategorijama lica naznačenih u Zakonu o dopunskim pravima boraca Federacije Bosne i Hercegovine.
 

Član 5.

 
Iznosi stipendija za učenike će ovisiti o raspoloživim sredstvima u Budžetu.
 

Član 6.

 
Pravo na stipendiju kandidat ne može ostvariti ukoliko je već ostvario pravo na stipendiju od javnog sektora (Općine, Grada, Kantona, FBiH, BiH, fondova, ministarstava i javnih preduzeća).
 

Član 7.
 

Stipendija se dodjeljuje nakon provedenog postupka, a na osnovu kriterija propisanih ovom odlukom.
 

Član 8.
 

Stipendije se isplaćuju odjednom ili u ratama, ovisno od priliva sredstava u Budžet Kantona Sarajevo. Sredstva dobijena stipendijama se ne vraćaju.
 

Član 9.
 

(1) Listu stipendista objavljuje Komisija Ministarstva u roku od 30 dana od dana kad je započela školska godina.
(2) Lista se objavljuje u dnevnom listu i na web-stranici Ministarstva.

M I N I S T R I C A
Mr. Zineta Bogunić, s.r.
 

KONKURSI