Utorak, 27. Juli 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 01.02.2019.

Rok za prijavu: Nedjelja, 03.03.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina JajceAdresa:ul. Nikole Šopa bb. , 70101 Jajce, Bosna i HercegovinaTelefon:030 658 013 Fax:030 658 013 Email:[email protected]URL:www.opcina-jajce.ba

Javni poziv Općine Jajce za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 13. Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce broj:01-01-6-7802/13 od 24.10 .2013. godine, Komisija za dodjelu stipendija, imenovana rješenjem Općinskog načelnika broj:02-14-704/19 od 30.01.2019. godine, objavljuje


JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za dodjelu stipendije Općine Jajce
za akademsku 2019/2019. godinu


I PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV
 

U skladu sa Odlukom o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce broj:01-01-6-7802/13 od 24.10.2013. godine, Komisija za dodjelu stipendija objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu stipendija za akademsku 2018/2019. godinu.
Na Javni poziv za dodjelu stipendija može se prijaviti kandidat koji ispunjava opće uvjete iz Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce.

a) Opći uvjeti

Pravo na stipendiju imaju:

 • studenti koji su državljani Bosne i Hercegovine,
 • studentu koji imaju stalno mjesto boravka studenta i jednog roditelja na teritoriji Općine Jajce,
 • redovni studenti koji prvi put upisuju godinu prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim državnim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine,
 • studenti koji ima otvoren žiro račun u banci i
 • studenti koji nisu stariji od 21 godinu kada upisuju prvu godinu studija te da nisu stariji od 26 godina za ostale godine studija.


b) Posebni uvjeti

 • da se radi o studentu korisniku prava na porodičnu invalidninu iza poginulog branioca odbrambeno-oslobodilačkog rata,
 • da se radi o studentu čiji je roditelj korisnik prava na ličnu invalidninu u odbrambeno- oslobodilačkom ratu,
 • da se radi o studentu čiji je roditelj demobilisani pripadnik oružanih snaga BiH,
 • da se radi o studentu čiji je roditelj neratni invalid,
 • da se radi o studentu s posebnim potrebama,
 • da se radi o studentu, djeci bez oba roditelja,
 • da se radi o studentu čiji je roditelj civilna žrtva rata,
 • da se radi o porodici sa više studenata u porodici,
 • da se radi o studentu koji ima bračnog druga studenta,
 • da se radi o studentu čiji je roditelj korisnik stalne socijalne pomoći,
 • da se radi o studentu koji je učestvovao na općinskim, kantonalnim, federalnom, državnom i međunarodnim takmičenjima i
 • da se radi o studentu koji je upisao godinu studija na fakultetu za deficitarna zanimanja iz člana 12. Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce.


c) Pravo na stipendiju nemaju

 • studenti apsolventi,
 • studenti koji u tekućoj godini na istom ili drugom fakultetu upisuju istu godinu studija,
 • vanredni studenti, ·
 • studenti koji primaju stipendiju drugog pravnog lica ili institucije,
 • studenti čija su injesečna primanja-prihodi po članu porodice studenta veća od 70% prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH u prethodnoj godini, osim kandidata iz člana 8. tačka I. podtačka 1.1. Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce.


II BROJ, VISINA I RASPODJELA  STIPENDIJA

U skladu sa članom 2. Odluke o broju i raspodjeli stipendija Općine Jajce za akademsku 2018/2019 godinu broj:02-14-705/19 od 30.01.2019. godine sredstva predviđena u ekonomskom kodu 614200 Budžeta Općine Jajce za 2019. godinu raspoređena su na 200 stipendija po 1.000,00 KM. Ukupan broj stipendija raspoređuje se kako slijedi:

 • za I godinu studija 35 stipendija
 • za ostale godine studija 165 stipendija


III ISPLATA STIPENDIJE

Isplata stipendije u iznosu od po 100,00 (stotinu KM) za 10 (deset) mjeseci tekuće akademske godine vršit će se u skladu sa Odlukom o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce.

IV NAČIN PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijave na Javni poziv se podnose na posebnom obrascu. Uz propisanu prijavu na Javni poziv podnosilac prijave je dužan priložiti sljedeće javne isprave kojima dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta propisanih Odlukom o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce i to:

 1. Uvjerenje o prebivalištu za studenta i jednog roditelja
 2. Izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista)
 3. Ovjerena izjava da student ne prima drugu stipendiju ili kredit
 4. Dokaz o tekućem računu studenta
 5. Potvrda o statusu redovnog studenta sa obaveznom naznakom da se godina studija upisuje prvi put
 6. Za studente koji upisuju prvu godinu studija potvrda o prosjeku ocjena za III i IV razred srednje škole
 7. Za studente koji upisuju drugu i više godine studija potvrda o prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija
 8. Za svakog člana domaćinstva navedenog u izjavi o zajedničkom domaćinstvu (kućnoj listi) odgovarajući dokaz:
  - za zaposlene uvjerenje o prosjeku prihoda za prethodnu godinu
  - za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Službe za zapošljavanje
  - za penzionere ček od penzije
  - za studente uvjerenje o upisu u tekuću akademsku godinu
  - za djecu učenike osnovne i srednje škole uvjerenje o upisu u tekuću školsku godinu
  - za djecu predškolskog uzrasta izvod iz matične knjige rođenih (rodni list)
 9. Za studente romske populacije potvrda Centra za socijalni rad o materijalnom statusu
 10. Uvjerenje da se radi o učeniku generacije
 11. Za porodice poginulih i ratne vojne invalide uvjerenje o visini porodične ili lične invalidnine
 12. Uvjerenje o sudjelovanju roditelja u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u BiH
 13. Uvjerenje ako je roditelj studenta neratni invalid sa stepenom invalidnosti i visini invalidnine
 14. Uvjerenje da se radi o studentu sa posebnim potrebama
 15. Za djecu bez oba roditelja izvodi iz matične knjige umrlih za roditelje
 16. Uvjerenje za roditelja studenta civilnu žrtvu rata
 17. Uvjerenje za bračnog druga studenta da se radi o redovnom studentu
 18. Uvjerenje za roditelja studenta koji je korisnik stalne socijalne pomoći
 19. Dokaz o sudjelovanju na općinskim, kantonalnim, federalnim, državnim ili međunarodnim takmičenjima

Studenti obavezno prilažu dokaze od 1-8, a ostale dokaze od 9-19 student prilaže ukoliko pripada jednoj od navedenih kategorija. Dokaz naveden pod rednim brojem 5. potvrda o redovnom statusu studenta neće se uvažiti ukoliko nije navedeno da se godina studija upisuje prvi put. Za dokaze koji su navedeni pod tačkom 6 i 7 prilaganje potvrde o prosjeku ocjena  je obavezno i neće se uvažiti kopije indexa niti uvjerenja od III i IV razreda srednje škole, osim u slučaju ako sadrže podatak o prosjeku ocjena za tu godinu.

Za utvrđivanje prosjeka mjesečnih primanja članova porodice u obzir se uzima prosječna neto plaća ostvarena u F BiH u prethodnoj 2018. godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije BiH. Pod primanjima podrazumjevaju se sva primanja u porodici iz radnog i van radnog odnosa (samostalne i nesamostalne djelatnosti). Kandidati dostavljaju dokumente o primanjima od nadležnog mjerodavnog tijela. Nadležno mjerodavno tijelo za zaposlene je poslodavac, odnosno organ ili institucija od koje se ostvaruju prihodi.

Općina će putem Porezne uprave izvršiti provjeru tačnosti dostavljenih podataka.
Netačno dostavljeni podaci će za posljedicu imati automatsku eliminaciju sa prijave na Javni poziv.
Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uvažiti, niti je dozvoljeno dopunjavanje istih nakon isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv.

Prijavu na Javni poziv za dodjelu stipendije u akademskoj 2018/2019 godini sa javnim ispravama navedenim u tački IV Javnog poziva, kandidati predaju na šalter sali Općine Jajce, neposredno ili putem pošte na adresu:Općina Jajce, Komisija za dodjelu stipendija, sa naznakom "Prijava na Javni poziv za dodjelu stipendija-ne otvarati", Nikole Šopa bb, 70101 Jajce,

Potrebni obrasci za prijavu na Javni poziv se mogu preuzeti na šalter sali Općine Jajce na web stranici Općine Jajce ili na web stranici wwwstipendije.ba.

V - ROK ZA PRIJAVU

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Jajce.
 
VI - OBJAVLJIVANJE REZULTATA JAVNOG POZIVA

Preliminarna lista će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Općine Jajce. Na preliminarnu listu se može izjaviti prigovor Komisiji u roku od 8 (osam) dana od dana objave.
Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Komisija će sačini konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija, na koju nezadovoljna stranka ima pravo žalbe Općinskom načelniku u roku od 8 (osam) dana od dana objave. Odluka po žalbi je konačna.
Nakon rješavanja po žalbama, Komisija utvrđuje konačnu listu kandidata i pristupa se pripremi i potpisivanju ugovora između Općine i korisnika stipendije.
U slučaju da prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova po kriteriju uspjeh u školovanju, a potom po kriteriju materijalni status.
 
VII - OBJAVLJIVANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči općine Jajce, web stranici općine Jajce i Radio Jajcu.
 
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Ramo Mecavica
 

KONKURSI