Srijeda, 31. Maj 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 13.02.2023.

Rok za prijavu: Srijeda, 15.03.2023.

Izvor: Općina Jajce

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina JajceAdresa:ul. Nikole Šopa bb. , 70101 Jajce, Bosna i HercegovinaTelefon:030 658 013 Fax:030 658 013 Email:opc.jajce@tel.net.baURL:www.opcina-jajce.ba

Javni poziv Općine Jajce za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2022/23. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 13. Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce broj:01-01-6-7802/13 od 24.10.2013. godine, Komisija za dodjelu stipendija, imenovana rješenjem Općinskog načelnika broj:02-11-998/23 od 02.02.2023. godine, objavljuje


JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za dodjelu stipendije Općine Jajce
za akademsku 2022/2023. godinu


I - PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV

U skladu sa Odlukom o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce broj:01-01-6-7802/13 od 24.10.2013. godine, Komisija za dodjelu stipendija objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu 140 stipendija za akademsku 2022/2023. godinu.
Na Javni poziv za dodjelu stipendija može se prijaviti kandidat koji ispunjava opće uvjete iz Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce.

a) Opći uvjeti

Pravo na stipendiju imaju:
 • studenti koji su državljani Bosne i Hercegovine,
 • studenti koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine Jajce (studenta i jednog roditelja),
 • redovni studenti koji prvi put upisuju godinu prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim državnim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine,
 • studenti koji nisu stariji od 21 godinu kada upisuju prvu godinu studija te da nisu stariji od 26 godina kada upisuju ostale godine studija.
b) Posebni uvjeti
 • da se radi o studentu korisniku prava na porodičnu invalidninu iza poginulog branioca odbrambeno-oslobodilačkog rata,
 • da se radi o studentu čiji je roditelj korisnik prava na ličnu invalidninu u odbrambeno-oslobodilačkom ratu,
 • da se radi o studentu čiji je roditelj demobilisani pripadnik oružanih snaga BiH,
 • da se radi o studentu čiji je roditelj neratni invalid,
 • da se radi o studentu s posebnim potrebama,
 • da se radi o studentu, djeci bez oba roditelja,
 • da se radi o studentu čiji je roditelj civilna žrtva rata,
 • da se radi o porodici sa više studenata u porodici,
 • da se radi o studentu koji ima bračnog druga studenta,
 • da se radi o studentu čiji je roditelj korisnik stalne socijalne pomoći,
 • da se radi o studentu koji je učestvovao na općinskim, kantonalnim, federalnom, državnom i međunarodnim takmičenjima i
 • da se radi o studentu koji je upisao godinu studija na fakultetu za deficitarna zanimanja iz člana 12. Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce.
c) Pravo na stipendiju nemaju
 • studenti apsolventi,
 • studenti koji u tekućoj godini na istom ili drugom fakultetu upisuju istu godinu studija,
 • vanredni studenti,
 • studenti koji primaju stipendiju drugog pravnog lica ili institucije,
 • studenti čija su mjesečna primanja-prihodi po članu porodice studenta veća od 70% prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH u prethodnoj godini, osim kandidata iz člana 8. tačka 1. podtačka 1.1. Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce.


II - VISINA I ISPLATA STIPENDIJA

Stipendija za akademsku 2022/2023 godinu iznosi 1.000,00 KM a isplatit će se u iznosu od po 100,00 KM za deset mjeseci sve u skladu sa Odlukom o izvršenju Budžeta/Proračuna općine Jajce za 2023. godinu.

III - NAČIN PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijave na Javni poziv se podnose na posebnom obrascu. Uz propisanu prijavu na Javni poziv podnosilac prijave je dužan priložiti sljedeće javne isprave kojima dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta propisanih Odlukom o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta:

 1. Uvjerenje o prebivalištu za studenta i jednog roditelja
 2. Potvrda o statusu redovnog studenta sa obaveznom naznakom da se godina studija upisuje prvi put
 3. Ovjerena izjava da student ne prima stipendiju drugog pravnog lica ili institucije
 4. Dokaz o tekućem računu studenta
 5. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista)
 6. Za studente bez jednog ili oba roditelja izvod iz MKU (smrtni list)
 7. Za studente čiji su roditelji razvedeni, dokaz o visini alimentacije
 8. Uvjerenje poslodavca o visini prihoda za prethodnu 2022. godinu za zaposlene roditelje stedenta kao i ostale članove domaćinstva a za vlasnike poduzeća i samostalne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o ostvarenom dohotku (dobiti) za 2022. godinu
 9. Za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Službe za zapošljavanje
 10. Za članove domaćinstva koji se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba, ovjerena izjava da nisu u radnom odnosu i da ne ostvaruju druge novčane prihode
 11. Potvrdu o redovnom školovanju za članove domaćinstva koji pohađaju osnovnu i srednju školu, i/ili fakultet, za djecu predškolskog uzrasta rodni list
 12. Za članove domaćinstva koji su korisnici penzije, ček od penzije
 13. Ovjerena izjava studenta kojom potvrđuje da je dostavio dokaze za sva ostala novčana primanja svih članova domaćinstva (prihodi ostvareni po osnovu davanja u zakup stana, poslovnog prostora i drugo)
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje posebnih uvjeta:
 1. Za studente koji upisuju prvu godinu studija potvrda o prosjeku ocjena za III i IV razred srednje škole, za učenike generacije diploma „Učenik generacije“
 2. Za studente koji upisuju drugu i više godine studija potvrda o prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija
 3. Za studente romske populacije potvrda Centra za socijalni rad o materijalnom status
 4. Za porodice poginulih i ratne vojne invalide uvjerenje o visini porodične ili lične invalidnine
 5. Uvjerenje o sudjelovanju roditelja u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u BiH
 6. Uvjerenje ako je roditelj studenta ne ratni invalid sa stepenom invalidnosti i visini invalidnine
 7. Uvjerenje da se radi o studentu sa posebnim potrebama
 8. Za djecu bez oba roditelja izvodi iz matične knjige umrlih za roditelje
 9. Uvjerenje za roditelja studenta civilnu žrtvu rata
 10. Uvjerenje za bračnog druga studenta da se radi o redovnom studentu
 11. Uvjerenje za roditelja studenta koji je korisnik stalne socijalne pomoći
 12. Dokaz o sudjelovanju na općinskim, kantonalnim, federalnim, državnom ili međunarodnim takmičenjima
Studenti obavezno prilažu dokaze od 1-13. Ostale dokaze student prilaže ukoliko pripada jednoj od navedenih kategorija.

Učenici generacije, učenici sa prosjekom ocjena 5,0 za III i IV razred srednje škole, studenti sa prosjekom ocjena 9,0 odnosno 4,5 za prethodnu godinu studija kao i studenti romske populacije slabog imovnog stanja koji su srednje obrazovanje završili uspjehom vrlodobar ili odličan, nisu obavezni dostavljati dokaze o visini prihoda i isti ostvaruju pravo na stipendiju bez bodovanja. Navedeni studenti su obavezni dostaviti dokaze pod rednim brojem 1-4, te dokaz pod rednim brojem 14., 15. ili 16.

Za utvrđivanje prosjeka mjesečnih primanja članova porodice u obzir se uzima prosječna neto plaća ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj 2022. godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine. Pod primanjima podrazumjevaju se sva primanja u porodici iz radnog i van radnog odnosa (samostalne i nesamostalne djelatnosti). Kandidati dostavljaju dokumente o primanjima od nadležnog mjerodavnog tijela. Nadležno mjerodavno tijelo za zaposlene je poslodavac, odnosno organ ili institucija od koje se ostvaruju prihodi.

Komisija će putem Porezne uprave izvršiti provjeru tačnosti dostavljenih podataka.
Netačno dostavljeni podaci će za posljedicu imati automatsku eliminaciju sa prijave na Javni poziv.
Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uvažiti, niti je dozvoljeno dopunjavanje istih nakon isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv.

Prijavu na Javni poziv za dodjelu stipendije u akademskoj 2022/2023 godini sa javnim ispravama navedenim u tački III Javnog poziva, kandidati predaju na šalter sali Općine Jajce, neposredno ili putem pošte na adresu:Općina Jajce, Komisija za dodjelu stipendija, sa naznakom "Prijava na Javni poziv za dodjelu stipendija-ne otvarati", Nikole Šopa bb, 70101 Jajce,
Potrebni obrasci za prijavu na Javni poziv se mogu preuzeti na šalter sali Općine Jajce na web stranici Općine Jajce.

IV - ROK ZA PRIJAVU

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Jajce.

V- OBJAVLJIVANJE REZULTATA I JAVNOG POZIVA

Preliminarna lista će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Općine Jajce. Na preliminarnu listu se može izjaviti prigovor Komisiji u roku od 8 (osam) dana od dana objave.
Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Komisija će sačini konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija, na koju nezadovoljna stranka ima pravo žalbe Općinskom načelniku u roku od 8 (osam) dana od dana objave. Odluka po žalbi je konačna.
Nakon rješavanja po žalbama, Komisija utvrđuje konačnu listu kandidata i pristupa se pripremi i potpisivanju ugovora između Općine i korisnika stipendije.
U slučaju da prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova po kriteriju uspjeh u školovanju, a potom po kriteriju materijalni status.
Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči općine Jajce, web stranici općine Jajce i Radio Jajcu.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Ramo Mecavica