Subota, 08. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 18.11.2019.

Rok za prijavu: Srijeda, 18.12.2019.

Izvor: Opština Prnjavor

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština PrnjavorAdresa:KARAĐORĐEVA 2, 78430 PRNJAVOR, BOSNA I HERCEGOVINATelefon:051/663-740 Fax:051/663-740 Email:[email protected]URL:www.prnjavor.ba

Javni Poziv opštine Prnjavor za dostavljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za šk. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (,,Službeni glasnik opšt ine Prnja vor" broj 4/13, 3 / 14, 28 / 16 i 19 / 18), Načelnik opštine objavljuje
 

JAVNI POZIV
za dostavljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih
stipendija za školsku 2019/2020. godinu


Pozivaju se učenici i studenti sa područja opštine Prnjavor da podnesu zahtjeve za dodjelu stipendije za školsku 2019/2020. godinu.

(1) Pravo na dodjelu učeničkih stipendija imaju sljedeći učenici srednjih škola:
     
a) učenici koji pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca,
    kao i porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,
b) učenici bez oba roditelja,
v) učenici koji su pod starateljstvom Centra za socijalni rad,
    pod uslovom da su u prethodnoj školskoj godini ostvarili odličan ili vrlodobar uspjeh i
r) učenici sa smetnjama u razvoju, pod uslovom da su u prethodnoj
    školskoj godini ostvarili odličan ili vrlodobar uspjeh.
 
(2) Pravo na dodjelu studentskih stipendija imaju svi redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da imaju prebivalište na području opštine Prnjavor najkraće
    dvije godine prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
b) da su studenti druge ili viših godina prvog ciklusa studija ili integralnog studija,
v) da studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama, osim studenata
    koji pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama
    ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,
r) da su redovno upisali školsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija,
d) da nisu korisnici stipendija iz drugih javnih izvora stipendiranja,
đ) da u toku dosadašnjeg studija nisu obnavljali više od jedne godine studija,
    osim studenata koji su djeca poginulih  i nestalih boraca ili ratnih vojnih
     invalida od  I do VI kategorije koji su obnavljali godinu najviše dva puta u toku studija i
e) da imaju prosjek ocjena 7,0 i više, osim studenata koji pripadaju
    porodicama poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama ratnih vojnih
    invalida od I do VI kategorije invalidnosti.
 
(3) Pravo na dodjelu stipendija imaju i redovni studenti od prve godine studija koji, pored uslova iz prethodnog stava pod tačkama a), v), r) i d) ispunjavaju i jedan od sljedećih uslova:
 
a) da su u srednjoj školi proglašeni za učenika generacije,
b) da su u srednjoj školi završili svaki razred sa prosjekom 5,0,
v) da pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca ili porodicama ratnih
    vojnih invalid a od I do UJ kategorije invalidnosti,
r) da su bez oba roditelja ,
d) da su lica sa smetnjama u razvoju i
đ) da su pod starateljstvom Centra za socijalni rad.
 
Zahtjevi za dodjelu stipendije podnose se u Šalter sali opštine Prnjavor, i dosta vlja ju se Odjeljelju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti. Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
 
A) učenici srednjih škola:
 • uvjerenje o upisu školske 2019/2020. godine,
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena kopija svjedočanstva za prethodnu školsku godinu,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici po ginulog/nestalog borca ili RVI od I do UJ kategorije,
 • dokaz daje pod starateljstvom Centra za socijalni rad Prnjavor,
 • dokaz da je učenik bez oba roditelja i
 • dokaz daje lice sa smetnjama u razvoju.

B) studenti prve godine studija:
 • uvjerenje o upisu akademske 2019/2020. godine,
 • ovjerene kopije svjedočanstva iz svih razreda srednje škole,
 • dokaz o proglašenju učenikom generacije u srednjoj školi , ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nes talog borca ili RVI od I do YI kategorije,
 • dokaz daje student bez oba roditelja,
 • dokaz da su lica sa smetnjama u razvoju i
 • dokaz da su pod starateljstvom Centra za socijalni rad.

V) studenti druge i viših godina studija:
 • uvjerenje o upisu akademske 2019/2020. godine,
 • ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • ovjerena izjava da student nije obnavljao više od jedne godi ne u toku studija, a za studente koji su djeca poginuli  h i nestal ih boraca  ili  RVI od  l  do VI  kategorije,
 • ovjerena izjava da nis u obnavlja li godinu više od dva puta u toku studija.
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od l do VI kategorije.

Studenti kojn studiraju na nekoj od viso1soškolskih ustanova u inostranstvu dužni su dostaviti prevedenu i ovjerenu dokumentaciju iz koje se nedvosmisleno može utvrditi koja su godina studija i koji fakultet. U protivnom, prijava će se smatrati nepotpunom.
 
Obavještavaju se podnosioci zahtjeva da uz zahtjev  dostave  fotokopiju tekućeg računa, i to punoljetni na lično ime, a maloljetni na ime zakonskog zastupnika.
 
Javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2019/2020. godinu objavljen je 18.11.2019. godine i traje trideset dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 18.12 .2019. godine. Naknadno preda te i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
 
Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663 -740, lokal 212.

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 27 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu