Nedjelja, 24. Mart 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 12.04.2018.

Rok za prijavu: Petak, 11.05.2018.

Izvor: Općina Srebrenica

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština SrebrenicaAdresa:Srebreničkog odreda b.b., 75430 Srebrenica, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)56 445 500Fax:+387 (0)56 445 507Email:info@srebrenica.gov.baURL:www.srebrenica.gov.ba

Javni poziv opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi( «Službeni glasnik Republike Srpske» ,broj 97 /16) i člana 62. Statuta opštine Srebrenica (,,Službeni glasnik opštine Srebrenica" , broj 1/ 2016) i Pravilnika o uslovima, načinu, postupcima i kriterijima dodjele studentskih stipendija u akademskoj 2017/2018-oj godini broj: 
01-014-249-3/18 od 27.04.2018.god, Načelnik opštine Srebrenica, raspisuje:


JAVNI POZIV
za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2017/18. godinu

 

1. PREDMET

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za stipendiranje studenata I ciklusa studija za akademsku 2017 /2018 godinu, a sredstva su obezbjeđena iz budžeta Opštine Srebrenica u ukupnom iznosu od 60.000,00KM. 

2. BROJ, IZNOS STIPENDIJA I VREMENSKI PERIOD DODJELE

Visinu i način isplate stipendije utvrđuje Načelnik opštine na osnovu rang liste prijedloga Komisije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2017/18. 

3. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Studenti da bi ostvarili pravo na studentsku stipendiju moraju ispuniti slijedeće kriterije: 

A. Opšti kriteriji (eliminatorni)

 1. Redovan student na državnom fakultetu u BiH ili inostranstvu,
 2. Prebivalište na području opštine Srebrenica,
 3. Da student nije korisnik stipendije po bilo kom drugom osnovu.

B. Posebni kriteriji (kriteriji koji se boduju)

 1. Prosjek ocjena iz prethodnih godina studija i godina studiranja,
 2. Uspjeh učenika u srednjoj školi (samo za studente I godine studija),
 3. Student bez jednog ili oba roditelja,
 4. Radno-pravni status roditelja/članova porodičnog domaćinstva,
 5. Pripadnost socijalno-ranjivim kategorijama.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Aplikacioni obrazac koji se može naći u Šalter sali opštine Srebrenica i na Web stranici opštine predaje se slijedeća dokumentacija:

 1. Uvjerenje o redovnom studiranju;
 2. Kopija lične karte izdate u Srebrenici;
 3. Obavještenje o prebivalištu od nadležne policijske stanice (ne starije od 3 mjeseca);
 4. Kućna lista ovjerena od strane opštine Srebrenica;
 5. Ovjerena izjava izdata od strane nadležnog organa da student nije korisnik stipendije-kredita kod drugih organizacija-ustanova u akademskoj 2017/18. godini;
 6. Uvjerenje sa prosjekom ocjena iz prethodnih godina;
 7. Uvjerenje iz srednje škole sa prosjekom ocjena ili ovjerene fotokopije svjedočanstava svih razreda srednje škole (samo za studente prve godine studija);
 8. Izvod iz matične knjige umrlih (samo za studente bez roditelja);
 9. Uvjerenje iz Centra za socijalni rad o korištenju socijalne pomoći po bilo kom osnovu (samo za studente čiji članovi porodičnog domaćinstva primaju socijalnu pomoć);
 10. Uvjerenje o zaposlenosti roditelja sa visinom primanja u posljednja tri mjeseca rada, ček od penzije (za penzije) ili uvjerenje o nezaposlenosti sa BIRO-a.
 11. Kopija tekućeg računa.

Napomena: Aplikanti mogu predati i fotokopije gore navedenih dokumenata koje moraju biti ovjerene.

5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Studenti prijave za dodjelu studentskih stipendija sa potrebnom dokumentacijom mogu podnje ti do 11.05.2017. godine.

6. POSEBNE ODREDBE

Studentska stipendija će se dodjeliti svim studentima koji imaju pravo prijave na javni poziv i koji ispunjavaju opšte kriterije a koji imaju prosjek ocjena sa prethodnih godina studija viši od 9,00 kao i studentima prve godine koji su „Vukovci" odnosno koji su sve razrede srednje škole završili sa odličnim uspjehom, studenti bez oba roditelja i studenti sa posebnim potrebama a koji su uredno dostavili traženu dokumentaciju iz Javnog pozrva.

Na Javni poziv nemaju pravo aplicirati vanredni studenti, studenti koji studiraju na privatnim fakultetima, studenti koji su obnavljali godinu, studenti stariji od 26 godina i studenti koji su u statusu apsolventa.

Neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje, a prijave koje ne sadrže dokumente iz tačke 3, podtačke a) smatraće se nepotpunim i neće biti bodovani.

Studenti koji budu aplicirali na javni poziv a studiraju van granica Bosne i Hercegovine (osim studenata koji studiraju u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji) obavezni su dostaviti ovjerene prevode dokumentacije koju izdaju fakulteti na kojima studiraju.

Konačnu Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik opštine na prijedlog komisije za stipendije

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srebrenica, Komisiji za dodjelu studentskih stipendija Opštine Srebrenica, ul. Srebreničkog odreda bb, sa naznakom: ,,JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA 2017/2018. Javni konkurs biće objavljen u sredstvima informisanja, oglasnoj ploči opštine i na opštinskoj web stranici www.srebrenica.gov.ba 

Rezultati konkursa o dodjeli stipendija biće objavljeni u roku od 30 dana nakon zatvaranja javnog poziva i isti će biti objavljeni u sredstvima informisanja, oglasnoj ploči Opštine i na opštinskoj web stranici www.srebrenica.gov.ba 


Načelnik opštine
Mladen Grujičić
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.04.2019. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs Općine Lukavac za dodjelu stipendija učenicima i studentima u budžetskoj 2019. godini

Rok za prijavu: 10.04.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 28.03.2019. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs opštine Petrovo za stipendiranje redovnih studenata u 2019. godini