Četvrtak, 24. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 27.01.2020.

Rok za prijavu: Petak, 21.02.2020.

Izvor: Opština Srebrenica

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština SrebrenicaAdresa:Srebreničkog odreda b.b., 75430 Srebrenica, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)56 445 500Fax:+387 (0)56 445 507Email:[email protected]URL:www.srebrenica.gov.ba

Javni poziv Opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 82.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„ broj:97/16), člana 57. Statuta opštine Srebrenica („Službeni glasnik opštine Srebrenica„ broj:2/2018) i Pravilnika o uslovima, načinu, postupcima i kriterijima dodjele studentskih stipendija u akademskoj 2019/20. godini broj:01-014-20-2/20 od 21.01.2020.godine, Načelnik opštine Srebrenica, r a s p i s u j e: 


JAVNI POZIV
za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2019/20. godinu

 

1. PREDMET
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za stipendiranje studenata iz budžeta Opštine Srebrenica u ukupnom iznosu od 60.000,00KM (Slovima:šezdesethiljada konvertibilnih maraka), za akademsku 2019/20. godinu. 

2. BROJ, IZNOS STIPENDIJA I VREMENSKI PERIOD DODJELE
Visinu i način isplate stipendije utvrđuje Načelnik opštine  na osnovu rang liste i Prijedloga Komisije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2019/20. godini

3. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA
Studenti da bi ostvarili pravo na studentsku stipendiju moraju ispuniti slijedeće kriterije:
 
A. Opšti kriteriji (eliminatorni):
1. Redovan student na državnom fakultetu u BiH ili inostranstvu,
2. Prebivalište na području opštine Srebrenica i,
3. Da student nije korisnik stipendije po bilo kom drugom osnovu u akademskoj 2019/20. godini
 
B. Posebni kriteriji (kriteriji koji se boduju):
1. Prosjek ocjena iz prethodnih godina studija i godina studiranja,
2. Uspjeh učenika u srednjoj školi (samo za studente I godine studija),
3. Student bez jednog ili oba roditelja,
4. Radno-pravni status roditelja/članova porodičnog domaćinstva i,
5. Pripadnost socijalno-ranjivim kategorijama.
 
4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Aplikacioni obrazac koji se može naći u Šalter sali opštine Srebrenica i na  Web stranici opštine predaje se sljedeća dokumentacija:
 1. Uvjerenje o redovnom studiranju sa naznakom o trenutnoj godini studija izdato od strane nadležnog fakulteta,
 2. Kopija lične karte izdate u Srebrenici,
 3. Obavještenje o prebivalištu od nadležne policijske stanice (ne starije od 3 mjeseca),
 4. Kućna lista ovjerena od strane opštine Srebrenica,
 5. Ovjerena izjava izdata od strane nadležnog organa da student nije korisnik stipendije-kredita kod drugih organizacija-ustanova u akademskoj 2019/20. godini,
 6. Uvjerenje sa prosjekom ocjena iz prethodnih godina studija, izdato od strane nadležnog fakulteta,
 7. Uvjerenje iz srednje škole sa prosjekom ocjena ili ovjerene fotokopije svjedočanstava svih razreda srednje škole (samo za studente prve godine studija),
 8. Izvod iz matične knjige umrlih (samo za studente bez roditelja),
 9. Uvjerenje iz Centra za socijalni rad o korištenju socij alne pomoći po bilo kom osnovu (samo za studente čiji članovi porodičnog domaćinstva primaju socijalnu pomoć),
 10. Uvjerenje o zaposlenosti roditelja sa visinom primanja u poslednja tri mjeseca rada, ček od penzije (za penzionere) ili uvjerenje o nezaposlenosti izdato od strane Zavoda za zapošljavanje (BIRO-a) Srebrenica i,
 11. Kopija tekućeg računa.
Napomena: Aplikanti mogu predati i  fotokopije gore navedenih dokumenata kоје mоraju biti  ovjerene. 

5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV
Studenti prijave za dodjelu studentskih stipendija sa potrebnom dokumentacijom mogu podnjeti do 21.02.2020. godine

6. POSEBNE ODREDBE

Studentska stipendija će se dodjeliti svim studentima koji imaju pravo prijave na javni poziv i koji ispunjavaju opšte kriterije a koji imaju prosjek ocjena sa prethodnih godina studija viši od 9,00  kao i studentima prve godine koji su „Vukovci“ odnosno koji su  sve razrede srednje škole završili sa odličnim uspjehom a koji su uredno dostavili traženu dokumentaciju iz javnog poziva. 
Na Javni poziv nemaju pravo aplicirati vanredni studenti, studenti koji studiraju na privatnim fakultetima, studenti koji drugi put upisuju istu godinu studija, studenti stariji od 26 godina i studenti koji su u statusu apsolventa. 

Neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje. 

Studenti koji budu aplicirali na Javni poziv, a studiraju van granica Bosne i Hercegovine (osim studenata koji 
studiraju u Srbiji,  Crnoj Gori,  Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji) obavezni su dostaviti ovjerene prevode 
dokumentacije koju izdaju fakulteti na kojima studiraju. 

Konačnu Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik opštine na Prijedlog Komisije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2019/2020-oj godini 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srebrenica, Komisiji za dodjelu studentskih stipendija Opštine Srebrenica, ul. Srebreničkog odreda bb, 75 430 Srebrenica sa naznakom: „JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI„.  Javni poziv biće objavljen u sredstvima javnog informisanja, oglasnoj ploči opštine i na opštinskoj web stranici www.srebrenica.gov.ba . 

Rezultati Javnog poziva za dodjelu studentskih stiopendija u akademskoj 2019/2020. godini biće objavljeni u roku od 30 dana nakon zatvaranja Javnog poziva i isti će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, oglasnoj ploči opštine i na opštinskoj web. stranici www.srebrenica.gov.ba. 

Načelnik opštine
Mladen Grujičić
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 9 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu