Srijeda, 30. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 16.07.2019.

Rok za prijavu: Četvrtak, 05.09.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Vlada Brčko distrikta BiHAdresa:Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt BiHURL:www.bdcentral.net

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu

Konkurs je istekao!


Na osnovu Odluke Vlade Brčko distrikta BiH o visini i broju stipendija koje se dodjeljuju redovnim studentima za -period od 1. 1. 2019. do 30. 9. 2019. godine, broj: 02-000117/18 od 11. 7. 2019. godine, Odjeljenje za obrazovanje r a s p i s u j e

 

JAVNI POZIV
za dodjelu stipendija redovnim studentima
za period od 1.1.2019. do 30.09.2019. godine


I.

Raspisuje se javni poziv za dodjelu 160 stipendija redovnim studentima I. ciklusa studija s područja Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. 2019. do 30.9.2019. godine i to:

 • 4 stipendije studentima I. godine studija koji su proglašeni učenicima generacije u školskoj 2017/2018. godini 
 • 10 stipendija studentima I. godine studija koji su za vrijeme četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja imali prosjek ocjena 5,00, a srednju školu su završili u školskoj 2017/2018. godini;
 • do 5 stipendija studentima s posebnim potrebama I. i viših godina studija;
 • 1 stipendija studentu pripadniku nacionalne manjine I. i viših godina studija;
 • do 3 stipendije studentima I. godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama koji su bez oba roditelja, a srednju školu su završili u školskoj 2017/2018. godini
 • 137 stipendija studentima II. i viših godina studija.


II.


(1) Visina stipendije iznosi 200,00 KM mjesečno.
(2) Stipendije se dodjeljuju u 7 jednakih rata počevši od 1. 1. 2019. do 30. 9. 2019. godine.
(3) Stipendije se ne dodjeljuju u mjesecu julu i augustu.


III.

Opći uslovi koje kandidat za dodjelu stipendija treba da ispunjava su sljedeći:
a) daje student državljanin BiH;
b) da student i njegovi roditelji ili staratelji imaju prebivalište u Distriktu najmanje dvije godine do zatvaranja javnog poziva za dodjelu stipendija;
c) da je redovan student;
d) da u trenutku podnošenja prijave ne ponavlja godinu studija;
e) da prijavljeni kandidat nije stariji od 27 godina života zaključno s danom zatvaranja javnog poziva.


IV.

(1) Uz prijavu za osn:arivanje prava na stipendiju student druge i viših godina studija, student s posebmm potrebama I student pripadnik nacionalne manjine i student bez oba roditelja  treba  da priloži i sljedeću dokumentaciju:
 • izvod iz matične knjige rođenih (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnost i, osim u slučaju kad student nije upisan u matičnu knjigu rođenih u Distriktu);
 • potvrdu ili uvjerenje o mjestu prebivališta studenta i njegovih roditelja ili staratelja koji imaju prebivalište u Distriktu najmanje 2 godine do dana zatvaranja javnog poziva (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti);
 • potvrdu ili uvjerenje o upisu godine studija kao redovan student (prvi put); potvrdu ili uvjerenje da se studij finansira iz budžetskih sredstava;
 • potvrdu ili uvjerenje da se studij sufinansira ili samofinansira na javnoj visokoškolskoj ustanovi;
 • potvrdu ili uvjerenje fakulteta o položenim ispitima s prosječnom ocjenom, ne starije od mjesec dana do dana otvaranja javnog poziva;
 • ovjerenu kućnu listu s podacima o srodstvu sa svim navedenim članovima i jedinstvenim matičnim brojevima svih članova na kućnoj listi (ukoliko student i njegovi roditelji ili staratelji nemaju istu adresu prebivališta u Distriktu, smatraju se članovima zajedničkog domaćinstva u smislu  ove odluke i dužni su ih prijaviti na kućnu listu);
 • potvrdu ili uvjerenje poslodavca  o  prosjeku  plate svih zaposlenih  članova domaćinstva  u posljednja tri mjeseca, ili posljednje tri platne liste;
 • posljednji ček od penzije za članove domaćinstva koji ostvaruju pravo na penziju;
 • porezno uvjerenje za članove domaćinstva koji nisu zaposleni, a koji nisu u evidenciji Zavoda za zapošljavanje (Direkcija za finansije - Porezna uprava);
 • potvrdu ili uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva;
 • potvrdu ili uvjerenje nadležnog organa javne uprave da se radi o djetetu ratnog vojnog invalida, potvrdu ili uvjerenje nadležnog organa o invalidnosti rada roditelja ili staratelja;
 • potvrdu ili uvjerenje nadležnog organa ili udruženja da se radi o djeci civilnih žrtava rata logoraša;
 • rješenje o rastavi braka;
 • izvod iz matične knjige rođenih kao dokaz nacionalne pripadnosti studenta ili drugi relevantan dokaz (samo za pripadnika nacionalne manjine);
 • dokaz daje student s posebnim potrebama (rješenje o kategorizaciji); izvod iz matične knjige umrlih za roditelje ili roditelja;
 • potvrda iz škole/fakulteta za brata/sestru da su učenici ili studenti.

(2) Uz prijavu za ostvarivanje prava na stipendiju student prve godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2018/2019. godini, a koji je školske 2017/2018. godine proglašen učenikom generacije ili je ostvario prosječnu ocjenu 5,00 u svim godinama četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja u nekoj od srednjih škola Brčko distrikta BiH treba priložiti sljedeće dokumente:
 • izvod iz matične knjige rođenih (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti, osim u slučaju kad student nije upisan u matičnu knjigu rođenih u Distriktu);
 • potvrdu ili uvjerenje o mjestu prebivališta studenta i njegovih roditelja ili staratelja koji imaju prebivalište u Distriktu najmanje 2 godine do dana zatvaranja javnog poziva (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti);
 • potvrdu ili uvjerenje o upisu godine studija kao redovan student na javnoj visokoškolskoj ustanovi;
 • ovjerenu kućnu listu s podacima o srodstvu sa svim navedenim članovima i jedinstvenim matičnim brojevima svih članova na kućnoj listi (ukoliko student i njegovi roditelji ili staratelji nemaju istu adresu prebivališta u Distriktu, smatraju se članovima zajedničkog domaćinstva u smislu ove odluke i dužni su ih prijaviti na kućnu listu);
 • fotokopija diplome o proglašenju učenikom generacije školske 2017/2018. godine;
 • fotokopije svjedočanstava za svaki razred srednje škole kojim dokazuje da je ostvario prosjek ocjena 5,00 za vrijeme četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja.

(3) Uz prijavu za ostvarivanje prava na stipendiju student druge i više godine studija koji ima prosjek ocjena 10,00 u sistemu ocjenjivanja od 5 do 10 ili prosjek ocjena 5,00 u sistemu ocjenjivanja od 1 do 5, kao i ekvivalentnim ocjenama u drugim sistemima ocjenjivanja na javnim visokoškolskim ustanovama treba priložiti sljedeće dokumente:
 • izvod iz matične knjige rođenih (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti , osim u slučaju kad student nije upisan u matičnu knjigu rođenih u Distriktu);
 • potvrdu ili uvjerenje o mjestu prebivališta studenta i njegovih roditelja ili staratelja koji imaju prebivalište u Distriktu najmanje 2 godine do dana zatvaranja javnog poziva (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti);
 • potvrdu ili uvjerenje o upisu godine studija kao redovan  student  na  javnoj  visokoškolsk oj ustanovi;
 • ovjerenu kućnu listu s podacima o srodstvu sa svim navedenim članovima i jedinstvenim matičnim brojevima svih članova na kućnoj listi (ukoliko student i njegov i rodit elji ili staratelj i nemaju istu adresu prebivališta u Distrikt u, smatraju se članovima zajedničkog domaćinstva u smislu ove odluke i dužni su ih prijaviti na kućnu listu);
 • potvrdu ili uvjerenje fakulteta o položenim ispitima s prosječnom ocjenom, ne starije od mjesec dana do dana otvaranja javnog poziva.


V.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Odjeljenja za obrazovanje i traje do 5. 9. 2019. godine do 15.00 sati.
Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti i sve potrebne dokumente. Dokumentacija se predaje tako da se, uz prijavu, sva tražena dokumentacija predaje u zatvorenoj koverti.
 
Obrazac prijave na javni poziv može se podići na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH ili na web stranici Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH ob.bdcentral.net.
Nepravovremena prispjele prijave neće se razmatrati.
Prijave s priloženim dokumentima donijeti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH, šalter broj 6 i 7 ili slati poštom na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH
Odjeljenje za obrazovanje
Bulevar mira 1

Informacije u vezi s javnim pozivom mogu se dobiti u Odjeljenju za obrazovanje ili na broj telefona:
049 I 240-727 i 049 / 214-503.

Šef Odjeljenja za obrazovanje
Senad Osmanović, prof.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 3 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini