Ponedjeljak, 01. Mart 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 16.07.2020.

Rok za prijavu: Petak, 04.09.2020.

Izvor: Vlada Brčko distrikta BiH

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Vlada Brčko distrikta BiHAdresa:Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt BiHURL:www.bdcentral.net

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu Odluke Vlade Brčko distrikta BiH o visini i broju stipendija koje se dodjeljuju redovnim studentima za period od 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020. godine, broj: 02-000121/20, akt broj: 01.11-1161DS-008/20 od 9. 7. 2020. godine, Odjeljenje za obrazovanje r a s p i s u j e


JAVNI POZIV
za dodjelu stipendija redovnim studentima
za period od 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020. godine


I.

Raspisuje se javni poziv za dodjelu 150 stipendija redovnim studentima I. ciklusa studija s područja Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020. godine i to: 

 • 4 stipendije studentima I. godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama koji su proglašeni učenicima generacije u školskoj 2018/2019. godini;
 • 17 stipendija studentima I. godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama koji su za vrijeme četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja imali prosjek ocjena 5,00, a srednju školu su završili u školskoj 2018/2019. godini;
 • do 5 stipendija studentima s posebnim potrebama I. (prve) i viših godina studija;
 • 1 stipendija studentu pripadniku nacionalne manjine I. (prve) i viših godina studija;
 • do 3 stipendije studentima I. (prve) godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama koji su bez oba roditelja, a srednju školu su završili u 2018/2019. godini;
 • 120 stipendije studentima II. i viših godina studija.


II.


(1) Visina stipendije iznosi 200,00 KM mjesečno.
(2) Stipendije se dodjeljuju u 7 jednakih rata počevši od 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020. godine.
(3) Stipendije se ne dodjeljuju u mjesecu julu i augustu.


III.

Opći uslovi koje kandidat za dodjelu stipendija treba da ispunjava su sljedeći:
a) da je student državljanin BiH;
b) da student i njegovi roditelji imaju prebivalište u Brčko distriktu BiH najmanje
    dvije godine do zatvaranja javnog poziva za dodjelu stipendija;
c) da je redovan student;
d) da ne prima stipendiju od neke druge institucije;
e) da u trenutku podnošenja prijave ne ponavlja godinu studija;
f) da prijavljeni kandidat nije stariji od 27 godina života zaključno s danom zatvaranja javnog poziva.

 

IV.

(Prijava i dokumentacija)

(1) Uz prijavu za ostvarivanje prava na stipendiju student druge i viših godina studija, student s posebnim potrebama, student pripadnik nacionalne manjine i student bez oba roditelja  treba da priloži i slјedeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti, osim u slučaju kad student nije upisan u matičnu knjigu rođenih u Distriktu);
 • potvrdu ili uvjerenje o mjestu prebivališta studenta i njegovih roditelja ili staratelja koji imaju prebivalište u Distriktu najmanje 2 godine do dana zatvaranja javnog poziva (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti);
 • original potvrdu ili uvjerenje o upisu godine studija kao redovan student (prvi put);
 • original potvrdu ili uvjerenje da se studij finansira iz budžetskih sredstava;
 • fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih za studenta bez oba roditelja;
 • original potvrdu ili uvjerenje da se studij sufinansira ili samofinansira na javnoj visokoškolskoj ustanovi;
 • original potvrdu ili uvjerenje fakulteta o položenim ispitima s prosječnom ocjenom ne starije od mjesec dana od dana otvaranja javnog poziva;
 • original ovjerenu kućnu listu s podacima o srodstvu sa svim navedenim članovima i jedinstvenim matičnim brojevima svih članova na kućnoj listi (ukoliko student i njegovi roditelјi ili staratelјi nemaju istu adresu prebivališta u Distriktu, smatraju se članovima zajedničkog domaćinstva u smislu ove odluke i dužni su ih prijaviti na kućnu listu);
 • original potvrdu ili uvjerenje poslodavca o prosjeku plate svih zaposlenih članova domaćinstva u  poslјednja tri mjeseca, ili posljednje tri platne liste;
 • original posljednji ček od penzije za članove domaćinstva koji ostvaruju pravo na penziju;
 • original porezno uvjerenje za članove domaćinstva koji nisu zaposleni, a koji nisu u evidenciji Zavoda za zapošljavanje; 
 • original potvrdu ili uvjerenje Zavoda za zapošlјavanje za nezaposlene članove domaćinstva;
 • fotokopiju izvoda iz matične knjige umrlih za roditelje ili roditelja;
 • original potvrdu ili uvjerenje nadležnog organa javne uprave da se radi o djetetu ratnog vojnog invalida,
 • fotokopiju potvrde ili uvjerenja nadležnog organa o invalidnosti rada roditelјa ili staratelјa;
 • original potvrdu ili uvjerenje nadležnog organa ili udruženja da se radi o djeci civilnih žrtava rata i logoraša;
 • fotokopiju rješenja o rastavi braka;
 • fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih kao dokaz nacionalne pripadnosti studenta ili drugi relevantan dokaz (samo za pripadnika nacionalne manjine);
 • dokaz da je student s posebnim potrebama (rješenje o kategorizaciji – fotokopija).


(2) Uz prijavu za ostvarivanje prava na stipendiju student prve godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2019/2020. godini, a koji je školske 2018/2019. godine proglašen učenikom generacije ili je ostvario prosječnu ocjenu 5,00 u svim godinama četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja u nekoj od srednjih škola Brčko distrikta BiH treba priložiti sljedeće dokumente:

 • izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti, osim u slučaju kad student nije upisan u matičnu knjigu rođenih u Distriktu);
 • potvrdu ili uvjerenje o mjestu prebivališta studenta i njegovih roditelja ili staratelja koji imaju prebivalište u Distriktu najmanje 2 godine do dana zatvaranja javnog poziva (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti);
 • original potvrdu ili uvjerenje o upisu godine studija kao redovan student na javnoj visokoškolskoj ustanovi;
 • original ovjerenu kućnu listu s podacima o srodstvu sa svim navedenim članovima i jedinstvenim matičnim brojevima svih članova na kućnoj listi (ukoliko student i njegovi roditelјi ili staratelјi nemaju istu adresu prebivališta u Distriktu, smatraju se članovima zajedničkog domaćinstva u smislu ove odluke i dužni su ih prijaviti na kućnu listu);
 • fotokopiju diplome o proglašenju učenikom generacije školske 2018/2019. godine;
 • fotokopije svjedočanstava za svaki razred srednje škole kojim dokazuje da je ostvario prosjek ocjena 5,00 za vrijeme četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja.


(3)  Uz prijavu za ostvarivanje prava na stipendiju student druge i više godine studija koji ima prosjek ocjena 10,00 u sistemu ocjenjivanja od 5 do 10 ili prosjek ocjena 5,00 u sistemu ocjenjivanja od 1 do 5, kao i ekvivalentnim ocjenama u drugim sistemima ocjenjivanja na javnim visokoškolskim ustanovama, treba priložiti sljedeće dokumente:

 •  izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti, osim u slučaju kad student nije upisan u matičnu knjigu rođenih u Distriktu);
 • potvrdu ili uvjerenje o mjestu prebivališta studenta i njegovih roditelja ili staratelja koji imaju prebivalište u Distriktu najmanje 2 godine do dana zatvaranja javnog poziva (Odjeljenje za obrazovanje pribavlja po službenoj dužnosti);
 • original potvrdu ili uvjerenje o upisu godine studija kao redovan student na javnoj visokoškolskoj ustanovi;
 • original ovjerenu kućnu listu s podacima o srodstvu sa svim navedenim članovima i jedinstvenim matičnim brojevima svih članova na kućnoj listi (ukoliko student i njegovi roditelјi ili staratelјi nemaju istu adresu prebivališta u Distriktu, smatraju se članovima zajedničkog domaćinstva u smislu ove odluke i dužni su ih prijaviti na kućnu listu);
 • original potvrdu ili uvjerenje fakulteta o položenim ispitima s prosječnom ocjenom, ne starije od mjesec dana od dana otvaranja javnog poziva.


(4) Forma i sadržaj prijave iz stava (1) ovog člana nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.


V.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH i traje do 4. 9. 2020. godine do 15.00 sati.
>Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti i sve potrebne dokumente. Dokumentacija se predaje tako da se, uz prijavu, sva tražena dokumentacija predaje u zatvorenoj koverti.

>Obrazac prijave na javni poziv može se podići na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH ili na web stranici Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH www.bdcentral.net.
Nepravovremeno prispjele prijave neće se razmatrati.

Prijave s priloženim dokumentima donijeti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH, šalter broj 6 i 7 ili slati poštom na adresu:

Vlada Brčko distrikta BiH
Odjeljenje za obrazovanje
Bulevar mira 1
76100 Brčko distrikt BiH
 
Informacije u vezi s javnim pozivom mogu se dobiti u Odjeljenju za obrazovanje ili na broj telefona 049 / 216-894.

Šef Odjeljenja za obrazovanje
Senad Osmanović, prof.

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.03.2021. // Konkurs je otvoren još 8 dana.

Natječaj Općine Vitez za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2020/21. godinu