Četvrtak, 20. Juni 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 14.09.2018.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 22.10.2018.

Izvor: Fond Bošnjaci

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fond "Bošnjaci"Adresa:Džemala Bijedića br. 17, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 67 72 00Fax:+387 (0)33 67 72 00Email:fondb@fondbosnjaci.co.baURL:www.fondbosnjaci.co.ba

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2018/19. godini

Konkurs je istekao!

Fond "Bošnjaci" , Ul. Džemala Bijedića br. 17, 71000 Sarajevo, raspisuje


KONKURS
za dodjelu 70 stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2018/19. godini
iz sredstva Fonda ''Bošnjaci''


Na osnovu člana 17. Statuta Fonda ''Bošnjaci'' i Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor Fonda je donio Odluku o dodjeli 70 stipendija za školsku/akademsku 2018/19. godinu, i to: 

I

1. 20 (dvadeset) stipendija učenicima srednjih škola (po prijedlogu škola u skladu sa Pravilnikom Fonda):
a) Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu ........................... 5 stipendija;
b) Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu ............... 5 stipendija;
c) Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku ......................... 2 stipendije;
d) Behram-begova medresa u Tuzli ................ 2 stipendije;
e) Karađoz-begova medresa u Mostaru ............... 2 stipendije;
f) Medresa ''Osman ef. Redžović'' u Visokom ............. 2 stipendije;
g) Medresa ''Džemaludin ef. Čaušević'' u Cazinu ............... 2 stipendije.
 
2. 50 (pedeset) stipendija studentima na javnim visokoškolskim ustanovama:
a) 42 stipendije redovnim studentima prvog ciklusa studija i studentima
     sa prosječnom ocjenom 10,00 na drugom ciklusu studija,
b) 5 stipendija studentima Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
    (po prijedlogu FIN-a u skladu sa Pravilnikom Fonda),
c) 3 stipendije studentima, učenicima generacije
    Gazi Husrev-begove medrese i Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu
    (u skladu sa Pravilnikom i ranije donesenim Odlukama Upravnog odbora Fonda).

II

Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku 2018/19. godinu počevši od 01. septembra 2018. zaključno sa 30. junom 2019. godine, odnosno 10 stipendija u mjesečnim iznosima od po:
a) 120,00 KM za učenike srednjih škola,
b) 150,00 KM za studente prvog ciklusa studija i
c) 170,00 KM za studente prvog i drugog ciklusa studija sa prosječnom ocjenom 10,00.
 

III

Opći kriteriji za dodjelu stipendija:
a) da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da ima prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine,
c) da je redovan učenik Prve bošnjačke gimnazije ili jedne
    od medresa u Bosni i Hercegovini,
d) da je redovan student na jednoj od javnih visokoškolskih
    ustanova u Bosni i Hercegovini,
e) da nije i da neće biti korisnik stipendije, kredita ili drugog
    oblika novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog
    drugog pravnog ili fizičkog lica,
f) da na dan objavlјivanja konkursa nije stariji od 19 odnosno 25 godina života i
g) da kandidat ispunjava opće uslove iz Vakufname.
 

IV

Posebni kriteriji za dodjelu stipendija:
a) da je učenik odnosno student prve godine studija u prethodnoj
    školskoj godini ostvario prosjek ocjena najmanje 4,50 ,
b) da je student na prvom ciklusu studija u prethodnoj akademskoj
    godini ostvario prosjek ocjena najmanje 8,00 ,
c) da je student na drugom ciklusu studija u prethodnoj akademskoj
    godini ostvario prosjek ocjena 10,00 ,
d) ostvareni posebni rezultati na kantonalnim, entitetskim, državnim ili
    međunarodnim takmičenjima iz predmet matematika, fizika,
    informatika i strani jezici u prethodnoj školskoj/akademskoj
    godini u organizaciji ili posredstvom nadležnog ministarstva obrazovanja,
e) položeni hifz pred Komisijom Rijaseta IZ-e u BiH,
f) da niko od članova uže porodice nije korisnik stipendije Fonda ''Bošnjaci'',
g) da kandidat nema status apsolventa,
h) da nije u radnom odnosu i
i) da ne obnavlja godinu.
 

V

Sastavni dio konkursa je sistem bodovanja kandidata (Obrazac: SBFB-1) na osnovu kojeg je kandidat dužan sam sebe izbodovati na zahtjevu za dodjelu stipendije (Obrazac: ZFB-1).
Sistem bodovanja i zahtjev za dodjelu stipenije mogu se preuzeti na internet stranici www.fondbosnjaci.co.ba ili u sjedištu Fonda.
Kandidat može aplicirati samo na jedan od objavljenih konkursa Fonda ''Bošnjaci''.
 

VI

Komisija za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija utvrđuje blagovremenost dostavljenih zahtjeva, kompletnost i validnost dokumentacije, ispunjavanje općih i posebnih kriterija propisanih konkursom, vrši provjeru samostalnog bodovanja kandidata i dr.
Tokom obrade podnesenih prijava komisija može od kandidata ili nadležnih organa zatražiti dodatnu dokumentaciju i pojašnjenja.

VII

Komisija će utvrditi broj bodova za svakog kandidata prema slijedećem:
a) bodovi po osnovu postignutih rezultata u učenju,
    takmičenjima i položenom hifzu,
b) bodovi po osnovu prosječnih primanja po članu domaćinstva,
    socijalnog statusa kandidata i njegove porodice,
c) bodovi po osnovu broja učenika/studenata u porodici i
d) bodovi po osnovu dosadašnjeg korištenja stipendije (pravo na
    bodove ostvaruju kandidati ovisno o stepenu ispunjenja
    obaveza iz člana 5. Ugovora o stipendiranju).

Za studente prve godine studija prosjek ocjena se uzima iz završnog razreda srednje škole, a za učenike prvog razreda srednje škole iz završnog razreda osnovne škole.
 

VIII

U slučaju da dva ili više prijavljenih kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju:
a) kandidati sa većom prosječnom ocjenom,
b) kandidati na višim godinama studija i
c) dosadašnji stipendisti Fonda ''Bošnjaci''.
 

IX

Kao dokaze za ispunjavanje kriterija kandidati za dodjelu stipendija uz zahtjev prilažu originalna dokumenta ili ovjerene
fotokopije koje nisu starije od šest mjeseci.

1. Opća dokumentacija:
a) uvjerenje o državljanstvu,
b) uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta, izdato
    nakon objavljivanja konkursa,
c) uvjerenje o redovnom upisu u tekuću
    školsku/akademsku godinu,
d) pismenu izjavu da kandidat nije i da neće biti korisnik stipendije,
    kredita ili drugog oblika novčane naknade koja ima obilježje
    stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica u tekućoj
    školskoj/akademskoj godini, ukoliko ostvari pravo na stipendiju Fonda ''Bošnjaci'' i
e) pismenu izjavu kojom se, u skladu sa Zakonom o izmjenama i
    dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka (''Sl. glasnik BiH'' broj: 76/11),
    daje saglasnost Fondu ''Bošnjaci'' za objavu ličnih podataka prilikom
    objave rang liste, odnosno rezultata konkursa i dr. na web stranici
    Fonda i drugim sredstvima javnog informiranja.

2. Dokumentacija koja se boduje:
a) uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne školske/akademske
    godine s izračunatim prosjekom ocjena na dvije decimale,
b) studenti prve godine studija prilažu ovjerenu fotokopiju
    svjedodžbe završnog razreda srednje škole kao i odgovarajući
    dokaz ukoliko su dobitnici priznanja Učenik ili Ponos generacije,
c) dokaz za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na kantonalnom,
    regionalnom, entitetskom, državnom ili međunarodnom takmičenju
    iz predmeta matematika, fizika, informatika i strani jezici u
    prethodnoj školskoj/akademskoj godini u organizaciji ili posredstvom
    nadležnog ministarstva obrazovanja,
d) diplomu Rijaseta Islamske
    zajednice u Bosni i Hercegovini o položenom hifzu,
e) kućnu listu,
f) dokaze o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima za punoljetne
   članove porodičnog domaćinstva (izuzev onih koji imaju status
   redovnog učenika ili studenta) po osnovu: radnog odnosa, penzije,
   samostalne djelatnosti, boračkoinvalidske zaštite i drugih
   osnova (za uposlene isključivo platna lista za posljednji mjesec,
   iz koje se vide stvarna primanja, za penzionere ček od penzije za
   posljednji mjesec, čekovi od IMO i LIMO, za nezaposlene članove
   domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se ne vode
   na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO da
   se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena
   fotokopija zdravstvene knjižice iz koje se mogu vidjeti podaci o
   osiguranom licu, osnovu osiguranja i srodstvu sa osiguranikom,
   za članove domaćinstva mlađe od šest godina starosti izvod iz
   matične knjige rođenih),
g) dokaze da punoljetni članovi porodičnog domaćinstva
    (izuzev onih koji imaju status redovnog učenika ili studenta)
    imaju ili nemaju samostalnu privrednu djelatnost (uvjerenje
    Porezne uprave ili drugog nadležnog organa na osnovu kojeg
    se vidi da li se vode ili ne vode u registru poreznih obveznika
    kao poduzetnici, odnosno da li su ili nisu prijavljeni u jedinstveni
    sistem za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa kao obveznici po
    bilo kom osnovu s iskazanim mjesečnim odnosno godišnjim prihodima),
h) dokaze za roditelje: dijete šehida, bez jednog ili oba roditelja (izvod iz
    matične knjige umrlih), dokaz o učešću u odbrambeno-oslobodilačkom
    ratu tokom oružane agresije na RBiH (najmanje 24 mjeseca),
    dokaz o invaliditetu roditelja (preko 60% odnosno 80%), i) dokaz
    o ličnom invaliditetu kandidata za dodjelu stipendije (preko 60%) i j)
    dokaze o redovnom školovanju učenika odnosno studenata u porodici.

X

Redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija sa prosječnom ocjenom 10,00 ostvaruju pravo na stipendiju ukoliko ispunjavaju opće kriterije navedene u članu III konkursa.
Kandidati sa prosječnom ocjenom 10,00 dužni su uz zahtjev dostaviti samo opću dokumentaciju i uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne akademske godine.

XI

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 22. oktobar 2018. godine.
Neblagovremene i nepotpune zahtjeve Komisija neće uzimati u razmatranje.
Dokumentacija kandidata ne podliježe vraćanju.
 

XII

Rezultati konkursa će biti objavljeni u drugoj polovini novembra 2018. godine na internet stranici Fonda ''Bošnjaci'' www.fondbosnjaci.co.ba sa pravom žalbe Upravnom odboru Fonda u roku od 3 dana od dana objave preliminarnih rezultata.
 

XIII

S dobitnicima stipendije Fond ''Bošnjaci'' će zaključiti ugovor o stipendiranju za tekuću školsku/akademsku godinu kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.
 

XIV

Fond ''Bošnjaci'' će jednostrano raskinuti ugovor o stipendiranju ukoliko se ustanovi:

a) da stipendista prima stipendiju, kredit ili drugi oblik novčane
    naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog
    pravnog ili fizičkog lica,
b) da je stipendista ostvario pravo na stipendiju na bazi netačnih
    odnosno neistinitih podataka,
c) da je napustio redovno školovanje ili izgubio pravo na njega i
d) da se bez opravdanog razloga ne odaziva na pozive za učešće u realizaciji planiranih aktivnosti Fonda ''Bošnjaci''.

U slučaju jednostranog raskida ugovora o stipendiranju od strane Fonda ''Bošnjaci'', stipendista je dužan u cijelosti vratiti primljene stipendije uz trajno gubljenje prava na stipendiju Fonda ''Bošnjaci'.

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

FOND "BOŠNJACI"
Ul. Džemala Bijedića br. 17
71000 Sarajevo


DIREKTOR
Šahin Kerla, prof.


 

KONKURSI

Rok za prijavu: 10.07.2019. // Konkurs je otvoren još 20 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 28.06.2019. // Konkurs je otvoren još 8 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu srednjoškolskih stipendija za šk. 2019/20. godini