Nedjelja, 29. Novembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 23.09.2019.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 28.10.2019.

Izvor: Fond "Bošnjaci"

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fond "Bošnjaci"Adresa:Džemala Bijedića br. 17, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 67 72 00Fax:+387 (0)33 67 72 00Email:[email protected]URL:www.fondbosnjaci.co.ba

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2019/20. godini

Konkurs je istekao!


Fond "Bošnjaci" , Ul. Džemala Bijedića br. 17, 71000 Sarajevo, raspisuje


KONKURS
za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2019/20. godini


Na osnovu člana 17. Statuta Fonda ''Bošnjaci'' i Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor Fonda je donio Odluku o dodjeli 60 (šezdeset) stipendija za školsku/akademsku 2019/20. godinu, i to: 

I

1. 15 (petnaest) stipendija učenicima srednjih škola (po prijedlogu škola u skladu sa Pravilnikom Fonda):

a) Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu ..... 5 stipendija; 
b) Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu ........ 5 stipendija; 
c) Elci Ibrahim-pašina medresa u Travniku .......... 1 stipendija; 
d) Behram-begova medresa u Tuzli ...........  1 stipendija; 
e) Karađoz-begova medresa u Mostaru ........... 1 stipendija; 
f) Medresa ''Osman ef. Redžović'' u Visokom ............ 1 stipendija; 
g) Medresa ''Džemaludin ef. Caušević'' u Cazinu ............ 1 stipendija. 
 
2. 45 (cetrdeset pet) stipendija studentima na javnim visokoškolskim ustanovama:
 
a) 42 stipendije redovnim studentima prvog ciklusa studija i studentima sa prosječnom ocjenom 10,00 na drugom ciklusu studija;
b) 3 stipendije studentima Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu (po prijedlogu FIN-a u skladu sa Pravilnikom Fonda).


II

Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku 2019/20. godinu počevši od 01. septembra 2019. zaključno sa 30. junom 2020. godine, odnosno 10 stipendija u mjesečnim iznosima od po: 
a) 120,00 KM za učenike srednjih škola,
b) 150,00 KM za studente prvog ciklusa studija i
c) 170,00 KM za studente prvog i drugog ciklusa studija sa prosječnom ocjenom 10,00.
 

III

Opći kriteriji za dodjelu stipendija: 

a) da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da ima prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine,
c) da je redovan učenik Prve bošnjacke gimnazije ili jedne od medresa u Bosni i Hercegovini,
d) da je redovan student na jednoj od javnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini,
e) da nije i da neće biti korisnik stipendije, kredita ili drugog oblika novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica,
f) da na dan objavljivanja konkursa nije stariji od 19 odnosno 25 godina života i
g) da kandidat ispunjava opće uslove iz Vakufname.
 

IV

Posebni kriteriji za dodjelu stipendija: 

a) da je učenik odnosno student prve godine studija u prethodnoj školskoj godini ostvario prosjek ocjena najmanje 4,50,
b) da je student na prvom ciklusu studija u prethodnoj akademskoj godini ostvario prosjek ocjena najmanje 8,00,
c) da je student na drugom ciklusu studija u prethodnoj akademskoj godini ostvario prosjek ocjena 10,00,
d) ostvareni posebni rezultati na kantonalnim, entitetskim, državnim ili međunarodnim takmičenjima iz predmeta matematika, fizika, informatika i strani jezici u prethodnoj školskoj/akademskoj godini u organizaciji ili posredstvom nadležnog ministarstva obrazovanja,
e) položeni hifz pred Komisijom Rijaseta IZ-e u BiH,
f) da niko od članova uže porodice nije korisnik stipendije Fonda ''Bošnjaci'',
g) da kandidat nema status apsolventa,
h) da nije u radnom odnosu i
i) da ne obnavlja godinu.
 

V

Sastavni dio konkursa je sistem bodovanja kandidata (Obrazac: SBFB-1) na osnovu kojeg je kandidat dužan sam sebe izbodovati na zahtjevu za dodjelu stipendije (Obrazac: ZFB-1)
Sistem bodovanja i zahtjev za dodjelu stipendije mogu se preuzeti na internet stranici www.fondbosnjaci.co.ba ili u sjedištu Fonda. 
 

VI

Komisija za utvrdivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija utvrđuje blagovremenost dostavljenih zahtjeva, kompletnost i validnost dokumentacije, ispunjavanje općih i posebnih kriterija propisanih konkursom, vrši provjeru samostalnog bodovanja kandidata i dr. 
Tokom obrade podnesenih prijava komisija može od kandidata ili nadležnih organa zatražiti dodatnu dokumentaciju i pojašnjenja. 

VII

Komisija će utvrditi broj bodova za svakog kandidata prema slijedećem: 

a) bodovi po osnovu postignutih rezultata u učenju, takmičenjima i položenom hifzu, 
b) bodovi po osnovu prosječnih primanja po članu domaćinstva, socijalnog statusa kandidata i njegove porodice, 
c) bodovi po osnovu broja učenika/studenata u porodici i 
d) bodovi po osnovu dosadašnjeg korištenja stipendije (pravo na bodove ostvaruju kandidati ovisno o stepenu ispunjenja obaveza iz člana 5. Ugovora o stipendiranju). 
 
Za studente prve godine studija prosjek ocjena se uzima iz završnog razreda srednje škole, a za učenike prvog razreda srednje škole iz završnog razreda osnovne škole. 
 

VIII

U slučaju da dva ili više prijavljenih kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju: 

a) kandidati sa vecom prosječnom ocjenom, 
b) kandidati na višim godinama studija i 
c) dosadašnji stipendisti Fonda ''Bošnjaci''. 
 

IX

Kao dokaze za ispunjavanje kriterija kandidati za dodjelu stipendija uz zahtjev prilažu originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od šest mjeseci. 
1. Opća dokumentacija: 
a) uvjerenje o državljanstvu, 
b) uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta, izdato nakon objavljivanja konkursa, 
c) uvjerenje o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu, 
d) pismenu izjavu da kandidat nije i da neće biti korisnik stipendije, kredita ili drugog oblika novane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizickog lica u tekućoj školskoj/akademskoj godini, ukoliko ostvari pravo na stipendiju Fonda ''Bošnjaci'' i 
e) pismenu izjavu kojom se, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka (''Sl. glasnik BiH'' broj: 76/11), daje saglasnost Fondu ''Bošnjaci'' za objavu ličnih podataka prilikom objave rang liste, odnosno rezultata konkursa i dr. na web stranici Fonda i drugim sredstvima javnog informiranja. 
 
2. Dokumentacija koja se boduje: 
a) uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne školske/akademske godine s izračunatim prosjekom ocjena na dvije decimale, 
b) studenti prve godine studija prilažu ovjerenu fotokopiju svjedodžbe završnog razreda srednje škole kao i odgovarajući dokaz ukoliko su dobitnici priznanja Učenik ili Ponos generacije, 
c) dokaz za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na kantonalnom, regionalnom, entitetskom, državnom ili medunarodnom takmičenju iz predmeta matematika, fizika, informatika i strani jezici u prethodnoj školskoj/akademskoj godini u organizaciji ili posredstvom nadležnog ministarstva obrazovanja, 
d) diplomu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o položenom hifzu, 
e) kućnu listu, 
f) dokaze o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima za punoljetne članove porodicnog domaćinstva (izuzev onih koji imaju status redovnog učenika ili studenta) po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračko-invalidske zaštite i drugih osnova (za uposlene isključivo platna lista za posljednji mjesec, iz koje se vide stvarna primanja, za penzionere ček od penzije za posljednji mjesec, čekovi od IMO i LIMO, za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice iz koje se mogu vidjeti podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja i srodstvu sa osiguranikom, za članove domaćinstva mlade od šest godina starosti izvod iz matične knjige rođenih), 
g) dokaze da punoljetni članovi porodičnog domaćinstva (izuzev onih koji imaju status redovnog učenika ili studenta) imaju ili nemaju samostalnu privrednu djelatnost (uvjerenje Porezne uprave ili drugog nadležnog organa na osnovu kojeg se vidi da li se vode ili ne vode u registru poreznih obveznika kao poduzetnici, odnosno da li su ili nisu prijavljeni u jedinstveni sistem za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa kao obveznici po bilo kom osnovu s iskazanim mjesečnim odnosno godišnjim prihodima), 
h) dokaze za roditelje: dijete šehida, bez jednog ili oba roditelja (izvod iz maticne knjige umrlih), dokaz o ucešću u odbrambeno-oslobodilačkom ratu tokom oružane agresije na RBiH (najmanje 24 mjeseca), dokaz o invaliditetu roditelja (preko 60% odnosno 80%), 
i) dokaz o ličnom invaliditetu kandidata za dodjelu stipendije (preko 60%) i 
j) dokaze o redovnom školovanju učenika odnosno studenata u porodici. 


X

Redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija sa prosječnom ocjenom 10,00 ostvaruju pravo na stipendiju ukoliko ispunjavaju opće kriterije navedene u članu III konkursa. 
Kandidati sa prosječnom ocjenom 10,00 dužni su uz zahtjev dostaviti samo opću dokumentaciju i uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne akademske godine. 


XI

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 28. oktobar 2019. godine
Neblagovremene i nepotpune zahtjeve Komisija neće uzimati u razmatranje. 
Dokumentacija kandidata ne podliježe vraćanju.  
 

XII

Rezultati konkursa ce biti objavljeni u drugoj polovini novembra 2019. godine na internet stranici Fonda ''Bošnjaci'' www.fondbosnjaci.co.ba sa pravom žalbe Upravnom odboru Fonda u roku od 3 dana od dana objave preliminarnih rezultata. 
 

XIII

S dobitnicima stipendije Fond ''Bošnjaci'' će zaključiti ugovor o stipendiranju za tekuću školsku/akademsku godinu kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze. 
 

XIV

Fond ''Bošnjaci'' će jednostrano raskinuti ugovor o stipendiranju ukoliko se ustanovi: 
a) da stipendista prima stipendiju, kredit ili drugi oblik novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica, 
b) da je stipendista ostvario pravo na stipendiju na bazi netačnih odnosno neistinitih podataka, 
c) da je napustio redovno školovanje ili izgubio pravo na njega i 
d) da se bez opravdanog razloga ne odaziva na pozive za ucešće u realizaciji planiranih aktivnosti Fonda ''Bošnjaci''.

U slučaju jednostranog raskida ugovora o stipendiranju od strane Fonda ''Bošnjaci'', stipendista je dužan u cijelosti vratiti primljene stipendije uz trajno gubljenje prava na stipendiju Fonda ''Bošnjaci'

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili licno na adresu: 
FOND "BOŠNJACI" 
Ul. Džemala Bijedica br. 17 
71000 Sarajevo 

DIREKTOR
Šahin Kerla, prof.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.12.2020. // Konkurs je otvoren još 5 dana.

Konkurs Općine Konjic za dodjelu stipendija u akademskoj/školskoj 2020/21. godini

Rok za prijavu: 10.12.2020. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Grada Cazin za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2020/21. godinu