Nedjelja, 26. Mart 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 21.09.2021.

Rok za prijavu: Petak, 05.11.2021.

Izvor: Fond "Bošnjaci"

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fond "Bošnjaci"Adresa:Džemala Bijedića br. 17, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 67 72 00Fax:+387 (0)33 67 72 00Email:fondb@fondbosnjaci.co.baURL:www.fondbosnjaci.co.ba

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2021/22. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 20. i 30. Statuta Fonda ''Bošnjaci'', Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima u Bosni i Hercegovini i Odluke Upravnog odbora, Fond ''Bošnjaci'' raspisuje 


KONKURS
za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2021/22. godini


I

U školskoj/akademskoj 2021/22. godini Fond ''Bošnjaci'' dodjeljuje 85 (osamdeset i pet) stipendija, i to: 

1. 69 (šezdeset i devet) stipendija studentima na javnim visokoškolskim ustanovama, od čega:
     a) 29 stipendija redovnim studentima na prvom ciklusu studija,
     b) 15 stipendija redovnim studentima na drugom ciklusu studija,
     c) 20 stipendija redovnim studentima na prvom i 5 stipendija na drugom ciklusu studija u skladu sa Sporazumom o saradnji sa donatorom iz R. Turske.

2. 16 (šesnaest) stipendija učenicima srednjih škola (po prijedlogu škola):
      a) Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu ..... 5 stipendija; 
      b) Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu ........ 5 stipendija; 
      c) Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku .......... 1 stipendija; 
      d) Behram-begova medresa u Tuzli ...........  1 stipendija; 
      e) Karađoz-begova medresa u Mostaru ........... 1 stipendija; 
       f) Medresa ''Osman ef. Redžović'' u Visokom ............ 1 stipendija; 
      g) Medresa ''Džemaludin ef. Caušević'' u Cazinu ............ 1 stipendija;
      h) Medresa ''Reis Ibrahim ef. Maglajlić" u Banjoj Luci ............ 1 stipendija.


II

Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku 2021/22. godinu u mjesečnim iznosima od po: 
    a) 120,00 KM za učenike srednjih škola u trajanju od 10 mjeseci,
    b) 150,00 KM za studente na prvom ciklusu studija u trajanju od 10 mjeseci,
    c) 170,00 KM za studente na drugom ciklusu studija u trajanju od 10 mjeseci,
    d) 170,00 KM za studente na prvom i drugom ciklusu studija sa prosječnom ocjenom 10,00 u trajanju od 10 mjeseci,
    e) 250,00 KM za studente na prvom ciklusu studija iz sredstava donatora iz R. Turske u trajanju od 8 mjeseci i
     f) 350,00 KM za studente na drugom ciklusu studija iz sredstava donatora iz R. Turske u trajanju od 8 mjeseci.
 

III

Tri stipendije iz člana I, stav 1. pod a) će biti dodijeljene studentima Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu po prijedlogu fakulteta.
 

IV

Pravo na stipendije iz Sporazuma o saradnji sa donatorom iz R. Turske ostvarit će 20 prvorangiranih studenata na prvom i 5 na drugom ciklusu studija. U slučaju prijave većeg broja kandidata sa prosječnom ocjenom 10,00 , koji imaju bezuslovno pravo na stipendiju, stipendije donatora će biti dodjeljene studentima u skladu sa redoslijedom zaprimljene dokumentacije koja će biti protokolisana prilikom prijema. 
 

V

Opći kriteriji za dodjelu stipendija: 
   a) da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
   b) da ima prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine,
   c) da je redovan učenik Prve bošnjačke gimnazije ili jedne od medresa u Bosni i Hercegovini,
   d) da je redovan student na jednoj od javnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini,
   e) da nije i da neće biti korisnik stipendije, kredita ili drugog oblika novčane
       naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica,
    f) da na dan objavljivanja konkursa nije stariji od 19 odnosno 25 godina života i
   g) da kandidat ispunjava opće uslove iz Vakufname.
 

VI

Posebni kriteriji za dodjelu stipendija: 
    a) da je učenik odnosno student prve godine studija u prethodnoj
        školskoj godini ostvario prosjek ocjena najmanje 4,50,
    b) da je student na prvom ciklusu studija u prethodnoj akademskoj
        godini ostvario prosjek ocjena najmanje 8,00,
    c) da je student na drugom ciklusu studija u završnoj godini prvog ciklusa,
        odnosno prvoj godini drugog ciklusa studija ostvario prosjek ocjena najmanje 9,00,
    d) ostvareni posebni rezultati na kantonalnim, entitetskim,
        državnim ili međunarodnim takmičenjima iz predmeta matematika,
        fizika, informatika i strani jezici u prethodnoj školskoj/akademskoj godini
        u organizaciji ili posredstvom nadležnog ministarstva obrazovanja,
    e) položeni hifz pred Komisijom Rijaseta IZ u Bosni i Hercegovini,
     f) da niko od članova uže porodice nije korisnik stipendije Fonda ''Bošnjaci'',
    g) da kandidat nema status apsolventa,
    h) da nije u radnom odnosu i
     i) da ne obnavlja godinu.
 

VII

Sastavni dio konkursa je sistem bodovanja kandidata (Obrazac: SBFB-1) na osnovu kojeg je kandidat dužan sam sebe izbodovati na zahtjevu za dodjelu stipendije (Obrazac: ZFB-1).
Sistem bodovanja i zahtjev za dodjelu stipendije mogu se preuzeti na internet stranici www.fondbosnjaci.co.ba ili u sjedištu Fonda.

VIII

Komisija za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija utvrđuje blagovremenost dostavljenih zahtjeva, kompletnost i validnost dokumentacije, ispunjavanje općih i posebnih kriterija propisanih konkursom, vrši provjeru samostalnog bodovanja kandidata i dr. 
Tokom obrade podnesenih prijava komisija može od kandidata ili nadležnih organa zatražiti dodatnu dokumentaciju i pojašnjenja.
 

IX

Komisija će utvrditi broj bodova za svakog kandidata pojedinačno na osnovu: 
    a) postignutih rezultata u učenju, takmičenjima i položenom hifzu,
    b) prosječnih primanja po članu domaćinstva, socijalnog statusa kandidata i njegove porodice,
    c) broja učenika/studenata u porodici i
    d) dosadašnjeg korištenja stipendije (pravo na bodove ostvaruju dosadašnji
        stipendisti ovisno o stepenu ispunjenja obaveza iz člana 5. Ugovora o stipendiranju).

Za studente prve godine studija prosjek ocjena se uzima iz završnog razreda srednje škole, a za učenike prvog razreda srednje škole iz završnog razreda osnovne škole. 
Za studente prve godine drugog ciklusa studija prosjek ocjena se uzima iz završne godine prvog ciklusa studija. 

X

U slučaju da dva ili više prijavljenih kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju:
    a) kandidati sa većim brojem bodova po osnovu prosjeka ocjena,
    b) kandidati na višim godinama studija i
    c) dosadašnji stipendisti Fonda ''Bošnjaci''.

XI

Kao dokaze za ispunjavanje kriterija kandidati za dodjelu stipendija uz zahtjev prilažu originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od šest mjeseci. 
 
1. Opća dokumentacija:
    a) uvjerenje o državljanstvu,
    b) uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta, izdato nakon objavljivanja konkursa,
    c) uvjerenje o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu,
    d) pismenu izjavu da kandidat nije i da neće biti korisnik stipendije,
        kredita ili drugog oblika novčane naknade koja ima obilježje
        stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica u tekućoj školskoj/akademskoj godini,
        ukoliko ostvari pravo na stipendiju Fonda ''Bošnjaci'' i
    e) pismenu izjavu kojom se, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih
        podataka (''Službeni glasnik BiH'' broj: 49/06, 76/11 i 89/11), daje saglasnost
        Fondu ''Bošnjaci'' za objavu ličnih podataka prilikom objave rang liste,
        odnosno rezultata konkursa i dr. na web i facebook stranici Fonda i
        drugim sredstvima javnog informiranja.

2. Dokumentacija koja se boduje:
    a) uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne školske/akademske
        godine s izračunatim prosjekom ocjena na dvije decimale,
    b) studenti prve godine studija prilažu ovjerenu fotokopiju svjedodžbe
        završnog razreda srednje škole kao i odgovarajući dokaz ukoliko su
        dobitnici priznanja Učenik ili Ponos generacije,
    c) studenti prve godine drugog ciklusa studija prilažu ovjerenu fotokopiju
        uvjerenja o položenim ispitima iz završne godine prvog ciklusa studija
        s izračunatim prosjekom ocjena na dvije decimale,
    d) dokaz za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na kantonalnom,
        regionalnom, entitetskom, državnom ili međunarodnom takmičenju iz
        predmeta matematika, fizika, informatika i strani jezici u prethodnoj
        školskoj/akademskoj godini u organizaciji ili posredstvom nadležnog
        ministarstva obrazovanja,
     e) diplomu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o položenom hifzu,
     f) kućnu listu,
     g) dokaze o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima za punoljetne
         članove porodičnog domaćinstva (izuzev onih koji imaju status redovnog
         učenika ili studenta) po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne
         djelatnosti, boračko-invalidske zaštite i drugih osnova (za uposlene
         isključivo platna lista za posljednji mjesec, iz koje se vide stvarna primanja,
         za penzionere ček od penzije za posljednji mjesec, čekovi od IMO i LIMO,
         za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje,
         a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz
         poslovnice PIO/MIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog
         odnosa ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice iz koje se mogu vidjeti podaci
         o osiguranom licu, osnovu osiguranja i srodstvu sa osiguranikom, za članove
         domaćinstva mlađe od šest godina starosti izvod iz matične knjige rođenih), 
      h) dokaze da punoljetni članovi porodičnog domaćinstva (izuzev onih koji imaju
         status redovnog učenika ili studenta) imaju ili nemaju samostalnu privrednu
         djelatnost (uvjerenje Porezne uprave ili drugog nadležnog organa na osnovu
         kojeg se vidi da li se vode ili ne vode u registru poreznih obveznika kao
         poduzetnici, odnosno da li su ili nisu prijavljeni u jedinstveni sistem za registraciju,
         kontrolu i naplatu doprinosa kao obveznici po bilo kom osnovu s iskazanim
         mjesečnim odnosno godišnjim prihodima),
       i) dokaze za roditelje: dijete šehida, bez jednog ili oba
          roditelja (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o učešću u
          odbrambeno-oslobodilačkom ratu tokom oružane agresije
          na RBiH (najmanje 24 mjeseca), dokaz o invaliditetu roditelja (preko 60% odnosno 80%),
       j) dokaz o ličnom invaliditetu kandidata za dodjelu stipendije (preko 60%) i
      k) dokaze o redovnom školovanju učenika odnosno studenata u porodici.
 

XII

Redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija sa prosječnom ocjenom 10,00 ostvaruju bezuslovno pravo na stipendiju ukoliko ispunjavaju opće kriterije iz člana V konkursa. 
Kandidati sa prosječnom ocjenom 10,00 dužni su uz zahtjev dostaviti samo opću dokumentaciju iz člana XI i uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne akademske godine. 

XIII

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 05. novembar 2021. godine
Neblagovremene i nepotpune zahtjeve Komisija neće uzimati u razmatranje. 
Dokumentacija kandidata ne podliježe vraćanju. 

XIV

Preliminarni rezultati konkursa će biti objavljeni u drugoj polovini novembra 2021. godine na web i facebook stranici Fonda ''Bošnjaci'' i web portalu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa pravom žalbe Upravnom odboru Fonda u roku od 3 dana od dana objave preliminarnih rezultata. 
 

XV

S dobitnicima stipendije Fond ''Bošnjaci'' će zaključiti ugovor o stipendiranju za tekuću školsku/akademsku godinu kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze. 
 

XVI

Fond ''Bošnjaci'' će jednostrano raskinuti ugovor o stipendiranju ukoliko se ustanovi:
    a) da stipendista prima stipendiju, kredit ili drugi oblik novčane naknade
        koja ima obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica,
    b) da je stipendista ostvario pravo na stipendiju na bazi netačnih podataka,
    c) da je napustio redovno školovanje ili izgubio pravo na njega i
    d) da se bez opravdanog razloga ne odaziva na pozive za učešće
         u realizaciji planiranih aktivnosti Fonda ''Bošnjaci''.
 
U slučaju jednostranog raskida ugovora o stipendiranju od strane Fonda ''Bošnjaci'', stipendista je dužan u cijelosti vratiti primljene stipendije uz trajno gubljenje prava na stipendiju Fonda ''Bošnjaci'. 

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu: 
FOND "BOŠNJACI" 
Ul. Džemala Bijedića br. 17 
71000 Sarajevo 

DIREKTOR
Šahin Kerla, prof.