Četvrtak, 20. Juni 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 14.09.2018.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 22.10.2018.

Izvor: Fond Bošnjaci

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fond "Bošnjaci"Adresa:Džemala Bijedića br. 17, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 67 72 00Fax:+387 (0)33 67 72 00Email:fondb@fondbosnjaci.co.baURL:www.fondbosnjaci.co.ba

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima u ak. 2018/19. iz sredstava Fonda Bejtuzzekat iz Kuvajta

Konkurs je istekao!

Fond "Bošnjaci" , Ul. Džemala Bijedića br. 17, 71000 Sarajevo, raspisuje


K O N K U R S
za dodjelu 65 stipendija studentima u akademskoj 2018/19. godini
iz sredstava Bejtuzzekata iz Kuvajta

I

Na osnovu člana 17. Statuta Fonda ''Bošnjaci'', Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima u Bosni i Hercegovini, te Sporazuma o saradnji sa Bejtuzzekatom iz Kuvajta, Upravni odbor Fonda je donio Odluku o dodjeli 65 stipendija studentima na prvom ciklusu studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, i to:

1. Studentima Univerziteta u Sarajevu ........ 12 stipendija;
2. Studentima Univerziteta u Tuzli ................ 12 stipendija;
3. Studentima Univerziteta u Zenici ...................12 stipendija;
4. Studentima Univerziteta u Mostaru ........................12 stipendija;
5. Studentima Univerziteta u Bihaću .......................12 stipendija;
6. Studentima Univerziteta u Banjoj Luci ................. 5 stipendija.

II

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2018/19. godinu od 01. septembra 2018. zaključno sa 31. augustom 2019. godine, odnosno 12 stipendija u mjesečnom iznosu od 30 KWD (kuvajtskih dinara), što trenutno odgovara iznosu od cca. 160,00 KM.

Isplata će se vršiti u KM u skladu sa važećim kursom na dan uplate stipendija od strane Bejtuzzekata iz Kuvajta.

III

Opći kriteriji za dodjelu stipendija:

a) da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da ima prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine,
c) da je redovan student na jednoj od javnih visokoškolskih
    ustanova u Bosni i Hercegovini izuzev akademija likovnih,
    muzičkih, scenskih i dr. umjetnosti,
d) da nije i da neće biti korisnik stipendije, kredita ili drugog
    oblika novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog
    drugog pravnog ili fizičkog lica,
e) da na dan objavlјivanja javnog konkursa nije stariji 25 godina života i
f) da kandidat ispunjava opće uslove iz Vakufname i Sporazuma
   o saradnji sa Bejtuzzekatom iz Kuvajta.

IV

Posebni kriteriji za dodjelu stipendija:

a) da je student prve godine studija u prethodnoj školskoj
    godini ostvario prosjek ocjena najmanje 4,50 ,
b) da je student na prvom ciklusu studija u prethodnoj akademskoj
    godini ostvario prosjek ocjena najmanje 7,50 ,
c) ostvareni posebni rezultati na kantonalnim, entitetskim,
    državnim ili međunarodnim takmičenjima iz predmeta
    matematika, fizika, informatika i strani jezici u prethodnoj
    školskoj/akademskoj godini u organizaciji ili posredstvom
    nadležnog ministarstva obrazovanja,
d) položeni hifz pred Komisijom Rijaseta IZ-e u BiH,
e) da niko od članova uže porodice nije korisnik stipendije Fonda ''Bošnjaci'',
f) da kandidat nema status apsolventa,
g) da nije zasnovao bračnu zajednicu,
h) da nije u radnom odnosu i
i) da ne obnavlja godinu.

V

Sastavni dio konkursa je sistem bodovanja kandidata (Obrazac: SBBZ-2) na osnovu kojeg je kandidat dužan sam sebe izbodovati na zahtjevu za dodjelu stipendije (Obrazac: ZBZ-2).
Sistem bodovanja i zahtjev za dodjelu stipenije mogu se preuzeti na internet stranici www.fondbosnjaci.co.ba ili u sjedištu Fonda.
Kandidat može aplicirati samo na jedan od objavljenih konkursa Fonda ''Bošnjaci''.

VI

Komisija za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija utvrđuje blagovremenost dostavljenih zahtjeva, kompletnost i validnost dokumentacije, ispunjavanje općih i posebnih kriterija propisanih konkursom, vrši provjeru samostalnog bodovanja kandidata i dr.
Tokom obrade podnesenih prijava komisija može od kandidata ili nadležnih organa zatražiti dodatnu dokumentaciju i pojašnjenja.

VII

Komisija će utvrditi broj bodova za svakog kandidata prema slijedećem:
a) bodovi po osnovu postignutih rezultata u učenju,
    takmičenjima i položenom hifzu,
b) bodovi po osnovu prosječnih primanja po članu domaćinstva, 
   socijalnog statusa kandidata i njegove porodice,
c) bodovi po osnovu broja učenika/studenata u porodici i
d) bodovi po osnovu dosadašnjeg korištenja stipendije 
   (pravo na bodove ostvaruju kandidati ovisno o stepenu ispunjenja
    obaveza iz člana 5. Ugovora o stipendiranju).
Za studente prve godine studija prosjek ocjena se uzima iz završnog razreda srednje škole.

VIII

U slučaju da dva ili više prijavljenih kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju:
a) kandidati sa većom prosječnom ocjenom,
b) kandidati na višim godinama studija i
c) dosadašnji stipendisti Fonda ''Bošnjaci''.

IX

Kao dokaze za ispunjavanje kriterija kandidati za dodjelu stipendija uz zahtjev prilažu originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od šest mjeseci.

1. Opća dokumentacija:
a) uvjerenje o državljanstvu,
b) uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta, izdato nakon
    objavljivanja konkursa,
c) uvjerenje o redovnom upisu u tekuću akademsku godinu,
d) pismena izjava da kandidat nije i da neće biti korisnik stipendije,
    kredita ili drugog oblika novčane naknade koja ima
    obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica u tekućoj
    školskoj/akademskoj godini, ukoliko ostvari
    pravo na stipendiju Fonda ''Bošnjaci'',
e) pismena izjava kojom se, u skladu sa Zakonom o
    izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka
    (''Sl. glasnik BiH'' broj: 76/11), daje saglasnost Fondu ''Bošnjaci''
    za objavu ličnih podataka prilikom objave rang liste,
    odnosno rezultata konkursa i dr. na web stranici Fonda i drugim
    sredstvima javnog informisanja i
f) pismena izjava da kandidat nije zasnovao bračnu zajednicu
 
2. Dokumentacija koja se boduje:
a) uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne
    školske/akademske godine s izračunatim prosjekom
    ocjena na dvije decimale,
b) studenti prve godine studija prilažu ovjerenu fotokopiju
    svjedodžbe završnog razreda srednje škole kao i
    odgovarajući dokaz ukoliko su dobitnici priznanja
     Učenik ili Ponos generacije,
c) dokaz za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na
    kantonalnom, regionalnom, entitetskom, državnom ili
    međunarodnom takmičenju iz predmeta matematika, fizika,
    informatika i strani jezici u prethodnoj školskoj/akademskoj godini
    u organizaciji ili posredstvom nadležnog ministarstva obrazovanja,
d) diplomu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o
    položenom hifzu,
e) kućnu listu,
f) dokaze o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima za punoljetne
   članove porodičnog domaćinstva (izuzev onih koji imaju status
   redovnog učenika ili studenta) po osnovu: radnog odnosa, penzije,
   samostalne djelatnosti, boračkoinvalidske zaštite i drugih osnova
   (za uposlene isključivo platna lista za posljednji mjesec,
    iz koje se vide stvarna primanja, za penzionere ček od
    penzije za posljednji mjesec, čekovi od IMO i LIMO,
   za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda
   za zapošljavanje, a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje
   dostaviti uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO da se ne vodi kao
   osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena fotokopija
   zdravstvene knjižice iz koje se mogu vidjeti podaci o osiguranom licu,
   osnovu osiguranja i srodstvu sa osiguranikom, za članove
   domaćinstva mlađe od šest godina starosti izvod iz matične knjige rođenih),
g) dokaze da punoljetni članovi porodičnog domaćinstva
   (izuzev onih koji imaju status redovnog učenika ili studenta)
   imaju ili nemaju samostalnu privrednu djelatnost (uvjerenje
   Porezne uprave ili drugog nadležnog organa na osnovu kojeg
   se vidi da li se vode ili ne vode u registru poreznih obveznika kao
   poduzetnici, odnosno da li su ili nisu prijavljeni u jedinstveni sistem
   za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa kao obveznici po bilo
   kom osnovu s iskazanim mjesečnim odnosno godišnjim prihodima),
h) dokaze za roditelje: dijete šehida, bez jednog ili oba roditelja
   (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o učešću u
   odbrambeno-oslobodilačkom ratu tokom oružane agresije na RBiH
   (najmanje 24 mjeseca), dokaz o invaliditetu roditelja
   (preko 60% odnosno 80%),
i) dokaz o ličnom invaliditetu kandidata za dodjelu stipendije (preko 60%).
j) dokaze o redovnom školovanju učenika odnosno studenata u porodici.

X

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 22. oktobar 2018. godine.
Neblagovremene i nepotpune zahtjeve Komisija neće uzimati u razmatranje.
Dokumentacija kandidata ne podliježe vraćanju.

XI

Rezultati Konkursa će biti objavljeni u drugoj polovini novembra 2018. godine na internet stranici Fonda ''Bošnjaci'' www.fondbosnjaci.co.ba sa pravom žalbe Upravnom odboru Fonda u roku od 3 dana od dana objave preliminarnih rezultata.

XII

S dobitnicima stipendije Fond ''Bošnjaci'' će zaključiti ugovor o stipendiranju za tekuću akademsku godinu, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

XIII

Fond ''Bošnjaci'' će jednostrano raskinuti ugovor o stipendiranju ukoliko se ustanovi:

a) da stipendista prima stipendiju, kredit ili drugi oblik novčane
    naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog
    pravnog ili fizičkog lica,
b) da je stipendista ostvario pravo na stipendiju na bazi netačnih
    odnosno neistinitih podataka,
c) da je napustio redovno školovanje ili izgubio pravo na njega i
d) da se bez opravdanog razloga ne odaziva na pozive za
    učešće u realizaciji planiranih aktivnosti Fonda ''Bošnjaci''.
U slučaju jednostranog raskida ugovora o stipendiranju od strane Fonda ''Bošnjaci'', stipendista je dužan u cijelosti vratiti primljene stipendije uz trajno gubljenje prava na stipendiju Fonda ''Bošnjaci'.

XIV

Ukoliko dobitnik stipendije, za kojeg finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'' putem Bejtuzzekata iz Kuvajta, izgubi status stipendiste trajno gubi pravo na ovu vrstu stipendije.

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

FOND "BOŠNJACI"
Ul. Džemala Bijedića br. 17
71000 Sarajevo

DIREKTOR
Šahin Kerla, prof.

 

KONKURSI

Rok za prijavu: 10.07.2019. // Konkurs je otvoren još 20 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 28.06.2019. // Konkurs je otvoren još 8 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu srednjoškolskih stipendija za šk. 2019/20. godini