Subota, 08. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 04.03.2020.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 30.03.2020.

Izvor: Fond Bošnjaci

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fond "Bošnjaci"Adresa:Džemala Bijedića br. 17, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 67 72 00Fax:+387 (0)33 67 72 00Email:[email protected]URL:www.fondbosnjaci.co.ba

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima u ak. 2019/20. iz sredstava Fonda Bejtuzzekat iz Kuvajta

Konkurs je istekao!

Fond "Bošnjaci" , Ul. Džemala Bijedića br. 17, 71000 Sarajevo, raspisuje


K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2019/20. godini
za koje finansijska sredstca obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta


I

Na osnovu člana 17. Statuta Fonda ''Bošnjaci'', Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima u Bosni i Hercegovini, te Sporazuma o saradnji sa Bejtuzzekatom iz Kuvajta, Upravni odbor Fonda je donio Odluku o dodjeli 65 stipendija studentima na prvom i drugom ciklusu studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, i to:  

1. Studentima Univerziteta u Sarajevu ........ 12 stipendija (6 na prvom i 6 na drugom ciklusu studija);
2. Studentima Univerziteta u Tuzli ................ 12 stipendija (6 na prvom i 6 na drugom ciklusu studija);
3. Studentima Univerziteta u Zenici ...................12 stipendija (6 na prvom i 6 na drugom ciklusu studija);
4. Studentima Univerziteta u Mostaru ........................12 stipendija (6 na prvom i 6 na drugom ciklusu studija);
5. Studentima Univerziteta u Bihaću .......................12 stipendija (6 na prvom i 6 na drugom ciklusu studija);
6. Studentima Univerziteta u Banjoj Luci ................. 5 stipendija (3 na prvom i 2 na drugom ciklusu studija).


Ukoliko se sa nekog od Univerziteta ne prijavi dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, stipendije će biti dodijeljene studentima drugog Univerziteta. 


II

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2019/20. godinu, a isplaćivat će se za period od 01. januara 2020. zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, odnosno 12 stipendija u mjesečnom iznosu od 30 KWD (kuvajtskih dinara), što trenutno odgovara iznosu od cca. 160,00 KM.  

Isplata će se vršiti u KM u skladu sa važećim kursom na dan uplate stipendija od strane Bejtuzzekata iz Kuvajta. 


III

Opći kriteriji za dodjelu stipendija:

a) da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da ima prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine,
c) da je redovan student na jednoj od javnih visokoškolskih
    ustanova u Bosni i Hercegovini izuzev akademija likovnih,
    muzičkih, scenskih i dr. umjetnosti,
d) da nije i da neće biti korisnik stipendije, kredita ili drugog
    oblika novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog
    drugog pravnog ili fizičkog lica,
e) da na dan objavlјivanja javnog konkursa nije stariji 25 godina života i
f) da kandidat ispunjava opće uslove iz Vakufname i Sporazuma
   o saradnji sa Bejtuzzekatom iz Kuvajta.

IV

Posebni kriteriji za dodjelu stipendija:

a) da je student prve godine prvog ciklusa studija u prethodnoj školskoj godini ostvario prosjek ocjena najmanje 4,50 ,
b) da je student na prvom ciklusu studija, u prethodnoj akademskoj godini, ostvario prosjek ocjena najmanje 7,50 ,
c) da je student prve godine drugog ciklusa studija, u završnoj godini, ostvario prosjek ocjena najmanje 8,50 ,
d) da je student druge godine drugog ciklusa studija, u prethodnoj akademskoj godini, ostvario prosjek ocjena najmanje 8,50 ,
e) ostvareni posebni rezultati na kantonalnim, entitetskim, državnim ili međunarodnim takmičenjima iz predmeta matematika, fizika, informatika i strani jezici u prethodnoj školskoj/akademskoj godini u organizaciji ili posredstvom nadležnog ministarstva obrazovanja,
f) položeni hifz pred Komisijom Rijaseta IZ u Bosni i Hercegovini,
g) da niko od članova uže porodice nije korisnik stipendije Fonda ''Bošnjaci'',
h) da kandidat nema status apsolventa,
i) da nije zasnovao bračnu zajednicu,
j) da nije u radnom odnosu i
k) da ne obnavlja godinu.


V

Sastavni dio konkursa je sistem bodovanja kandidata (Obrazac: SBBZ-2) na osnovu kojeg je kandidat dužan sam sebe izbodovati na zahtjevu za dodjelu stipendije (Obrazac: ZBZ-2)
Sistem bodovanja i zahtjev za dodjelu stipendije mogu se preuzeti na internet i facebook stranici Fonda ''Bošnjaci'' ili u sjedištu Fonda. 


VI

Komisija za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija utvrđuje blagovremenost dostavljenih zahtjeva, kompletnost i validnost dokumentacije, ispunjavanje općih i posebnih kriterija propisanih konkursom, vrši provjeru samostalnog bodovanja kandidata i dr. 
Tokom obrade podnesenih prijava komisija može od kandidata ili nadležnih organa zatražiti dodatnu dokumentaciju i pojašnjenja. 


VII

Komisija će utvrditi broj bodova za svakog kandidata prema slijedećem:

a) bodovi po osnovu postignutih rezultata u učenju, takmičenjima i položenom hifzu,
b) bodovi po osnovu prosječnih primanja po članu domaćinstva, socijalnog statusa kandidata i njegove porodice,
c) bodovi po osnovu broja učenika/studenata u porodici i
d) bodovi po osnovu dosadašnjeg korištenja stipendije u kontinuitetu.


VIII

U slučaju da dva ili više prijavljenih kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju:

a) dosadašnji stipendisti Fonda ''Bošnjaci'',
b) kandidati sa većim brojem bodova po osnovu prosjeka ocjena i
c) kandidati na višim godinama studija.


IX

Kao dokaze za ispunjavanje kriterija kandidati za dodjelu stipendija uz zahtjev prilažu originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od šest mjeseci. 

1. Opća dokumentacija:
 
a) uvjerenje o državljanstvu,
b) uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta,
c) uvjerenje o redovnom upisu u tekuću akademsku godinu,
d) pismena izjava da kandidat nije i da neće biti korisnik stipendije, kredita, studentskog zajma ili drugog oblika novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica u tekućoj školskoj/akademskoj godini, ukoliko ostvari pravo na stipendiju Fonda ''Bošnjaci'',
e) pismena izjava kojom se, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka (''Sl. glasnik BiH'' broj: 76/11), daje saglasnost Fondu ''Bošnjaci'' za objavu ličnih podataka prilikom objave rang liste, odnosno rezultata konkursa i dr. na web i facebook stranici Fonda, kao i drugim sredstvima javnog informisanja i
f) pismena izjava da kandidat nije zasnovao bračnu zajednicu.
2. Dokumentacija koja se boduje:
a) uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne akademske godine s izračunatim prosjekom ocjena na dvije decimale,
b) studenti prve godine prvog ciklusa studija prilažu ovjerenu fotokopiju svjedodžbe završnog razreda srednje škole kao i odgovarajući dokaz ukoliko su dobitnici priznanja Učenik ili Ponos generacije,
c) studenti prve godine drugog ciklusa studija prilažu uvjerenje o položenim ispitima iz završne godine prvog ciklusa studija s izračunatim prosjekom ocjena na dvije decimale,
d) dokaz za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na kantonalnom, regionalnom, entitetskom, državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta matematika, fizika, informatika i strani jezici u prethodnoj školskoj/akademskoj godini u organizaciji ili posredstvom nadležnog ministarstva obrazovanja,
e) diplomu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o položenom hifzu,
f) kućnu listu,
g) dokaze o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva (izuzev onih koji imaju status redovnog učenika ili studenta) po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračko-invalidske zaštite i drugih osnova (za uposlene isključivo platna lista za posljednji mjesec, iz koje se vide stvarna primanja, za penzionere ček od penzije za posljednji mjesec, čekovi od IMO i LIMO, za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice iz koje se mogu vidjeti podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja i srodstvu sa osiguranikom, za članove domaćinstva mlađe od šest godina starosti izvod iz matične knjige rođenih),
h) dokaze da punoljetni članovi porodičnog domaćinstva (izuzev onih koji imaju status redovnog učenika ili studenta) imaju ili nemaju samostalnu privrednu djelatnost (uvjerenje Porezne uprave ili drugog nadležnog organa na osnovu kojeg se vidi da li se vode ili ne vode u registru poreznih obveznika kao poduzetnici, odnosno da li su ili nisu prijavljeni u jedinstveni sistem za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa kao obveznici po bilo kom osnovu s iskazanim mjesečnim odnosno godišnjim prihodima),
i) dokaze za roditelje: dijete šehida, bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o učešću u odbrambeno-oslobodilačkom ratu tokom oružane agresije na RBiH (najmanje 24 mjeseca), dokaz o invaliditetu roditelja (preko 60% odnosno 80%),
j) dokaz o ličnom invaliditetu kandidata za dodjelu stipendije (preko 60%).
k) dokaze o redovnom školovanju učenika odnosno studenata u porodici.
 

X

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 18. mart 2020. godine.
Neblagovremene i nepotpune zahtjeve Komisija neće uzimati u razmatranje.
Dokumentacija kandidata ne podliježe vraćanju.


XI

Rezultati Konkursa će biti objavljeni do kraja marta 2020. godine na internet i facebook stranici Fonda ''Bošnjaci'' sa pravom žalbe Upravnom odboru Fonda u roku od 3 dana od dana objave preliminarnih rezultata. 


XII

S dobitnicima stipendije Fond ''Bošnjaci'' će zaključiti ugovor o stipendiranju za tekuću akademsku godinu, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.


XIII

Fond ''Bošnjaci'' će jednostrano raskinuti ugovor o stipendiranju ukoliko se ustanovi:

a) da stipendista prima stipendiju, kredit ili drugi oblik novčane
    naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog
    pravnog ili fizičkog lica,
b) da je stipendista ostvario pravo na stipendiju na bazi netačnih
    odnosno neistinitih podataka,
c) da je napustio redovno školovanje ili izgubio pravo na njega i
d) da se bez opravdanog razloga ne odaziva na pozive za
    učešće u realizaciji planiranih aktivnosti Fonda ''Bošnjaci''.

U slučaju jednostranog raskida ugovora o stipendiranju od strane Fonda ''Bošnjaci'', stipendista je dužan u cijelosti vratiti primljene stipendije uz trajno gubljenje prava na stipendiju Fonda ''Bošnjaci'.


XIV

Ukoliko dobitnik stipendije, za kojeg finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'' putem Bejtuzzekata iz Kuvajta, izgubi status stipendiste trajno gubi pravo na ovu vrstu stipendije.
 

XV

Ukoliko dobitnik stipendije, za kojeg finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'' putem Bejtuzzekata iz Kuvajta, izgubi status stipendiste trajno gubi pravo na ovu vrstu stipendije.

U slučaju da Bejtuzzekat iz Kuvajta ne ispuni obaveze iz Sporazuma o saradnji i ne obezbijedi neophodna finansijska sredstva za isplatu stipendija Fond ''Bošnjaci'' ne preuzima bilo kakvu finansijsku niti drugu obavezu u vezi sa isplatom stipendija.

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

FOND "BOŠNJACI"
Ul. Džemala Bijedića br. 17
71000 Sarajevo

DIREKTOR
Šahin Kerla, prof.

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 27 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu