Utorak, 24. Novembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 19.10.2020.

Rok za prijavu: Srijeda, 18.11.2020.

Izvor: Grad Banja Luka

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad Banja LukaAdresa:Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)51 24 44 44 Fax:+387 (0)51 21 25 26Email:[email protected]URL:www.banjaluka.rs.ba

Konkurs Grada Banja Luka za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija za šk. 2020/21. godinu

Konkurs je istekao!


Na osnovu člana 10. stav 1. tačka b. Zakona o studentskom standardu (,,Službeni glasnik RS", broj 34/08), člana 13. Odluke o dodjeli stipedija Grada Banja Luka učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama (,,Službeni glasnik Grada Banja Luka", br. 15/16 i 23/17) i Odluke o utvrđivanju visine sredstava za stipendiranje učenika i studenata iz budžeta Grada Banja Luka, visini stipendija, deficitarnim i suficitarnim zanimanjima - za školsku/akademsku 2020/2021. godinu (,,Službeni glasnik Grada Banja Luka", broj 19/20), Gradonačelnik Grada Banja Luka raspisuje

 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija Grada Banja Luka
studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama


I

Grad Banja Luka dodjeljuje tri vrste stipendija studentima prvog ciklusa:

 1. Stipendije prema socijalnom statusu,
 2. Stipendije za deficitarna zanimanja i
 3. Stipendije za uspjeh na studiju.

Stipendija se ne odobrava za vrijeme apsolventskog staža.
 

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija iz tačke I ovog konkursa mogu konkurisati redovni studenti prvog ciklusa koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 1. da su državljani Republike Srpske/ BiH;
 2. da imaju prebivalište na području grada Banja Luka u neprekidnom trajanju, dužem od četiri godine prije podnošenja prijave na konkurs, osim za djecu bez roditeljskog staranja, a smještena su u ustanovu za dj ecu i omladinu bez roditeljskog staranja na teritoriji grada Banja Luka, koja moraju imati boravište na području grada Banja Luka u neprekidnom trajanju četiri godine ili više prije podnošenja prijave na konkurs;
 3. da ne studiraju (studijski program) na visokoškolskoj ustanovi u drugom mjestu ako takva visokoškolska ustanova postoji u gradu Banjoj Luci;
 4. da su redovni studenti;
 5. da nisu obnovili ni jednu godinu studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi, kao ni na drugoj visokoškolskoj ustanovi. Izuzetak su: studenti - djeca poginulih boraca, koji su u toku školovanja jednom obnovili godinu studija, imaju pravo na dodjelu stipendije kada upišu sljedeću godinu studija. Takođe, studenti koji su zbog opravdanih okolnosti (teže bolesti, nesretnog slučaja sa težim posljedicama, održavanja trudnoće, njege djeteta do godine dana života) jednom obnovili godinu u toku studiranja, imaju pravo na dodjelu stipendije kada upišu sljedeću godinu studija. U ovom slučaju student je dužan uz zahtjev dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da su okolnosti bile opravdane, a za vrijeme obnavljanja godine studija nemaju pravo na stipendiju;
 6. da nisu pohađali godinu studija za koju konkurišu u upisanoj visokoškolskoj ustanovi kao ni u drugoj da imaju do 26 godina starosti;
 7. da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja;
 8. da nisu primali stipendiju Grada Banja Luka za godinu studija za koju konkurišu, bez obzira da li se školuju na istom ili drugom studijskom programu istog fakulteta, ili su upisali drugi fakultet.


III

Posebni uslovi za dodjelu stipendija

Shodno vrsti stipendija za koju konkurišu, studenti moraju, pored opštih uslova navedenih u tački II ovog konkursa, ispunjavati i posebne uslove:

 1. Studenti koji konkurišu za stipendiju prema socijalnom statusu moraju ispunjavati jedan od posebnih uslova:
  a) da su djeca poginulih boraca, ratnih vojnih invalida od I (prve) do VI (šeste) kategorije, umrlih vojnih invalida od I (prve) do IV (četvrte) kategorije, vojnog invalida V (pete) i VI (šeste) kategorije koji je umro od posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti po osnovu koje mu je utvrđen vojni invaliditet, civilnih žrtava rata ili da su civilne žrtve rata;
  b) da su djeca bez roditeljskog staranja ili djeca bez roditeljskog staranja, a smještena su u ustanovu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja na teritoriji grada Banja Luke;
  v) da su djeca samohranih roditelja korisnika prava na jednokratnu novčanu pomoć ili dodatka na djecu kod JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka;
  g) da su članovi porodica – korisnika novčane pomoći;
  d) da su djeca sa smetnjama u razvoju ili punoljetna lica sa invaliditetom, i da ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica - utvrđenu rješenjem JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka;
  đ) da su članovi porodica sa četvoro i više djece.
 2. Studenti koji konkurišu za stipendije za deficitarna zanimanja moraju ispunjavati sljedeći poseban uslov:
  a) da su redovni studenti druge i viših godina studija - deficitarnih zanimanja/struka i da su položili ispite iz prethodnih godina studija na upisanoj visokoškolskoj ustanovi sa prosjekom ocjena 7,00 i više;
  Deficitarna zanimanja za akademsku 2020/2021. godinu su: Diplomirani inženjer elektrotehnike - Računarstvo i informatika, 240 ECTS; Biologija, nastavni smjer – profesor biologije, 240 ECTS; Fizika, nastavni smjer – profesor fizike, 240 ECTS.
 3. Studenti koji konkurišu za stipendije za uspjeh na studiju, moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:
  a) da su redovni studenti druge i viših godina studija,
  b) da su položili ispite iz prethodnih godina studija na upisanoj visokoškolskoj ustanovi sa prosjekom ocjena 9,00 i više, i
  v) da se ne školuju za zanimanja/struke koje su utvrđene kao suficitarne.

Suficitarna zanimanja za akademsku 2020/2021. godinu suDiplomirani ekonomista (svi smjerovi, menadžeri); Diplomirani menadžer (svi smjerovi); Diplomirani pravnik (svi smjerovi); Diplomirani profesor razredne nastave; Diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti; Diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti; Diplomirni profesor fizičkog vaspitanja; Diplomirani profesor geografije; Diplomirani profesor istorije; Diplomirani vaspitač predškolske djece; Diplomirani trener (svi smjerovi); Diplomirani psiholog; Diplomirani pedagog; Diplomirani socijalni radnik; Diplomirani geograf (svi smjerovi); Diplomirani novinar; Diplomirani politikolog (svi smjerovi); Diplomirani sanitarni inženjer; Diplomirani ekolog; Diplomirani inženjer arhitekture; Diplomirani medicinar (svi smjerovi) i Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer.


IV
 

Kao dokaz o ispunjavanju navedenih opštih i posebnih uslova studenti prilažu sljedeća dokumenta:
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • uvjerenje o boravku u instituciji na području grada Banja Luke (djeca bez roditeljskog staranja, a smještena su u ustanovu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja na teritoriji grada Banja Luka);
 • uvjerenje (potvrdu) o upisu u akademsku 2020/2021. godinu studija - kao redovan student;
 • kopiju prve stranice indeksa, sa slikom studenta i brojem dosijea;
 • kopija kartice tekućeg računa;
 • potvrdu sa Univerziteta u Banjoj Luci, da fakultet (studijski program) koji student pohađa ne postoji na Univerzitetu u Banjoj Luci (za studente koji studiraju na visokoškolskoj ustanovi koja nije u Banjaluci);
 • rješenje o porodičnoj/ličnoj invalidnini (djeca poginulih boraca, ratnih vojnih invalida od I (prve) do VI (šeste) kategorije, umrlih vojnih invalida od I (prve) do IV (četvrte) kategorije, vojnog invalida V (pete) i VI (šeste) kategorije koji je umro od posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti po osnovu koje mu je utvrđen vojni invaliditet, civilnih žrtava rata ili da su civilne žrtve rata);
 • rješenje/uvjerenje Centra za socijalni rad (djeca bez roditeljskog staranja, djeca bez roditeljskog staranja - a smještena su u ustanovu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja na teritoriji gradab Banja Luka, djeca samohranih roditelja korisnika prava na jednokratnu novčanu pomoć ili dodatka na djecu kod JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka, djeca iz porodica korisnika prava na novčanu pomoć utvrđenu rješenjem JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka, djeca sa smetnjama u razvoju ili punoljetna lica sa invaliditetom koja su korisnici dodatka za pomoć i njegu drugog lica utvrđenu rješenjem JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka);
 • kućnu listu (djeca iz porodice sa četvoro i više djece);
 • uvjerenje o položenim ispitima sa prosječnom ocjenom sa visokoškolske ustanove (za deficitarna zanimanja i po osnovu uspjeha). 

Studenti koji studiraju u inostranstvu dužni su dostaviti dokumentaciju prevedenu od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

V

Prijave na konkurs za dodjelu stipendija prema socijalnom statusu i za deficitarna zanimanja, razmatra Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport Gradske uprave Grada Banja Luka.

VI

Prijave na konkurs za dodjelu stipendija za uspjeh na studiju razmatra Komisija za dodjelu stipendija učenicima i studentima, za uspjeh u školi, odnosno na studiju, imenovana od strane Gradonačelnika.

VII

Visina stipendije prema socijalnom statusu i stipendije za uspjeh na studiju iznosi 130,00 KM.
Visina stipendije za deficitarna zanimanja iznosi 250,00 KM.
Isplata stipendija za akademsku 2020/2021. godinu vršiće se na osnovu rješenja Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, putem Odjeljenja za finansije, na tekući račun studenta.

VIII

Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, predaju se u prijemnu kancelariju Gradske uprave grada Banja Luka.

IX

Konkurs za dodjelu stipendija ostaje otvoren 30 (trideset) dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Grada Banja Luke www.banjaluka.rs.ba
Ukoliko Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednje objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

X

Obrasci za podnošenje zahtjeva za stipendiju, mogu se preuzeti ispred prijemne kancelarije u Gradskoj upravi (pretinac broj 64), a nalaze se i na internet stranici Grada Banja Luka.

Sve informacije se mogu dobiti na oficijelnoj internet stranici Grada Banja Luka, www.banjaluka.rs.ba a za dodatna pojašnjenja, i na telefon Gradske uprave broj: 051/244-496 ili direktno u kancelariji broj 23.

G R A D O N A Č E L N I K
Mr Igor Radojičić

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.12.2020. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs Općine Konjic za dodjelu stipendija u akademskoj/školskoj 2020/21. godini

Rok za prijavu: 27.11.2020. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs Grada Gračanica za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2020/21. godinu

Rok za prijavu: 30.11.2020. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2020/21. godini